กลุ่มงานบริหารวิชาการ

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

หลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

วิธีดูผลการเรียนรายภาค

1.ใส่เลขประจำตัว ลงในช่อง หมายเลขประจำตัว

2. รหัสผ่านของนักเรียนคือ วัน เดือน และปี พ.ศ. ที่เกิด

โดยกรอกดังนี้ วว/ดด/ปปปป

ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ให้พิมพ์ 05/08/2546