home
   Byvandringer  & Bøger

UNDER OPDATERING! August 2023

Gamle billeder:

datering af portrætter

- en litteraturliste af Tommy P. Christensen, Malmø.

(Oktober  2023)


Portrætsøgning

Andersen, Lykke & Borglykke, Karen: Bibliografi over danske "Stater" 1913-1981. (Studier fra Danmarks Biblioteksskole). Danmarks Biblioteksskole, København 1985

Clementsen, O. H.: Medaillon-portrætstik af danske og norske. Art. i: Personalhistorisk Tidsskrift, 13-I-1952, s.62-92. Supplement i 13-IV-1956, s.117-119

Cornelius, Anne: Forbrydersker og offentlige fruentimmere 1863-1910. (Fogtdals Historiske Billeder). Forlaget Palle Fogtdal, København, 2008

DAA – Danmarks Adels Aarbog 1884-. Udgivet af Dansk Adelsforening, 1883-

Danmarks Kirker. Udgivet af Nationalmuseet, København 1933-. (Findes også i elektronisk udg. http://danmarkskirker.natmus.dk/ (Ikke sikker)

DBL – Dansk Biografisk Leksikon. 3. udg. v. redaktør Sv. Cedergreen Bech. Bd. 1-16. Gyldendal, København 1979-84 (Hovedregister i bd. 16 samt ”Ikonografi”)

Duus, Jørgen: Silhuetter - Skygger på Væggen. Nyt Nordisk Forlag, København, 1998

Eller, Povl: Kongelige portrætmalere i Danmark 1630-82. En undersøgelse af kilderne til Karel van Manders og Abraham Wuchters´ virksomhed.

Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker. DHF, København 1971

Grandjean, Louis E. og Albert Fabritius (red.): Den lille Portrætkunst i Danmark - siden 1750. København, 1949

Hainau, Naomi: Guldalderliv. Portrætter af danske postembedsmænd. Art. i: Post & Tele Museum. København 1998

Houmøller, Sven & Palsbo, Torben (red.): Den danske Lægestand 1957-1964. 14. udg. Kbh. 1965

Jensen, Charlotte S. H.: Fængslende forfædre. Art. i: Personalhistorisk Tidsskrift 2004:2, s.295ff.

Køie, Tove & Malmqvist, Ole (red.): Kunstnerleksikon. AOF's Forlag, 1985. Lund, E. F.

S.: Danske malede Portrætter (bd. 1-10). Kbh. 1895-1910

Lund, Henrik: Flygtninge og indvandrere 1850-1980. (Fogtdals Historiske Billeder). Forlaget Palle Fogtdal, København, 2008

Madsen, Johannes (red.): Dansk Portrætgalleri (bd. 1) Det Kgl. Danske Postvæsen 1624-1904. København 1905 - samt Dansk portrætgalleri (bd. 2)

Danmarks industri og haandværk 1879-1904. København, 1905

Nygaard, Adam (red.): Dansk Vognmandsstand. Faglig Biografisk Håndbog for den organiserede Danske Vognmandsstand. Forlaget Liber, København, 1956

Rosenkrantz, Palle (red.): Bogen om københavnerne 1936-37 - Danmarks hovedstad

Arthur Jensens Forlag, København 1936. (Biografier m. portrætter, s. 173- 579)

Slyngbom, H.: Dansk Kunstnerleksikon. Uændret reprotryk af ”Dansk Billedkunst – Biografisk Haandleksikon over Billedkunstens Udøvere gennem 400 Aar”, 1947. 

Dansk Historisk Håndbogsforlag (DHH), 1988

Steen, Poul: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. [Præsentation af billedarkivets lærer- og præsteportrætter m.v.]. Art. i Personalhistorisk Tidsskrift 16-III-1975, s.74

Styhr, Jørgen: Dansk Grafik 1500-1800. Forening for Boghaandværk/Ejnar Munksgaards Forlag, København, 1943

Styhr, Jørgen: Dansk Grafik 1800-1900. Forening for Boghaandværk, København, 1949

Weilbach – Dansk Kunstnerleksikon. Hovedredaktør Sys Hartmann. Bd. 1-9. Munksgaard, København, 1994-2000. 

(”Værker” Husk bagest i hvert bind: ”Kunstnere, der var biograferet i de tre tidl. udgaver af kunstnerleksikonet, men ikke er optaget i denne udg.”)

