ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Gifted ม.ปลาย)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบที่ 1 - 3
(โปรดติดตามผล ทางโครงการฯ จะ update ข้อมูลในโอกาสต่อไป)

แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษ


ห้องเรียนแห่งความสุข

สภาพแวดล้อมของห้องเรียนประจำของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ

ความสำเร็จของโครงการห้องเรียนพิเศษ

ผลการศึกษาต่อ

  • นักเรียนห้องเรียนมีอัตราการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสูงถึงร้อยละ 96.8

  • มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร้อยละ 64.5 (สูงกว่าห้องเรียนทั่วไป)

  • มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในส่วนภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ6.5

รายชื่อ 5 สถาบันอุดมศึกษาแรก ที่นักเรียนสามารถสอบเข้าได้

คำนวณจากราย 5 สถาบันแรกที่นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อได้ จะพบว่า มีจำนวนมากถึงร้อยละ 58.1

โครงสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

หลักสูตรที่เข้มข้น
1. จำนวนหน่วยกิตการเรียนสูงกว่าห้องเรียนทั่วไป
2. จัดรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม คือ ฟิสิกส์ 6 เคมี 6 และ ชีววิทยา 6 ให้สอดคล้องกับ สสวท.
3. รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สอนโดยวิทยากรจำนวน 15 คาบต่อสัปดาห์
4. จัดรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะอ่าน-เขียน จำนวน 6 หน่วยกิต สอนโดยเจ้าของภาษาและใช้ตำราเรียนนำเข้าจากต่างประเทศ
5. รายวิชาพื้นฐานยังคงครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐาน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคบังคับ (จัดตามเงื่อนไขของจากการรับสมัคร)
1.
กิจกรรมค่ายบูรณาการ
2.
ทัศนศึกษา
3. สอบวัดระดับ
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (ม.6)
4.
การเรียนการสอนและการโค้ชโดยวิทยากรผู้ทรงวุฒิ

วิทยากรห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล

วท.ด. Durham University, UK

นายวิธวินท์ สุทวีทรัพย์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) แพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นายภาวิญญ์ วงศ์คำไพร

วท.ม. วัสดุศาสตร์ฯ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล


นายศศิเกษม สัทธรรมสกุล

ค.ม. (เกียรตินิยม) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาฯ

นางสาวนันทวัน มั่นจิตร

ค.ม. (เกียรตินิยม) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาฯ

นายวิเชียร วัฒนวิกรรม

กศ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) มศว.

สถิติผู้เข้าชม