.

กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 • โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
 • โรงเรียนในฝัน
 • โรงเรียนคุณธรรม
 • โรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • การคิด-ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 • STEM
 • โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 • โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 • กองทุน กศ.
 • PLC
 • กรอบอัตรากำลังศึกษานิเทศก์

สาระการเรียนรู้


กลุ่มงาน

วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงาน

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงาน

ส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงาน

เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา