กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

บุคคลที่น่ายกย่อง

ทำผลงานให้กับวิทยาลัยชุมชนยโสธร

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้ส่งนักศึกษา นายมนัส วิเศษรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 หน่วยจัดการศึกษาอำเภอไทยเจริญ เข้าประกวดนักศึกษารางวัลพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศผล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ได้รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย 2561 ณ เขื่อนสิรินธรอ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ได้รับรางวัลชมเชยในการแสดงผลงานการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561