КОИ СМЕ НИЕ

Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики (АСИ) е доброволна, независима, неполитическа организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с трайни интереси в областта на социалните науки и приложението им в обществения живот.

Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики е юридическо лице с идеална цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Регистрирана е като юридическо лице в Софийски градски съд през април 1994 г.

АСИ има изследователски интереси и експертен и изследователски потенциал в областта на висшето и средно образование, гражданското общество, неправителствения сектор, институционалните реформи, европейската интеграция, местното самоуправление, корупцията, ценностната трансформация, социалните политики и др.