Warunki wypożyczenia

Niniejsze Ogólne Warunki Najmu Samochodu określają warunki oddania do użytku Najemcy samochodu przez Wynajmującego.

1. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli i:

a) ukończyła 21 lat

b) kierowca posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem (minimum od 2 lat), a w szczególności , iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu tego prawa i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy

c) posiada ważny dowód osobisty,

d) posiada inny dokument stwierdzający tożsamość.

e) osoba zameldowana w Polsce powinna posiadać kartę kredytową, albo dokument potwierdzający stałe zatrudnienie, bądź prowadzenie działalności gospodarczej.

f) podane przez Najemcę dane są zgodne z prawdą i posiada On pełną zdolność do czynności prawnych

2. Koszty jakie Najemca zobowiązuje się pokryć w przypadku:

a) zagubienie kluczyków: 100zł

b) zagubienie dowodu rejestracyjnego: 500zł

c) drobne uszkodzenia z winy Najemcy nie przekraczające 2% wartości netto pojazdu według wyceny rzeczoznawcy

d) unieruchomienie samochodu spowodowane uszkodzeniem samochodu z winy Najemcy : całkowity koszt lawetowania lub holowania do wyznaczonego miejsca przez Wynajmujacego oraz naprawy pojazdu w autoryzowanym serwisie lub innym warsztacie.

e) kradzież samochodu : zwrot całkowitej rynkowej wartości auta.

f) opłata manipulacyjna 100zł za każde wezwanie, monit, upomnienie, wykroczenie drogowe, mandat, nie opłacenie postoju w strefie płatnego parkowania itp., tyczące Najemcy - wynikająca z konieczności prowadzenia stosownej korespondencji w sprawie.

g) kary umowne mogą być fakturowane w formie opłat manipulacyjnych z doliczonym należnym podatkiem VAT.

3. Ustanawia się bezwzględny zakaz palenia tytoniu w najętym pojeździe pod rygorem kary umownej w wysokości 500 zł.

4. Najemca poniesie wszelkie koszty powstałe w wyniku użytkowania pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polis ubezpieczeniowych.

5. Paliwo nie jest wliczone w cenę najmu.

6. Wynajęty samochód nie może być prowadzony przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążania, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.

7. Wynajęty samochód nie może przekraczać granicy następujących państw: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Albania oraz terenów objętych działaniami wojennymi lub zamieszkami.

8. Najemca nie może przewozić dóbr i towarów niezgodnych z zarządzeniami służb celnych.

9. Najemca odpowiada materialnie wobec Wynajmującego za braki paliwa, części i wyposażenie samochodu oraz wynikłe z jego winy straty oraz faktu niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów.

10. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (halucynogennych) jak również jakiegokolwiek innego zdarzenia powodującego odmowę pokrycia kosztów naprawy lub usunięcia szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, Najemca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty naprawy pojazdu w autoryzowanym serwisie, w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego.

11. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, Wynajmujacy nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu.

12. Najemca wypożycza pojazd sprawny, czysty i zobowiązany jest do zwrotu go w takim stanie. Jeżeli pojazd nie jest czysty zostaje pobrana uznaniowa stawka za mycie wg stopnia zabrudzenia.

13. W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości, Wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom na co Najemca wyraża zgodę. Ponadto Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu, przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju itp., oraz o nałożenie w tym zakresie kary pieniężne.

14. Samodzielne przedłużenia umowy o ponad 24 godz. powoduje powiadomienie Policji o fakcie przywłaszczenia samochodu a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi Najemca. Zgodę na powyższe potwierdza Najemca podpisując niniejszą umowę.

15. Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym o ponad 2 godziny, ponad czas określony w umowie będzie powodem naliczenia kary umownej w wysokości 10% ceny dobowej najmu, za każdą rozpoczętą godzinę. Powyżej 5 godzin opóźnienia Najemca zobowiązuje się do zapłaty kwoty w wysokości całej doby najmu określonego w umowie.

16.Dodatkowo w przypadku zwłoki w zwrocie samochodu lub zwrocie w innym miejscu niż zapisano w umowie, Wynajmujący obciąża Najemcę kwotą 400 zł za odebrany samochód wraz z pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru auta.

17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu.

18. Podzespoły pojazdu są oznakowane i oplombowane, naruszenie plomb i oznakowań grozi odpowiedzialnością karną. W przypadku samowolnego zdemontowania oznakowanych części pojazdu od najemcy pobrana zostanie kwota wg aktualnie obowiązującej ceny detalicznej danej części oraz montażu.

19. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego;

posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego;

zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą; Jeżeli pojazd nie jest używany należy pozostawiać go tylko na parkingach strzeżonych. Koszt parkingu ponosi NAJEMCA.

wykonania własnym kosztem starannej obsługi codziennej samochodu obejmującej:

a) sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego,

b) sprawdzenie i uzupełnienie płynu hamulcowego,

c) sprawdzenie i uzupełnienie elektrolitu w akumulatorze,

d) sprawdzenie działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych.

20. W razie awarii samochodu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.

21. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej i zabezpieczenia samochodu.

22. W przypadku kradzieży najętego samochodu, Najemca zobowiązuje się pokryć koszty jego utraty w całości (calkowita wartość rynkowa pojazdu).

23. W przypadku zniszczenia lub kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, Najemca zapłaci w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosowne odszkodowanie.

24. W przypadku uszkodzenia pojazdu zawinionym przez Najemcę zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.

25. Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp..), oraz szkody powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt najemcy. (W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia).

26. W przypadku wystąpienia szkody opisanej w pkt. 3d ustanawia się karę umowną w wysokości 1.500zł PLN brutto i pobiera ją w dniu zwrotu Samochodu. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

27. W przypadku jakiejkolwiek kolizji lub kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Wynajmującego oraz odpowiednie organy.

28. Najemca nie może pozostawiać w samochodzie dokumentów, kluczyków, panelu odtwarzacza, nawigacji satelitarnej (jeśli posiada).

29. Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu może być naliczona kara umowna w wysokości od 10 do 30 krotności dobowej stawki najmu.

30. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w pkt: 6, 7, 8, 25, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu pojazdu, a Wynajmujący ma prawo do zażądania zapłaty odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy.

31. Najemca upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy i nie zwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz pomieszczeń Najemcy, celem przejęcia pojazdu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy.

32. Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową i warunkami najmu i w pełni akceptuje wszystkie warunki co potwierdza własnoręcznym podpisem.

33. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych Kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.

34. Najemca wyraża zgodę na utrwalenie swojej osoby poprzez sfotografowanie lub sfilmowanie przez Wynajmujacego oraz wykonanie kserokopii wszelkich dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy.

35. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.

36. Umowę wynajmu samochodu wraz z Ogólnymi Warunkami Wynajmu Samochodu stanowiącego jej integralną część sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

37. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu.