ฐานที่ การทำสบู่สมุนไพร

ฐานที่ ๒ สเปรย์แอลกอฮอล์

ล้างมือ

ฐานที่ ๓ ลูกเสือ กศน.

กับการพัฒนา

ฐานที่ ๔ การปลูกพืชสมุนไพร

ฐานที่ การทำนาเพื่อ

การเรียนรู้

ฐานที่ ๖ การปลูกผักยกพื้น

ฐานที่ ๗ การจัดการระบบน้ำ

ด้วยสมาร์ทโฟน

ฐานที่ ๘ การทำปุ๋ยใส้เดือน