การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

ขั้นตอนการทำ PLC สู่ห้องเรียน

ID PLAN ST

ID Plan of Wat Songtham School

วฐ. 2

รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (วฐ.2)

รายงานผลการอบรมครู ตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร

รายงานผลอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูครบวงจร

สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook)

สมุดบันทึก Logbook สำหรับการทำ PLC