https://www.youtube.com/playlist?list=PLFBF7B228E0D6A24A
www.facebook.com/https://www.facebook.com/VaduvurRamarTemple

Videos from Various Events

Sep 30, 2021, Ekadina Laksharchanai

Aug 1, 2021 Tirumanjanam

Videos from 2021 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Apr 19 - Apr 28, 2021 Courtesy Sri Haytheesh

Kalyanotsavam, Hamsa and Yaanai Vahanam

2021 Brahmotsavam Hanumantha Vahanam

2021 Brahmotsavam Garuda Sevai

2021 Brahmotsavam TirupalliArai Sevai

2021 Brahmotsavam Sesha Vahanam

2021 Brahmotsavam Surya Prabhai

2021 Brahmotsavam Dwajarohanam (Flag Hoisting)

Panjanga Padanam - Apr 14, 2021 Plava Varusha (Tamil New Year)

Kalyanotsavam Mar 27, 2021 Day 1 - Janavasam,Tiruvadi Tirumanjanam

Kalyanotsavam Mar 28, 2021 Day 2 - Thiru Kalyanotsavam

Click on TOP RIGHT corner on below Videos for PLAYLIST

Sri Ramanavami Brahmotsavam

10 Days Event - Various Alankaram and Vahanam - March/April

Aadi Tirumeni Tirumanjanam

48 Days - July - August

Theppotsavam

Sarayu Pushkarni - January

Thiru Kalyanotsavam

March - Apr

Mahasamprokshanam

Feb 5-7, 2020

Other Utsavams

Sri Kothandaraswamy Suprabhaatham

Aadi Tirumeni Tirumanjanam - July - Aug 2020

Mahasamprokshanam - Feb 5-7, 2020