ประกาศ ประเมินวิทยฐานะ ว.21 ต้องทำ Logbook

ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 60 ถึง 16 ม.ค. 62 เท่านั่น

MOU.pdf
MOU.docx

บันทึกข้อตกลงการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

021161_หนงสอแจงเวยนหลกเกณฑและวธการประเมนผลการปฏบตงานของขาราชการครและบคลกรทางการศกษา.pdf
021161_สงทสงมาดวย_1_หลกเกณฑและวธการประเมนผลการปฏบตงาน.pdf
021161_สงทสงมาดวย_2_คำชแจงและแบบประเมนผลการปฏบตงาน_2.pdf