Aktuality


Přednáška přítele Víta Marady dne 8.3.2015

přidáno: 20. 3. 2015 15:52, autor: Včelaři Hluk   [ aktualizováno 20. 3. 2015 15:52 ]

Článek se připravuje.

Výroční schůze za uplynulý rok 2014

přidáno: 13. 3. 2015 15:30, autor: Včelaři Hluk   [ aktualizováno 25. 3. 2015 13:58 ]

Dne 7. února 2015 proběhla v salonku restaurace na sportovní hale výroční schůze základní organizace Českého svazu včelařů Hluk.

Účast byla vysoká - pohled do sálu.

Sešla se téměř celá včelařská obec.

Program schůze byl následující:
 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Schválení programu schůze
 3. Přijetí nových členů
 4. Zvolení komisí  - mandátová
                              - návrhová
 5. Zpráva předsedy
 6. Zpráva revizní a kontrolní komise
 7. Zpráva pokladníka
 8. Zpráva zástupce Okresní Organizace ČSV
 9. Zaměření činnosti ZO na rok 2015
10. Diskuse k předneseným zprávám
11. Volba funkcionářů ZO
12. Volba kandidáta do OO ČSV za naši organizaci
13. Návrh usnesení
14. Závěr
15. Občerstvení

Jednání zahájil jednatel ZO pan Milan Ježek přivítáním všech hostů, konkrétně zástupce OO ČSV pana Jaroslava Bartoně a místostarostu města Hluk pana Ing. Jana Šimčíka. Po procedurálních záležitostech proběhlo přijetí dvou nových členů, pana Josefa Jelénka a Ing. Martina Mošťka Ph.D.

Jednatel Milan Ježek zahajuje výroční schůzi.

Následovala výroční zpráva, kterou přečetl předseda Bohumil Šesták. Dále zpráva revizní a kontrolní komise, kterou přednesl jednatel Milan Ježek a zpráva o stavu financí organizace, kterou přečetl Zdeněk Mitáček.

Výroční zpráva 2014

Vážení přátelé, pětileté volební období uteklo jako voda a stojíme před další etapou činnosti naší ZO, která se aktuálně skládá z 32 členů, kteří chovají 384 včelstev.

Když se zamyslíme, jak uplynulé období zhodnotit, z našeho pohledu se jeví jako úspěšné, protože všechny úkoly zadávané ústředím i okresní organizací, byly plněny včas a bez problémů.

Spolupráce s OO byla vždy na dobré úrovni. Maximum úsilí naší ZO je věnováno léčení včelstev, neboť dobrý zdravotní stav našich včelstev je základní podmínkou a cílem náš všech (nejen pro dobré medné výnosy). Výsledky z jarního vyšetření včelí měli ukazovaly, že se tento stanovený cíl daří plnit, až na včelaře, kteří nejsou členy naší ZO. Tyto neorganizovaní včelaři nám nebyli doposud schopni odevzdat výsledky vyšetření zimní měli a vyšetření na mor včelího plodu.

Pro dostatek léčiv v průběhu včelařského roku jsme se OO dohodli na brzkém termínu nahlášení počtu léčiv, aby nevznikly žádné problémy s léčivy u členů.

V roce 2014 jsme se sešli celkem dvakrát na členských schůzích, které byly zároveň spojeny s přednáškami učitelů včelařství. Přednáškami jsme se snažili nejenom sebevzdělávat, ale také podchytit aktuální trendy v oboru včelařství. Tyto přednášky jsou také zdrojem finančních prostředků do naší pokladny.

Z pohledu financí, byly dalším finančním přínosem dotace od Městského úřadu Hluk, za což patří velký dík bývalému starostovi a současnému místostarostovi města Hluk panu Ing. Janu Šimčíkovi.

Pro činnost naší ZO jsme obdrželi finanční příspěvek od pana XXXXXXXXXXX Mořického, za což bych mu chtěl jménem celé naší organizace poděkovat.

Díky jednateli Milanovi Ježkovi v naší ZO proběhla výplata dotací na včelstva v pořádku.

V oblasti propagace jsme v červenci při příležitosti tradiční Jízdy králů v Hluku uspořádali na zdejší škole výstavu o včelařství. Výstava se díky členům naší ZO a jejich rodinným příslušníkům vydařila a výnos z této výstavy byl použit na pořízení parního vyvíječe na tavení včelího vosku. Dále jsme v rámci Jízdy králů MU, konkrétně paní Beníčkové, nabídli po dva dny pomoc s usazováním prodejních stánků.

Na propagaci medu a včelích produktů jsme koncem září společně se zahrádkáři uspořádali včelí koutek, o který měli velký zájem hlavně školáci.

Naposled bych se chtěl zmínit o prosincovém léčení Aerosolem, které se z důvodu velmi vysokého počtu stanovišť protáhlo na celé dva dny. Tímto bych chtěl poděkovat příteli Ježkovi a příteli Chaloupkovi za spolupráci a pomoc.

Předseda při čtení výroční zprávy.

Jednatel Milan Ježek čte zprávu revizní a kontrolní komise.

Zdeněk Mitáček čte finanční zprávu za rok 2014.

V diskuzi dále vystoupil zástupce OO ČSV pan Bartoň, který zopakoval aktuální problémy, které obor včelařství trápí, konkrétně vysoké jarní úhyny včelstev, problematiku moru včelího produ, kde aktuálně Zlínský kraj má nejhorší situaci a nejvíce ohnisek a karanténních pásem (mapa Státní veterinární správy s mapovými výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem).
Dále se zmínil o vysokém tlaku parazita Kleštíka včelího (
Varroa destructor) a nutnosti dodržovat dohodnuté zásady léčení, protože pokud nebude některých z včelařů dodržovat zásady léčení, hrozí reinvaze Kleštíka do již přeléčených včelstev.
V diskuzi pokračoval také zástupce města pan Šimčík, který krátce shrnul dosavadní dobrou spolupráci města a naší ZO a o další plánované spolupráci pod vedením nového starosty města pana Ing. Martina Křižana, kterého z důvodu vytíženosti zastupoval.

Zástupce OO organizace pan Jaroslav Bartoň.


Zástupce města pan Ing. Jan šimčík při svém proslovu.

V dalším kroku se diskuse stočila k plánům činnosti pro nadcházející rok 2015, v kterém plánuje ZO tyto činnosti:

 - Věnovat maximální úsilí na léčení včelstev v daných termínech.
 - Jako každoročně požádat  MU Hluk o finanční prostředky.
- Zajistit dvě odborné přednášky učitele včelařství a na 8. března 2015 přítele Víta Maradu a 31. května přitele Jana Bajzu.
- Na 20. květen připadá Den včel, proto bude za včelaře a úrodu v letošním roce tento den sloužena mše svatá v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku.
- Na propagaci medu a včelích produktů vytvořit na zahrádkářské výstavě včelí koutek.

Protože letošním rokem uběhlo pětileté funkční období funkcionářů základních organizací Českého svazu včelařů, proběhla na letošní výroční schůzi také volba na nadcházející pětileté funkční období. Ve veřejné volbě byli všemi hlasy opětovně zvoleni:

předseda - přítel Bohumil Šesták,
jednatel - přítel Milan Ježek
pokladník - přítel Zdeněk Mitáček

Předseda pan Šesták byl také zvolen do OO ČSV za naši organizaci k zastupování naší ZO.

Před volbou kontrolní komise ohlásil přítel Petr Pavelka, že se již ze zdravotních důvodů nebude podílet na další činnosti v kontrolní komisi. Předseda ZO pak veřejně poděkoval panu Pavelkovi za jeho dlouholetou práci pro naši ZO a obdaroval jej malou pozorností.

Poděkování příteli Petru Pavelkovi.


Za jeho dlouholetou činnost v naší ZO.


Do kontrolní komise byli zvoleni:
předseda -  přítel Libor Jelének
člen -
přítel Jiří Ronďoš
člen - přítel Petr Jankových

Na závěr vystoupila kronikářka ZO, paní Ludmila Machalová se zprávou o stavu naší kroniky.
Paní Machalová při čtení zprávy za uplynulý rok.

Zároveň přinesla a nechala kolovat jednatelskou knihu, ve které je dokumentován počátek organizovaného včelaření v Hluku o kterém bychom chtěli napsat někdy jindy článek na těchto webových stránkách.

Copyright 2015, foto a text ZO ČSV Hluk

1-2 of 2