Westergaard, P. B. C.: Danske Portrætter i Kobberstik, litografi og træsnit. En beskrivende fortegnelse. (bd. 1-2). København, 1930-34

KID - Kunstindeks Danmark - det centrale register over kunstværker i danske museer og samlinger, oprettet i 1985 og siden 1996 tilgængelige via internettet. KID drives af Kulturarvsstyrelsen, indeholder oplysninger om ca. 80.000 (2007) kunstværker af danske og udenlandske kunstnere. 

Den digitaliserede version af 4. udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon (1994-2000) udgør med sine biografier af næsten 8000 billedkunstnere og arkitekter, 

kunsthåndværkere og designere en integreret del af KID. Se: https://www.kulturarv.dk/kid

Portrætregistranten på Det kgl. Bibliotek, Kort- og Billedafd., Billedsaml. Register over de danske og udenlandske personer i Portrætsamlingen.

Portrætsamlingen omfatter ca. 650.000 portrætter. Her er billeder af mere end 70.000 personer. Dele af samlingen er tilgængelig online, af de danske personer er mindst ét

portræt per navn tilgængeligt online, forudsat at den portrætterede er død før 1935. Desuden er billeder af udvalgte danske personer blevet fuldstændig digitaliseret og er tilgængelige online. Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet efter personer, kuverter og læg kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Se: https://www.kb.dk/find-materiale/samlinger/billedsamlingen/oversigt-overbilled-samlingen

Ældre link: http://www.kb.dk/da/nb/materialer/billeder/portraetregistrant/


Datering af portrætter

Christensen, Charlotte (red.): Hvis engle kunne male. Jens Juels portrætkunst. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 1996

Dahlgren, Anna: Ett medium för visuell bildning. Kulturhistoriska perspektiv på fotoalbum 1850-1950. Makadam förlag, 2013

Duedahl, Poul et al: Forbrydelsens ansigt. Gads Forlag, København, 2013

Grandt-Nielsen, Finn & Laurberg, John L.: Forbryderbilleder 1867-1870. Optaget af fotograf E. Rye i Odense. 

Udgivet af Mammens Bogtrykkeri A/S, Odense 1989 (I kommission hos forlaget Skippershoved)

Johansson, Björn Axel: Stora boken om familjebilder. Historiska Media, Lund 2010

Ochsner, Bjørn: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920, I-II. Landsudvalget forindsamling og bevaring af fotografier og dokumentarfilm. 3. udg. 

Bibliotekscentralens forlag, København 1986. Se (ikke sikker): http://www.bornholmphoto.dk/bo1920/index.html

Palm, Jonas: Fotografiske teknikker fra 1839 frem til 1920. Konservatorskolen, Det kgl. danske Kunstakademi, København 1981

Smidt, Claus M.: En guldaldermalers skæbne. Portrætmaleren C. A. Jensen. Kunstbogklubben. Strandbergs Forlag, 1986

Söderlind, Solfrid: Porträttbruk i Sverige 1840-1865 - en funktions- och interaktions-studie. Carlssons, 1993 (Ph.d. afhandling fra 1994)


Klædedragtens historie - en kilde til datering

Andersen, Ellen: Danske Dragter. Moden i 1700-årene. Nationalmuseet/Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1977

Andersen, Ellen: Danske Dragter. Moden 1790-1840. Nationalmuseet/Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1986

Bech, Viben: Danske Dragter. Moden 1840-1890. Nationalmuseet/Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1989

Cock-Clausen, Ingeborg: Danske Dragter. Moden 1890-1920. Nationalmuseet/Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1994

Fukai, Akikio (Ed.): The Collection of the Kyoto Costume Institute - FASHION. A History from the 18th to the 20th Century. 

Vol. I: 18th and 19th Century. + Vol. II: 20th Century. Taschen GmbH, Köln 2006

Loschek, Ingrid: Mode im 20. Jahrhundert. Eine Kulturgeschichte unserer Zeit. Verlag Bruckmann, München 1978

Nørgaard, Mads (red.): Modeleksikon – fra couture til kaos. Politiken, København 2002

Specielt til datering af brudeportrætter:

Andersen, Ellen: Brudekjolen. Nationalmuseet, København 1967

Daneman, Andrew, Palle Fogtdal & Kærgaard Sørensen, Annette (red.): Bryllup før og nu. Udstilling 2. januar til ultimo april 1997. 

