WELcome message

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ประชาสัมพันธ์โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ปีการศึกษา 2563)

เดือนพฤษภาคม

  • (Click เพื่อดูรายละเอียด) 20-05-2563_471 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564-2565)

เอกสารแนบ (1) (2)

เดือนมิถุนายน

เอกสารแนบ (1)

  • (Click เพื่อดูรายละเอียด) 25-06-2563_553 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติของ GJ-Thailand

เอกสารแนบ (1)

เดือนกรกฎาคม

  • (Click เพื่อดูรายละเอียด) 03-07-2563_613 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International รุ่นที่ 4 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

เอกสารแนบ (1) (2) (3) (4)

เอกสารแนบ (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  • (Click เพื่อดูรายละเอียด) 14-07-2563_646 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย รุ่นที่ 8

เอกสารแนบ (1) (2) (3)

เอกสารแนบ (1) (2)

  • (Click เพื่อดูรายละเอียด) 21-07-2563_672 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ" รุ่นที่ 15 และ "ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น" รุ่นที่ 24

เอกสารแนบ (1) (2) (3)

เอกสารแนบ (1) (2) (3) (4)

เดือนสิงหาคม

  • (Click เพื่อดูรายละเอียด) 14-08-2563_983 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบทวีปยุโรป" รุ่น 28 ปี 2564-2565

เอกสารแนบ (1) (2) (3)

นายฉัตรชัย เหรียญทอง

ครูผู้ประสานงานโครงการทุนแลกเปลี่ยน
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปฏิทินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