Belangen(groepen)
Energie-transitie

Naar aanleiding van de informatie-avond met als thema "Wonen zonder aardgas" hebben Ivette van der Linden en Edward Jacobs de koppen bij elkaar gestoken en besloten een belangengroep "Energie-transitie" op te richten. De communicatie verloopt in eerste instantie via Nextdoor. Waar het toe gaat leiden weten we nog niet, maar we willen in ieder geval dat de bewoners van Wageningen-Hoog op de hoogte blijven en tijdig actie kunnen ondernemen.
Welke oplossingen zien wij zelf voor de Energietransitie van de wijk? Wat is de strategie richting de gemeente en/of Liander? Hoe blijven we op de hoogte van de plannen van gemeente, provincie en landelijke overheid, zodat we zelf nog invloed hebben? Etc. 

Informatie over de energie-transitie houden we vanaf nu bij op de website van Wageningen Woont Duurzaam.

Ivette van der LindenWerkgroep verkeersveiligheid Wageningen-Hoog

Naar aanleiding van ervaringen van enkele bewoners en discussies op de buurtapp NextDoor heeft een aantal bewoners de handschoen opgepakt om zich in te zetten voor een verkeersveilig(er) Wageningen-Hoog. Deze werkgroep bestaande uit, Joost Christiaans, Nicole Voet, Betty Valk, Hetty Busink en Arthur Suiker, is inmiddels bijeen geweest.
 
De werkgroep heeft besloten de problemen nader te willen onderzoeken en bij de gemeente op gesprek te gaan. Kortom de werkgroep wil eerst een duidelijk beeld krijgen en vervolgens nadenken over oplossingsrichtingen. Dit alles uiteraard samen met de gemeente. 

Wij willen graag de mening van de bewoners van Wageningen-Hoog in beeld krijgen en meenemen. Daartoe zullen we u benaderen middels een huis aan huis te verspreiden enquête (mogelijk ook in digitale vorm). Het gesprek met de gemeente zal o.a. gaan over onze ideeën/plannen en mogelijkheden die de gemeente als wegbeheerder heeft om ons te ondersteunen en in een later stadium mogelijke maatregelen te nemen.

Contact via: verkeerwageningenhoog@gmail.com


Groenbeleid / groenbeheer

Het bestuur van sBHWB houdt actief contact met gemeente Wageningen om geïnformeerd te blijven over de voortgang van het Groenbeleid en Groenbeheer.

Op 25 september 2018 heeft de gemeente tijdens een rondleiding uitleg gegeven over de plannen voor het groenbeheer. 
Op verzoek van stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog heeft de gemeente een webpagina gemaakt waarop informatie verstrekt wordt over het groen in Wageningen-Hoog om de bewoners te informeren over het groenbeheer. De eerste aanzet is gemaakt. Wij hebben de gemeente verzocht om de pagina inhoudelijk verder vorm te geven door te vermelden welke procedure gevolgd wordt om te komen tot een groenbeheerplan, wie wanneer welk besluit moet nemen, wanneer en op welke wijze wij als bewoners inspraak hebben en ons actief te informeren over de voortgang over plannen en realisatie.

Werkgroep Bosbehoud Wageningen-Hoog
Contactpersonen: C.M. NijstenJ.H. KuchleinM. Kindt

Werkgroep Gezond Groenbeheer Wageningen-Hoog
Contactpersonen: Ad Brouwers, Betty ValkJeannet Passchier en Gertrude ChardonPlatform Wageningse Ouderen


Veel informatie is te vinden op deze website.
Wageningse Eng


Gebiedsvisie Wageningse Eng


De Wageningse Eng is een bijzonder gebied met cultuurhistorie en vele natuur- en landschapskwaliteiten. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, wordt een visie opgesteld. In deze visie wordt het toekomstbeeld voor de Eng vastgelegd en dat wordt vervolgens verankerd in een nieuw bestemmingsplan.
Stichting Wageningse Eng

De Stichting Wageningse Eng (SWE) zet zich in voor die rijkdom en diversiteit aan waarden en functies van de Eng. De stichting streeft ernaar om in overleg met de gemeente Wageningen, de gebruikers, eigenaren en bewoners een duurzaam beheer en een duurzame ontwikkeling te bevorderen.
Website met meer informatie


Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE)

Speciale commissie in het leven geroepen, die de gemeente Wageningen gevraagd en ongevraagd gemotiveerde adviezen geeft over ruimtelijke aspecten binnen de Wageningse Eng.
Website met meer informatieZendmast Keijenbergseweg

Informatie over de te plaatsen GSM Zendmast langs de Keijenbergseweg tegenover nummer 23 vindt u op deze pagina.Samen Wageningen


Wij Wageningen
Wijkpanels ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk.
Wageningen-Hoog valt onder de wijkpanel Oost

Samen Wageningen
Wageningen maakt nieuw beleid. Dit gaat over gezondheid, werk, jeugd, ouderen, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, armoede, mensen met een beperking, vluchtelingen, mantelzorg en vrijetijdsbesteding.
Thema’s die jou en ons allemaal aangaan. Daarom willen we dit beleid op sociaal gebied ontwikkelen samen met iedereen die in Wageningen woont of werkt.Mooi Wageningen

De doelstelling van de vereniging omvat: het behoud en de verdere ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke kwaliteit in Wageningen en  het stimuleren en ondersteunen van activiteiten om de landschappelijke kwaliteit van de Eng, het Binnenveld en andere landschappelijk waardevolle gebieden te stimuleren. Tot deze laatstgenoemde gebieden behoren vanzelfsprekend ook de Wageningse Berg en niet te vergeten de Uiterwaarden


Japanse Duizendknoop


Japanse Duizendknoop wordt in onze wijk bestreden door een werkgroep die in het seizoen de handen flink uit de mouwen steekt.
Treft u Japanse Duizendknoop aan in de berm of uw tuin; neem dan contact op het de werkgroep.

Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp

Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp beoogt het landgoed in zijn huidige staat te behouden.Golfbaan Wageningen

Vanwege de actualiteit rond de uitbreiding van de golfbaan en het feit dat we de Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp vermelden, vermelden we hier ook de Wageningse Golfclub.