TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC LONG AN

Địa chỉ: số 238 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3, TP.Tân An, Long An

Điện thoại: (+84) 02723 821601

Email: nnthlongan.longan@moet.edu.vn

Website: www.ngoaingutinhoclongan.edu.vn