ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2565)

ประกาศร้อยละเลื่ีอนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.pdf

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริการทั่วไป).pdf
ประกาศโรงเรียนวัดทรงธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าที่ธุรการ)งานทั่วไป.pdf

"ดูอะไรบ้างเมื่อประเมิน PA" ขอขอบคุณ นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษร

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ดูอะไรบ้างเมื่อประเมิน PA.pdf

Power Point การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับท่านที่สนใจ

วPA สายงานสอน ชำนาญการพิเศษ.ppt

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วPA สายงานสอน ชำนาญการ.ppt

วิทยฐานะครูชำนาญการ

วPA สายงานสอน ครูไม่มีวิทยฐาน.ppt

ไม่มีวิทยฐานะ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ (PA)ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดทรงธรรม.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงามตามข้อตกลง PA ตำแหน่ง ครู

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิ.docx

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะ)

บันทึกข้อความประเมิน ว17+PA.doc
PA-1แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน.docx

แบบที่ 1

รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงล่าสุด.docx

แบบที่ 2

ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ประกาศการนับชั่วโมงภาระงานโรงเรียนวัดทรงธรรม2564.pdf

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายงานการสอน (ว 9/2564) (PA)

ขอแสดงความยินดีแด่คุณครูที่ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

ปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีแด่คุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศร้อยละเลื่ีอนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565).pdf

ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)

ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานตาม ว23-2564.docx

แบบรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

310-2564คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ฯลฯ.pdf

310-2564คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

88-2565คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลที่ผู้ดำรงตำแหน่งครูรายงานและเสนอความเห็นฯลฯ.pdf

88-2565คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลที่ผู้ดำรงตำแหน่งครูรายงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2564

ประกาศการกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว21 ประจำปีการศึกษา 2564.pdf

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายงานการสอน (ว 21/2560)

ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ต..ค.64).pdf

ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2564)