IS >>> Independent Study

หมายถึง วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation)

" The best fish swims near the bottom."

-ของดีมีค่าต้องค้นหาจึงจะเจอ

S 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ (บันไดขั้นที่ 1-3)

IS 2 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน นำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธีการ นำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ (บันไดขั้นที่ 4)

IS 3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน นำ/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดบริการสาธารณะ (Public Service) (บันไดขั้นที่ 5)

ทักษะในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


รายชื่อครูที่สอนระดับชั้น ม.2 รายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation (S 1 )

นางพัชญ์ชามญชุ์ กฤติณัฐธนชัย

2.นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์แก้ว

3.นางสาวอาทิติยา ไชยวาน

4.นางสาวดลยา สีจันทร์

5.นางนลินรัตน์ สุขธรีกุลพงศ์

6.นางสาวจุฑาภรณ์ ฉิมทับ

7.นางสาวณียพรรณ กาญจนะ

8.นางสาวปรียากร โชติพนัส

9.นางสาวอรพิชา อรุโณทัย

10.นางสาวธิดารัตน์ ทิพอุตร

11.นางสาวจริยา กองคำ

12.นางสาวกุหลาบ ข่าขันมะลี

13.นางสาววลัยลักษณ์ ภูศรี

14.นายธงชัย แกละมงคล

15.นางสาวสุราลัย เกตุธรรมรัตน์

16.นางสาวชญาภรณ์ สงครามรอด

17.นางสาวภัทรภรณ์ สุขแก้ว

18.นางสาวนิธิพร เพ็ชรโชติ

รายชื่อครูที่สอนระดับชั้น ม. 4 รายวิชา I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation (S 1 ) )

1.นางสาวพราว พัฒนศศิภา

นางสาวจารุวรรณ กลั่นกำเนิด

3.นางสาวเมธาพร มีใย

4.นางสาวขวัญหทัย อ้นฟัก

5.นางสาวสุภาพร แจ้งกระจ่าง

6.นางสาวสุภิญญา แซ่เซียว

7.นางสาวณียพรรณ กาญจนะ

8.นางสาวปรียากร โชติพนัส

9.นางสาวอรพิชา อรุโณทัย

10.นางสาวจินตนา โฮชิน

11.นางสาวธิดารัตน์ ทิพอุตร

12.นายธงชัย แกละมงคล

13.นางสาวธวัลรัตน์ ยศเรือง

14.นางสาวชญาภรณ์ สงครามรอด

15.นางสาวภัทรภรณ์ สุขแก้ว

16.นางสาวนิธิพร เพ็ชรโชติ