Belangen(groepen)

Zendmast Keijenbergseweg
Informatie over de te plaatsen GSM Zendmast langs de Keijenbergseweg tegenover nummer 23 vindt u op deze pagina.

Wij Wageningen
Wijkpanels ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk.
Wageningen-Hoog valt onder de wijkpanel Oost

Samen Wageningen
Wageningen maakt nieuw beleid. Dit gaat over gezondheid, werk, jeugd, ouderen, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, armoede, mensen met een beperking, vluchtelingen, mantelzorg en vrijetijdsbesteding.
Thema’s die jou en ons allemaal aangaan. Daarom willen we dit beleid op sociaal gebied ontwikkelen samen met iedereen die in Wageningen woont of werkt.

Mooi Wageningen
De doelstelling van de vereniging omvat: het behoud en de verdere ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke kwaliteit in Wageningen en  het stimuleren en ondersteunen van activiteiten om de landschappelijke kwaliteit van de Eng, het Binnenveld en andere landschappelijk waardevolle gebieden te stimuleren. Tot deze laatstgenoemde gebieden behoren vanzelfsprekend ook de Wageningse Berg en niet te vergeten de Uiterwaarden

Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp
Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp beoogt het landgoed in zijn huidige staat te behouden.

Golfbaan Wageningen
Vanwege de actualiteit rond de uitbreiding van de golfbaan en het feit dat we de Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp vermelden, vermelden we hier ook de Wageningse Golfclub.

Stichting Wageningse Eng
De Stichting Wageningse Eng (SWE) zet zich in voor die rijkdom en diversiteit aan waarden en functies van de Eng. De stichting streeft ernaar om in overleg met de gemeente Wageningen, de gebruikers, eigenaren en bewoners een duurzaam beheer en een duurzame ontwikkeling te bevorderen.
Website met meer informatie

Werkgroep Bosbehoud Wageningen-Hoog

Werkgroep Gezond Groenbeheer Wageningen-Hoog
Contactpersonen: Ad Brouwers, Félice Leendertz, Betty Valk