กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออ

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565

ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2 

กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ

รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์