Udgiver for Fogtdals FotoCafé - af Forlaget Palle Fogtdal A/S. København 1996

Ipsen, Merete: Brudekjole fortællinger. Kvindemuseets Forlag, Århus 2004

Kjellberg, Anne: Brudekjolen. Norske bryllupemoter gjennom 400 år. C. Huitfeldt Forlag A/S, Oslo 1991

Kjær, Birgitte, Tove Engelhardt Mathiassen & Meyer, Fritse (red.): Brud og brudgom. Bryllupstøj gennem 250 år. (Den Gamle Bys skriftrække, bd. VIII). Den Gamle

By, Århus 2004

Schanz, Elsebeth Aasted (red.): Bryllupstøj. (Den Gamle Bys Lommebibliotek, bd. 3). Den Gamle By, Århus u.å. [2009]

Torsen, Eleanor (rev.): Dronning for en dag. Brudekjoler fra de siste 250 år. 16.4 – 25.9. 2011. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim 2011


Eksempler på diverse netbaserede databaser

https://www.kb.dk/find-materiale/samlinger/billedsamlingen (Ca. 9.971 resultater i Portrætbasen) 

https://www.kulturarv.dk/kid/SoegVaerk.do# (Kunstindeks Danmark har ca. 5.922 værker med titlen: "Portræt ..." 

Resultatet indeholder kun værker i danske statslige og statsanerkendte museers eje).

https://arkiv.dk/ (I arkiv.dk kan du søge i flere end 580 danske arkivers samlinger. Som udgangspunkt søger man i alle arkiver, men det er også muligt at begrænse søgningen til et

enkelt eller et udvalg af arkiver. I arkiv.dk kan du se oplysninger om flere end to millioner historiske fotografier og en kvart million registrerede arkivalier. Langt de fleste fotos er

digitaliserede og kan ses umiddelbart).

http://www.danskebilleder.dk/db/?#1394126899131_0 (Samlingen Danske Billeder indeholdt ca. 3.391 emner af typen "portrætter" – er desværre lukket. 

Se dog: https://www.aarhusbilleder.dk/welcome.jspx

http://odensebilleder.dk/billedstart.asp (Gamle Odensebilleder hos Odense Bys Museer -  har ca. 392 billeder, der opfylder søgekriterierne)

http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp (SaerSam=TON Aalborg Stadsarkivs samling af billeder fra H. Tønnies fotografiske atelier kan på nettet kun søges på enten negativ-nummer eller bestillers navn eller adresse… Det Danske Udvandrerarkivs billedarkiv ligger under Aalborg Stadsarkiv)

http://www.kb.dk/da/nb/fag/dafos/Brug_arkivet/Soeg_i_samlingerne/Billedarkiv/Index.html (Ca. 32 resultater ved søgning på "Portræt" i Dansk Folkemindesamlings

billedarkiv.)

http://ukendtebilleder.dis-danmark.dk/search.php

https://kvinfo.dk/ Dansk Kvindehistorie - Kvindekilder 1850-1985 rummer en lang række

indskannede portrætter i forbindelse med kvindeportrætter, nu indarbejdet i: https://kvindebiografiskleksikon.lex.dk/

https://mfs.dk/ms-videnscenter/billedarkiv/

Endvidere findes en lang række private sider med portrætfotografier. Se for eks. (ikke sikker):

http://billeder.salldata.dk/

Vartov-Arkivet er opløst med udgangen af 2010. Billederne (fotografier og dias) er afleveret til Det kongelige Bibliotek (fra Højskolernes Hus), og til Landsarkivet (Rigsarkivet)

i det omfang billederne hørte til arkivalier afleveret og i brug dér (f.eks. billeder fra Efterskolernes Sekretariat, fra Helle Gotved, Erica Simon. Nordisk Forbund for Kvindegymnastik.

Udprintning af indskannede billeder, opr. registreret i Arkibas og bevaret på en ekstern harddisk på Landsarkivet (RA) og i Billedsamlingen på Det kongelig Bibliotek.

http://www.ukendtebilleder.dk/ (Hjemmesiden har i de sidste par år været under afvikling).

En god og omfattende gennemgang af fotografiets historie (fra camera obscura til det digitale kamera) findes på: http://www.photo-gallery.dk/fotohistorie/index.html


Alfabetisk ordnet litteraturliste

Achen, Sven Tito (red.): Jeg er samler, bd. 1-2. Politikens Forlag, Kbh. 1955-56

Andersen, Lykke og Karen Borglykke: Bibliografi over danske ”Stater” 1913-1981. (Studier fra Danmarks Biblioteksskole) [Hovedopgave]. 

