Arts Department 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565

นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีกระบวนการคิด มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ อันเป็นผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทำให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ได้รับการพัฒนาความรู้สึกในการรับรู้ทางด้านศิลปะ มีความละเอียดอ่อน สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสุข

แสดงละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ชิงนาง

Facebook

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (website) 

สพม.1
ARTED-SAครูสุภิญญา
KRU ONPICHAครูอรพิชา
ART WITH T.VEARครูจุฑาภรณ์
ART EDUCATIONครูธีระศักดิ์
e - Learning ครูปริญญา
ครูกิตติพงษ์
ครูพิชญาภา