musical instrument

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ
และมอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้กับผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันเสาร์ที่  
23  กุมภาพันธ์  2556  และ เดินทางไปวัดหนองหลัก  ตำบลเหล่าบก  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
เป็นประธานในพิธีประกาศตราตั้งเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ   พระครูศรีธรรมวิบูล (วิเชียร  ญาณเตโช  ป.ธ. 
6,  น.ธ. เอก)   
แล้วเป็นประธานมอบเครื่องดนตรี  วงดุริยางค์ให้กับโรงเรียน  
10 โรงเรียน 


Comments