Danmarks Biblioteksskole, Kbh. 1985

Clementsen, O. H.: Medaillon-portrætstik af danske og norske. Art. i Personalhistorisk Tidsskrift, 13-I-1952, s.62-92. Supplement. Se: 13-IV-1956 s.117-119

Cornelius, Anne: Forbrydersker og offentlige fruentimmere 1863-1919. (Fogtdals Historiske Billeder). Forlaget Palle Fogtdal, Kbh. 2008

Duus, Jørgen: Silhuetter – Skygger på Væggen. Nyt Nordisk Forlag. Kbh. 1998

Grandjean, Louis E. og Albert Fabritius (red.): Den lille Portrætkunst i Danmark – siden 1750. Kbh. 1949

Grandt-Nielsen, Finn (red.) og John L. Laurberg (tekst): Forbryderbilleder 1867-1870. Optaget af fotograf E. Rye i Odense. Forlaget Skippershoved, 1989

Houmøller, Sven & Torben Palsbo (red.): Den danske Lægestand 1957-1964. 14. udg. Kbh. 1965

Lund, E. F. S: Danske malede Portrætter (bd. 1-10). 1895-1910

Lund, Henrik: Flygtninge og indvandrere 1850-1980. (Fogtdals Historiske Billeder). Forlaget Palle Fogtdal, Kbh. 2008

Nygaard, Adam (red.): Dansk Vognmandsstand. Faglig Biografisk Håndbog for den organiserede Danske Vognmandsstand. Forlaget Liber, Kbh. 1956

Pedersen, Mikkel Venborg & Marie Rigels Melchior: Moden i Danmark gennem 400 år. Bd. 1: Status - Luksus - Velklædt 1660-1900. 

Bd. 2: Chik - Smart - Moderne 1900-2020. Gads forlag. København 2022

Rosenkrantz, Palle (red.): Bogen om Københavnere 1936-37 Danmarks Hovedstad. Kbh. 1936

Steen, Poul: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. [Præsentation af billedarkivets lærer- og præsteportrætter m.v.]. Art. i Personalhistorisk Tidsskrift. 16-III-1975, s.74

Styhr, Jørgen: Dansk Grafik 1500-1800. Forening for Boghaandværk/Ejnar Munksgaards Forlag, Kbh. 1943

Styhr, Jørgen: Dansk Grafik 1800-1910. Forening for Boghaandværk, Kbh. 1949

Westergaard, P. B. C.: Danske Portrætter i Kobberstik, litografi og træsnit. En beskrivende fortegnelse (bd. 1-2). Kbh. 1930-34Elsbøll & Christensen Handelsbolag,

ECM-Media og

Forlaget Olde Cranich Hamneda

Rugagervej 12,

DK-2300 København S.

Tlf. 61 71 5864

Mail: tommypers@gmail.com

CVR (DK): 3260 2479

Org.nr. (SE): 969 744-85219

 Tommy P. Christensen (f. 1955) Forfatter til "Styr på rødderne - Introduktion til slægtsforskning" (2. udg. 2019), "Fra drøm til bog - en håndbog" (2. udg. 2018), samt Amagers industrialisering - begyndelsen"  (2016) - alle på forlaget Olde Cranich Hamneda.

Fhv. mus. insp., kulturhistorisk forfatter. Har tidligere skrevet om "Amagerbrogades biografer" (2013) samt været medforfatter på en række bøger om kulturhistoriske emner siden 1980'erne.

  Lisa Elsbøll (f. 1957), kulturhistoriker, medstifter af Københavns Byvandrerlaug. Aktuel med "Farmors kagebagebog" (Forlaget Olde Cranich Hamneda 2021). Lisa har arrangeret og afholdt foredrag og byvandringer siden  slutningen af 1980'erne!

Copyright elsboell.dk 2002-2023. 

Domænenavnet elsboell.dk blev registreret d. 18 april 2002 

- og har dermed været aktivt i mere end 20 år. 

Tommy P. Christensen

 Tommy P. Christensen (f. 1955) Forfatter til "Styr på rødderne? Introduktion til slægtsforskning" (2. udg. 2019)."Amagers industrialisering - begyndelsen"  (2016) og "Fra drøm til bog - en håndbog"  (2017). Alle på forlaget Olde Cranich Hamneda,
Fhv. mus. insp., kulturhistorisk forfatter og forlægger.  Har tidligere  været medforfatter på en række bøger om kulturhistoriske emner.

