HOTEL AND TOURISM

H&T : SURATHAMPITAKWELCOME TO

HOTEL AND TOURISM

โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

____________________________________________________________________________________________

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์GALLERY


CONGRATULATIONS

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel image

ผลงานคนเก่ง

____________________________________________________________________________________________

โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


การให้บริการลูกค้า (Customer Service at the Hotel)

 • รายวิชาศิลปะการให้บริการ

 • เป็นการจำลองสถานการณ์ การให้บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการในโรงแรม

 • จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 • สถานที่ถ่ายทำ "วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการโรงแรมนครราชสีมา"

การทำความสะอาดห้องพัก (Room cleaning )

 • รายวิชางานแม่บ้านในโรงแรม

 • เป็นการจำลองสถานการณ์ การทำความสะอาดห้องพัก หลังจากที่ลูกค้าเข้าพักบริการเสร็จแล้ว

 • จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 • สถานที่ถ่ายทำ "วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการโรงแรมนครราชสีมา"

การทำความสะอาดห้องพัก (Room cleaning )

 • รายวิชางานแม่บ้านในโรงแรม

 • เป็นการจำลองสถานการณ์ การทำความสะอาดห้องพัก หลังจากที่ลูกค้าเข้าพักบริการเสร็จแล้ว

 • จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 • สถานที่ถ่ายทำ "วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการโรงแรมนครราชสีมา"


อัพเดทกิจกรรม

____________________________________________________________________________________________

โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


กิจกรรม "ศึกษาดูงานด้านการโรงแรมและฝึกปฏิบัติมารยาทการรับประทานแบบบุฟเฟต์"


วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการทำงานต่อหรือศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม "ศึกษาดูงานด้านการโรงแรมและฝึกปฏิบัติมารยาทการรับประทานแบบตะวันตก"


วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6, 5/6 และ 6/6 โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการทำงานต่อหรือศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษา


กิจกรรม "ศึกษาดูงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและมีทักษะในการทำงาน "


วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในโครงการ ฯ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทางโครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเชิงบูรณากับแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งทางด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม "ไหว้ครู ปีการศึกษา 2563"


วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6, 5/6 และ 6/6 โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอน


กิจกรรม "สร้าง สาน สายสัมพันธ์น้องพี่ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปี 2563"


วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6, 5/6 และ 6/6 โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ปลูกฝังให้นักเรียน มีความสามัคคี แบ่งปัน ช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องภายในโครงการ ฯ ณ ห้องประวัตินวลศรี โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปฏิทิน

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

แผนที่

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์