Belangen(groepen)

Werkgroep verkeersveiligheid Wageningen-Hoog

Naar aanleiding van ervaringen van enkele bewoners en discussies op de buurtapp NextDoor heeft een aantal bewoners de handschoen opgepakt om zich in te zetten voor een verkeersveilig(er) Wageningen-Hoog. Deze werkgroep bestaande uit, Joost Christiaans, Nicole Voet, Betty Valk, Hetty Busink en Arthur Suiker, is inmiddels bijeen geweest.

De werkgroep heeft besloten de problemen nader te willen onderzoeken en bij de gemeente op gesprek te gaan. Kortom de werkgroep wil eerst een duidelijk beeld krijgen en vervolgens nadenken over oplossingsrichtingen. Dit alles uiteraard samen met de gemeente. 

Wij willen graag de mening van de bewoners van Wageningen-Hoog in beeld krijgen en meenemen. Daartoe zullen we u benaderen middels een huis aan huis te verspreiden enquête (mogelijk ook in digitale vorm). Het gesprek met de gemeente zal o.a. gaan over onze ideeën/plannen en mogelijkheden die de gemeente als wegbeheerder heeft om ons te ondersteunen en in een later stadium mogelijke maatregelen te nemen.

Joost Christiaans, Nicole Voet, Betty Valk, Arthur Suiker en Hetty Busink

Contact via: verkeerwageningenhoog@gmail.com

Werkgroep Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop wordt in onze wijk bestreden door een werkgroep die in het seizoen de handen flink uit de mouwen steekt. 

De werkgroep startte in mei 2017 na een oproep van Carla Nijsen voor vrijwilligers ter bestrijding van de Japanse Duizendknoop in Wageningen-Hoog. In 2017 begonnen we met Renée van der Schalk (koffie), Johan Grasman, Chris Reij, Harry Daniels, Derk HilleRisLambers, Laurens Beerepoot, Henk Abma en Toon Loonen. De laatstgenoemde vier (vetgedrukt) zijn ook in 2021 actief.


Treft u Japanse Duizendknoop aan in de berm of uw tuin; neem dan contact op met de werkgroep.

Wilt u meer info, heeft u de Japanse Duizendknoop in uw tuin, of doet u ook graag mee met de huidige werkgroep (elke maandag vanaf 9.30 uur), neemt u dan contact op met de contactpersonen hieronder genoemd.


Contactpersonen werkgroep

Derk HilleRisLambers, Dassenboslaan 15   (tel. 0317-415251) derk@tele2.nl

Laurens Beerepoot, Hartenseweg 32 (tel 0317-423570) l.beerepoot@chello.nl

Henk Abma 

Toon Loonen

20 oktober 2021

Het ziet ernaar uit dat we de Japanse Duizendknoop uit de bermen van Wageningen-Hoog hebben verdreven. 

Er resteren nog aantastingen 

Keijenbergseweg tussen AZC en Regentesselaan (daar doet Probos proeven)

Regentesselaan westelijke zijde nabij kruising met Keijenbergseweg

Hartenseweg noordzijde tegenover Nol in ’t Bosch

Hartenseweg zuidzijde twee aantastingen nabij westelijk akkertje.

Een enkele aantasting op de Wielerbaan.

Het bos rond Oranje Nassau’s oord, zuidelijk van de Geertjesweg, twee aantastingen.

 

Zijn we dan klaar ? Nou nee, er is nog het een en ander te doen op privé terreinen:


Jonge scheuten van de Japanse Duizendknoop

Groenbeleid / groenbeheer

Het bestuur van sBHWB houdt actief contact met gemeente Wageningen om geïnformeerd te blijven over de voortgang van het Groenbeleid en Groenbeheer.

Op 25 september 2018 heeft de gemeente tijdens een rondleiding uitleg gegeven over de plannen voor het groenbeheer. Die plannen zijn – met enige vertraging – begin 2021 definitief goedgekeurd en vastgelegd in een Groenbeheerplan. Dit plan is te lezen op een speciale pagina (klik hier) op de website van de Gemeente Wageningen. 

Wij hebben de gemeente verzocht om ons actief te informeren over de uitvoering van het Groenbeheerplan. Op 17 maart 2021 heeft de gemeente daarom in onze wijk huis-aan-huis een brief (klik hier) hierover bezorgd.

Werkgroep Bosbehoud Wageningen-Hoog


Doel

Het doel van de werkgroep Bosbehoud Wageningen-Hoog luidt: behouden en versterken van landschappelijke kwaliteiten, het boskarakter en de biodiversiteit in de gemeentelijke boslinten en in de grotere bospercelen van Wageningen hoog. Ten einde dit doel te bereiken wordt het gemeentelijk groenbeheer kritisch gevolgd.