Sæsonen 2022-2023HUSK! 

SOMMERHØJSKOLEN

uge 31 i Næstved 2023

BEGRÆNSET ANTAL PLADSER!

www.aof-naestved.dk

Kontakt tlf. 2040 4210 

eller mail: 

csh@aof-naestved.dk


Flere arrangementer er i støbeskeen... 

Kik forbi en anden gang!

Vi vil gerne takke de mange deltagere, der anbefaler os til andre, og de kunder, der i tillid til kvaliteten i vores arrange-menter benytter os år efter år.

Er der specielle ønsker til ture, foredrag eller kurser, er man meget velkommen til at kontakte os.

Personaleforeninger, seniorer, markering af et jubilæum - eller en firmaudflugt? Alle er lige velkomne.

Send en mail, og vi finder ud af noget, der er planlagt efter jeres ønsker til en kulturhistorisk oplevelse af historiske dimensioner.

Endelig skal vi rette en særlig tak til de virksomheder, organisationer og oplysningsfor-bund, der benytter vore tilbud.

Det er nok ikke en tilfældighed, at vi har været i denne branche siden midt-firserne ;-)

Forlaget


Vore udgivelser.


ECM-Medias første booklet!

Hæftet, der er på 20 s., er forfattet af Lisa Elsbøll og Tommy P. Christensen med billedtekster af Fl. Lamberth. Udgivelsen sker i samarbejde med Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Hæftet omhandler Amagers første biografer, Merry, Aladdin Teatret, Amager Bio samt lidt om Danmarks første filmforevisning og -produktion. 

Hæftet er rigt illustreret i farver og kan købes hos de førende boghandlere på Amager eller via ECM-Media, hvor der dog pålægges forsendelsesomkostninger.

Vejl. udsalgspris: 29,85

 (Udsolgt! Kommer snart som e-bog!)

Læs mere om Sundbyernes lokalhistorie på:

 http://www.sundbylokalhistorie.dk/

Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkivs hjemmeside!

Udgivet i efteråret 2016:

Amagers industrialisering 

- begyndelsen

Udgives i samarbejde med

 Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv

AMAGERBROGADES BIOGRAFER

Hæftet, der er på 20 s., er forfattet af Lisa Elsbøll og Tommy P. Christensen med billedtekster af Fl. Lamberth. Udgivelsen sker i samarbejde med Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Hæftet omhandler Amagers første biografer, Merry, Aladdin Teatret, Amager Bio samt lidt om Danmarks første filmforevisning og -produktion. 

Hæftet er rigt illustreret i farver og kan købes hos de førende boghandlere på Amager eller via ECM-Media, hvor der dog pålægges forsendelsesomkostninger.

Vejl. udsalgspris: 29,85

 (Udsolgt! Kommer snart som e-bog!)

Læs mere om Sundbyernes lokalhistorie på:

 http://www.sundbylokalhistorie.dk/

Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkivs hjemmeside!

Udgivet i efteråret 2016:

Amagers industrialisering 

- begyndelsen

Udgives i samarbejde med

 Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv

https://sites.google.com/view/ecm-media/startside


VOR PERSONDATAPOLITIK (vedr. GDPR):

