25 ธันวาคม 2562 กสร.ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีกิจกรรมการแสดงและการส่งมอบความรัก ของขวัญให้กับทุกคน...

24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล เป็นผู้มอบและให้โอวาท...

11 ธันวาคม 2562 งานกิจกรรมเนตรนารี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้จัดพิธีเข้าประจำกองของเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น ณ หอประชุมชยางกูร โดยมีนายสมหมาย โอภาษี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์คนใหม่ที่ย้ายจากโรงเรียนแหลมสิงห์ฯ

เนื่องด้วย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 โดยเร่ิมตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. โดยโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้เป็นสนามสอบธรรมให้กับนักเรียนในครั้งนี้...

ขอบคุณภาพจากคุณครูมนัทยา คุณครูวรัลลวร

กสร.ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านคุณภาพการเรียนการสอน ร่วมกับ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ ดำเนินการจัดติวให้กับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ในเดือนพฤศจิกายน ณ หอประชุมชยางกูร

11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์รับตรวจรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและซักซ้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ ซึ่งจะเข้ารับการประเมินในระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 2562...

29 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและซักซ้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ ซึ่งจะเข้ารับการประเมินในระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 2562...

19 กันยายน 2562 คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนทุกระดับชั้นได้จัดพิธีมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ แด่

1. นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

2. นางสาววารินทร์ พูลกิจ ครู กสร.ศิลปะ

3. นางกำไล เรืองจรูญ ครู กสร.คณิตศาสตร์

18 กันยายน 2562 ผู้บังคับบัญชาและนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับ นายพรต สุภาพงษ์ ผู้บังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ...


5 กันยายน 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและเข็มมอบให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนใน 3 ด้าน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้...


19 สค.2562 กสร.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

Cr.ภาพถ่าย : ศรียาโพสต์


8 สิงหาคม 2562 นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ประธานกรรมการสถานศึกษา และผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์

2562-08-17 18 กสร.ภาษาไทย โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดค่ายหมอภาษาฯ ,"ค่ายเสนาะเสียง สำเนียงไทย" เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญของปัญหาในการใช้ภาษาไทย

2562-08-17 18 โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำสู่ความเป็นต้นแบบความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

8 สิงหาคม 2562 "น้อมรำลึกพระคุณแม่" โดยมี นายพรต สุภาพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีพระอาจารย์ศักดา สุนทโร เป็นผู้บรรยาธรรม ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมกับคุณแม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรม นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 อย่างสมพระเกียรติ ณ สนามโรงเรียนศรียานุสรณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562..

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดปฐมนิเทศข้าราชการครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสารภี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562..

โรงเรียนศรียานุสรณ์ ร่วม สพม.เขต 17 จัดประชุมเตรียมงานตามโครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนจันทบูร กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 69 โดยมีประธาน กสร.การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทุกโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมชยางกูร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562..

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพต่อไป..

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562 วันที่ 26 มิถุนายน โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดย กสร.ภาษาไทย นำโดย นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางกชกร นิ่มกระโทก ประธาน กสร.สุขศึกษาฯ จัดกิจกรรมประกวดคำกลอน และแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทย พร้อมทั้งมีการประกวดการแสดงละคน เต้นประกอบเพลงฯลฯ ณ หอประชุมชยางกูร..

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดย กสร.สุขศึกษาและพละศึกษา นำโดย นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางธนิษฐ์นันท์ ภัทรพงศ์ ประธาน กสร.สุขศึกษาฯ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล เต้น ฯลฯ เพื่อเป็นกิจกรรมให้นักเรียนร่วมแข่งขันเพื่อต่อต้านยาเสพติด..

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ม.1 ที่เข้ามาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองสมหมาย โอภาษี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และคุณครูจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช มาเปิดค่าย ณ หอประชุมชยางกูร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562..

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดการอบรมค่ายไอทีพี่สอนน้องเป็นปีที่ 12 โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จากพี่ ม.6 สู่น้อง ม.1 ที่เข้ามาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองสมหมาย โอภาษี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และคุณครูศรีศักดิ์ พูลสมบัติ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์มาเปิดค่าย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (531) ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562..

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยแอปพลิเคชั่นออนไลน์" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (531) ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562..

โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยทีมงานสภานักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด นำโดยนายธิติ สวนแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล ผลการตรวจปัสสาวะนักเรียน พบว่าไม่พบสารเสพติด

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30น.นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ ครู-อาจารย์ บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 วันที่ 3 มิถุนายน 2562

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนต้นแบบคุณธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์..

โรงเรียนศรียานุสรณ์จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 โดยจัดสองรุ่น คือ วันที่ 10-13 รุ่นที่ 1 นักเรียน ม.4 ห้องคี่ และ วันที่ 14-16 รุ่นที่ 2 นักเรียน ม.4 ห้องคู่

โรงเรียนศรียานุสรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562