ONLINE COURSE

ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • วิชา ศ21202 สีสร้างสรรค์ 2

 • วิชา ศ20216 พื้นฐานวาดเส้น 2

 • วิชา ศ21262 ทักษะดนตรีไทย 2

 • วิชา ศ20232 เครื่องประกอบจังหวะไทย

 • วิชา ศ21242 ทฤษฎีดนตรีสากล 2

 • วิชา ศ21252 ปฏิบัติดนตรีสากล 2

 • วิชา ศ21272 นาฏศิลป์ไทย 2

 • วิชา ศ20292 ระบำเบ็ดเตล็ด 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 • วิชา ศ20217 สุนทรียภาพทางศิลปะ

 • วิชา ศ22261 ทักษะดนตรีไทย 3

 • วิชา ศ20233 การอ่านโน๊ตไทยและสากล

 • วิชา ศ20295 นาฏศิลป์พื้นเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • วิชา ศ30202 สีน้ำ 2 ห้อง 4/7

 • วิชา ศ30212 วาดเส้น 2 ห้อง 4/7

 • วิชา ศ31205 ทักษะดนตรีไทย 2 ห้อง 4/7

 • วิชา ศ31202 ดนตรีสากลศึกษา 2 ห้อง 4/7

 • วิชา ศ30241 เครื่องกระทบเบื้องต้น ห้อง 4/7

 • วิชา ศ30242 การตีเครื่องประกอบจังหวะ ห้อง 4/7

 • วิชา ศ31251 นาฏศิลป์ไทย 2 ห้อง 4/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 • วิชา ศ30210 ภาพพิมพ์ 2 ห้อง 5/7

 • วิชา ศ30214 วาดเส้น 4 ห้อง 5/7

 • วิชา ศ32207 เดี่ยวเพลงไทย 1 ห้อง 5/7

 • วิชา ศ32208 เดี่ยวเพลงไทย 2 ห้อง 5/7

 • วิชา ศ32202 ดนตรีสากลศึกษา 4 ห้อง 5/7

 • วิชา ศ32204 เทคโนโลยีดนตรี 2 ห้อง 5/7

 • วิชา ศ30275 การละคร ห้อง 5/7

 • วิชา ศ31251 นาฏศิลป์ไทย 4 ห้อง 5/7