Persondatapolitik  (GDPR)for Elsbøll & Christensen Handelsbolag, ECM-Media og forlaget Olde Cranich Hamneda, pr. 24. maj 2018.
1. Om vor persondatapolitik.I dette dokument beskrives, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger. Det er vores klare mål at skabe åbenhed omkring vores persondatabehandling samt beskytte informationer i overensstemmelse med lovgivningen. Denne persondatapolitik vil blive opdateret efter behov.
2. Hvad er personoplysninger?Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Der er to typer personoplysninger: Følsomme personoplysninger og Almindelige personoplysninger.Følsomme oplysninger er: race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske og biometriske data, helbreds-oplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.Almindelige personoplysninger er: Alle andre oplysninger som ikke er ”følsomme”. Herunder navn, adresse, økonomiske for-hold, kundeforhold osv. CPR kan jf. Persondatalovens §11 behandles, hvis det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov og betragtes ikke som følsom oplysning.
3. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvad er formålet ?For at kunne levere varer og services til vores kunder, herunder administrere forespørgsler og bestillinger, foretage fornøden fakturering og kontrol af foretagne indbetalinger samt udsendelse af relevante informationer og dokumentation, behandler vi kun de informationer som sagligt er nødvendige for at levere ydelsen og efterleve bogføringsloven og anden lovgivning. Disse informationer er:Fulde navn (navn og efternavn)ForsendelsesadresseE-mail adresseTelefon nummer.
4. Hvordan indsamler vi oplysninger?Indsamling af personoplysninger kan ske på en af de følgende måder:Via hjemmesider, hvis du indtaster persondata i en online formular.Via telefonisk kontakt, hvor dine data bliver indtastet i forbindelse med bestilling af materialer eller service-ydelser, for eksempel tilmelding til et foredrag eller en byvandring.Via mail kontakt, hvor dine data bliver indtastet i forbindelse med vor administration af din bestilling.Via alm. brev i forbindelse med vor administration af din bestilling.
5. Hvor længe opbevarer vi oplysninger?Jf. Bogføringslovens §10 opbevarer vi personoplysningerne i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår, hvor køb af varer eller serviceydelser sidst er gennemført.Sletning vil ske løbende men ikke på daglig basis, men vi tilstræber at dette sker i løbet af det 6. år (oplysninger benyttet i 2020 vil blive slettet i løbet af 2026).
6. Hvem har adgang til oplysningerne?Kun betroede personer med saglige formål har adgang til alle eller dele af lagrede persondata. Disse er virksomhedens to ejere samt administrativt personale, der forestår regneskab, bogføring og kommunikation med offentlige myndigheder.Foredragsholdere og undervisere informeres om navne og andre sagligt begrænsede informationer mht. dannelsen af deltagerlister, mødeprotokoller og mødekort.
7. Videregivelse af oplysningerFor at kunne opfylde købsaftaler m.m., videregiver vi de informationer som er nødvendige for at gennemføre aftalen og identificere deltageren/betaleren.Informationer om betaler-id, vare-id eller kursus-id samt beløbet videregives til den anvendte, godkendte betalings-formidler (f.eks. NETS/ePay, eller iZettle, eller MobilePay, eller PayPal) med henblik på en gennemførelse af den aftalte betaling.Kontaktinfo og evt. kørselsbehov videresendes til vognmand i forbindelse med udflugter eller anden kørsel med deltagere.Vi videregiver kun sådanne oplysninger til offentlige myndigheder som kan begrundes i henhold til gældende lovgivning, herunder ved mistanke om bedrageri eller anden ulovlig aktivitet.
8. Opbevaring af data og databehandlereData indsamlet i digital form via vores hjemmeside eller i vore administrationsprogrammer lagres jf. Databehandleraftalen med Dinero samt vore IT-underleverandører, herunder Dropbox og Google Analytics. Begge de sidstnævnte er Data Shield certificerede.De IT-supportere vi måtte benytte har kun formålsbegrænset adgang til data og kun i det omfang, det er nødvendigt for at kunne yde kvalificeret IT-support. Vores aftale med data-behandlere sikrer, at de lever op til en høj standard for informationssikkerhed.Evt. persondata sendt via mail opbevares i G-mail med Googles garantier for datasikkerhed.
