ประกาศ วันที่อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 กลุ่มงานบุคคลได้เชิญ ศน.ณภัทร ศรีละมัย มาอบรมการสร้างร่องรอยหลักสำหรับ 13 ตัวชี้วัด และLogbook

021161_หนงสอแจงเวยนหลกเกณฑและวธการประเมนผลการปฏบตงานของขาราชการครและบคลกรทางการศกษา.pdf
021161_สงทสงมาดวย_1_หลกเกณฑและวธการประเมนผลการปฏบตงาน.pdf
021161_สงทสงมาดวย_2_คำชแจงและแบบประเมนผลการปฏบตงาน_2.pdf