Belangen(groepen)

Lelystad Airport

Energie-transitie
Naar aanleiding van de informatie-avond met als thema "Wonen zonder aardgas" hebben Ivette van der Linden en Edward Jacobs de koppen bij elkaar gestoken en besloten een belangengroep "Energie-transitie" op te richten. De communicatie verloopt in eerste instantie via Nextdoor. Waar het toe gaat leiden weten we nog niet, maar we willen in ieder geval dat de bewoners van Wageningen-Hoog op de hoogte blijven en tijdig actie kunnen ondernemen.
Welke oplossingen zien wij zelf voor de Energietransitie van de wijk? Wat is de strategie richting de gemeente en/of Liander? Hoe blijven we op de hoogte van de plannen van gemeente, provincie en landelijke overheid, zodat we zelf nog invloed hebben? Etc. 

Ivette van der Linden


Platform Wageningse Ouderen

Veel informatie is te vinden op de website van Startpunt Wageningen.

Meer informatie over het 'Platform Wageningse Ouderen' volgt.


Gebiedsvisie Wageningse Eng

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied met cultuurhistorie en vele natuur- en landschapskwaliteiten. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, wordt een visie opgesteld. In deze visie wordt het toekomstbeeld voor de Eng vastgelegd en dat wordt vervolgens verankerd in een nieuw bestemmingsplan.Stichting Wageningse Eng
De Stichting Wageningse Eng (SWE) zet zich in voor die rijkdom en diversiteit aan waarden en functies van de Eng. De stichting streeft ernaar om in overleg met de gemeente Wageningen, de gebruikers, eigenaren en bewoners een duurzaam beheer en een duurzame ontwikkeling te bevorderen.
Website met meer informatie


Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE)
Speciale commissie in het leven geroepen, die de gemeente Wageningen gevraagd en ongevraagd gemotiveerde adviezen geeft over ruimtelijke aspecten binnen de Wageningse Eng.
Website met meer informatie


Zendmast Keijenbergseweg
Informatie over de te plaatsen GSM Zendmast langs de Keijenbergseweg tegenover nummer 23 vindt u op deze pagina.


Wij Wageningen
Wijkpanels ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk.
Wageningen-Hoog valt onder de wijkpanel Oost

Samen Wageningen
Wageningen maakt nieuw beleid. Dit gaat over gezondheid, werk, jeugd, ouderen, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, armoede, mensen met een beperking, vluchtelingen, mantelzorg en vrijetijdsbesteding.
Thema’s die jou en ons allemaal aangaan. Daarom willen we dit beleid op sociaal gebied ontwikkelen samen met iedereen die in Wageningen woont of werkt.


Mooi Wageningen
De doelstelling van de vereniging omvat: het behoud en de verdere ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke kwaliteit in Wageningen en  het stimuleren en ondersteunen van activiteiten om de landschappelijke kwaliteit van de Eng, het Binnenveld en andere landschappelijk waardevolle gebieden te stimuleren. Tot deze laatstgenoemde gebieden behoren vanzelfsprekend ook de Wageningse Berg en niet te vergeten de Uiterwaarden


Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp
Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp beoogt het landgoed in zijn huidige staat te behouden.


Golfbaan Wageningen
Vanwege de actualiteit rond de uitbreiding van de golfbaan en het feit dat we de Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp vermelden, vermelden we hier ook de Wageningse Golfclub.


Werkgroep Bosbehoud Wageningen-Hoog


Werkgroep Gezond Groenbeheer Wageningen-Hoog
Contactpersonen: Ad Brouwers, Félice Leendertz, Betty Valk