Werkwijze

In 2013 werd door leden van de werkgroep bezwaar ingediend tegen een beheerplan inhoudende de kap van 184 bomen in de gemeentelijke boslinten van Wageningen-Hoog. In februari 2015 heeft de Raad van State zich negatief uitgesproken over dit beheerplan en sindsdien is er door de gemeente niet meer ongemotiveerd en willekeurig gekapt in de boslinten en bosjes .

In 2020 heeft gemeente Wageningen vergunning gevraagd voor het snoeien/kappen van 289 gemeentelijke bomen in Wageningen-Hoog. Deze bomen vormden een reëel gevaar voor de omgeving en dienden in het kader van de zorgplicht te worden gekapt. Enkele tientallen van deze bomen staan echter middenin een bredere bosstrook of middenin een bosperceel. De werkgroep is van mening dat bomen met een dergelijke standplaats geen risico lopen mogelijkerwijs op de weg te belanden of anderzijds schade of letsel te veroorzaken. In een zienswijze heeft de werkgroep dit kenbaar gemaakt en na overleg met gemeentelijk groenbeheer worden deze bomen gespaard.

Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2015 is er door de gemeente nog geen nieuw en deugdelijk beheerplan voor de boslinten en bosjes in Wageningen hoog opgesteld. Zodra er sprake is van een (hernieuwde) poging daartoe, zullen leden van de werkgroep graag actief meedenken. Ondertussen houden we de vinger aan de pols!

Contactpersonen: C.M. Nijsten, J.H. Kuchlein, M. Kindt

Werkgroep Gezond Groenbeheer Wageningen-Hoog

In 2013 is de werkgroep “Gezond Groenbeheer Wageningen-Hoog (WH)” gevormd. Aanleiding daarvoor was de wens van een groep bewoners om hun visie op het beheer van het gemeentelijk groen in Wageningen-Hoog te laten horen. Deze groep bewoners heeft uitdrukkelijk de wens dat er structureel onderhoud van het gemeentelijk groen plaatsvindt vanuit de visie dat Wageningen-Hoog een woonbuurt is waar licht en ruimte in huis en tuin belangrijk is voor een gezonde leefomgeving. Door achterstallig onderhoud in de afgelopen 30 jaar is het gemeentelijk groen saai, eentonig geworden. Deze bewoners vinden dat Wageningen-Hoog weer een luchtige en gezonde woonwijk moet zijn zoals we die kennen uit begin jaren 70. De werkgroep “Gezond Groenbeheer Wageningen-Hooog” geeft – namens deze groep bewoners – commentaar op beleidsplannen van de gemeente over het gemeentelijk groenbeheer Wageningen-Hoog. 

 

Contactpersonen: Betty Valk, Jeannet Passchier en Gertrude Chardon 

Platform Wageningse Ouderen

Veel informatie is te vinden op deze website.

Contactpersoon vanuit stichting Burenhulp en Wijkbelangen: Onno Bakker.

De Wageningse Eng

De volgende instanties houden zich bezig met de Wageningse Eng

Stichting Wageningse Eng

De Stichting Wageningse Eng (SWE) zet zich in voor die rijkdom en diversiteit aan waarden en functies van de Eng. De stichting streeft ernaar om in overleg met de gemeente Wageningen, de gebruikers, eigenaren en bewoners een duurzaam beheer en een duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Website met meer informatie

Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE)

Speciale commissie in het leven geroepen, die de gemeente Wageningen gevraagd en ongevraagd gemotiveerde adviezen geeft over ruimtelijke aspecten binnen de Wageningse Eng.

Website met meer informatie

Mooi Wageningen

De doelstelling van de vereniging omvat: het behoud en de verdere ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke kwaliteit in Wageningen en  het stimuleren en ondersteunen van activiteiten om de landschappelijke kwaliteit van de Eng, het Binnenveld en andere landschappelijk waardevolle gebieden te stimuleren. Tot deze laatstgenoemde gebieden behoren vanzelfsprekend ook de Wageningse Berg en niet te vergeten de Uiterwaarden

Website met meer informatie

Stichting Behoud het Bos

De stichting is opgericht in 2013 en heeft tot doel: het bevorderen, versterken en het behoud van de ecologische/natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het natuurgebied Zuid-West Veluwe (Wageningse bos en aangrenzend natuurgebied).

Voor contact en nadere informatie is de voorzitter  Frans Goudsmit het aanspreekpunt, mobiel 06-53228541

Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp

Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp beoogt het landgoed in zijn huidige staat te behouden.

Website met meer informatie