9. Cookies og logfilerPå hjemmesiden (www.elsboell.dk) og sider der måtte indgå på sitet bruger vi Cookies til Google Analytics. Vi bruger cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og til statistik. Der lagres ingen personhenførbare oplysninger i vores cookies. Cookies, som vi bruger, indeholder bl.a. informationer om:Hvilke sider besøgende har besøgt og hvornår. Hvilken IP-adresse de besøgende har. Hvor i ind- og udland, som de besøgende kommer fra.Hvilket sprog besøgende bruger.Hvilken browser og OS besøgende bruger.Hvilke søgeord besøgende har brugt for at generere indhold.Hvilken side besøgende kommer fra (eksterne og interne links).Hvilke links besøgende har klikket på.Besøgende på vores hjemmeside, tilkendegiver accept af disse statistik-cookies. Hvis man slår cookies fra i sin browser, vil man dog fortsat – og uden begrænsninger – kunne bruge vores hjemmeside.Vejledning i, hvordan du sletter eller blokerer for cookies, findes normalt i din browsers hjælpefil. Hvis man bruger en af vore IT-services, der kræver login, vil de foretagne handlinger blive registreret i vores log-filer.Denne registrering sker jf. gældende lovkrav om registrering af aktiviteter i IT-systemer for at forhindre misbrug og hacking. Disse digitale spor opbevares jf. aftalen med vores databehandlere i max. 5 år.
10. Dine rettighederAlle er i henhold til den nugældende lovgivning (pr. 25/5 2018) garanteret følgende rettigheder:Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt).Man har som udgangspunkt ret til at vide, hvem der er data-ansvarlig, hvad formålet med behandlingen er og hvem der modtager/behandler oplysningerne. Denne persondata-politik indeholder som udgangspunkt alle disse informationer.Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret).Man kan bede om at få at vide, hvilke oplysninger vi behandler samt en evt. udskrift eller kopi af de indsamlede oplysninger. Retten til at få urigtige person-oplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).Hvis man mener, at oplysninger vi har om pågældende er forkerte, unøjagtige eller mangelfulde, kan man bede om at få oplysningerne rettet.Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).Hvis man mener, at de oplysninger vi har om pågældende ikke er nødvendige i forhold til det formål, som de oprindelig er indsamlet til, kan man bede om at få oplysningerne slettet. Vær dog opmærksom på, at vi har pligt og ret til at opbevare visse personoplysninger for at overholde bogføringspligten.Retten til at flytte sine person-oplysninger (dataportabilitet).Man har som udgangspunkt ret til at modtage oplysninger om sig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og man har ret til at overføre disse oplysninger til en anden virksomhed.Retten til at gøre indsigelseMan har ret til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til bl.a. direkte markedsføring og profilering. Vi bruger dog ikke profilering og evt. markedsføring vil altid være knyttet til et eksplicit samtykke.Ved henvendelse til os vedrørende et af ovenstående punkter (indsigt, berigtigelse, sletning m.m.) får man senest en måned efter en besked om, hvad vi gør ved henvendelsen.Hvis man f.eks. beder om at få sine oplysninger rettet eller slettet, vil vi normalt undersøge, om alle betingelser er opfyldt, herunder om der er hjemmet i lovgivningen for fortsat behandling af data. Hvis vi vurderer, at indsigelsen er berettiget, sørger vi for at imødekomme anmodningen.
11. SamtykkeVed alm. køb, tilmelding til ture eller byvandringer, fakturering og bogføring har vi ikke brug for samtykke for at kunne behandle data, idet behandlingens lovlighed (jf. Art. 6 i EU’s dataforordning) relateres bl.a. til nødvendig data-behandling af hensyn til opfyldelse af kontrakten, herunder køb og tilmelding.Men for at kunne indsamle persondata til andre formål, f.eks. supplerende informationer vedr. et kursus eller ved tilmelding til vores nyhedsmail, kan vi gøre brug af samtykke, hvis det er nødvendigt.Samtykke kan være skriftlig eller mundtligt, men vi skal kunne dokumentere, at samtykket er givet.I de fleste tilfælde vil dette samtykke have en form for et afkrydsningsfelt på vores hjemmeside eller under tilmeldingsprocessen, hvor vores IT-systemer vil registrere tidspunktet og formen. Samtykket kan også gives pr. brev, via e-mail eller andet digital kommunikation.I forbindelse med samtykkeafgivelsen vil man blive informeret om detaljerne, herunder formål og tilbagekaldelses-processen (i form af en henvisning til denne persondatapolitik).Generelt gælder det dog, at man skal kunne tilbagekalde samtykket på en ligeså enkel og tilgængelig måde, som samtykke oprindeligt er givet.Derudover er samtykket altid specifikt med en klar angivelse af, hvad samtykket meddeles til. Det betyder også, at vi i nogle tilfælde vil skulle indhente flere samtykker fra den enkelte, alt afhængig af formålet. F.eks. vil ”supplerende informationer om foredrag eller byvandring” og ”tilmelding til nyhedsbrev” kræve to særskilte samtykker.Det er vigtigt at nævne, at et samtykke altid er frivilligt. I praksis betyder det, at vi f. eks. aldrig vil betinge en deltagelse på et kursus med et samtykke om modtagelse af et nyhedsbrev.
12. SikkerhedVi sørger naturligvis for at data opbevares omhyggeligt, sikkert og diskret. Vores sikkerhedsforanstaltninger deles op i de organisatoriske og de tekniske foranstaltninger.De organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger betyder, at det kun er vor virksomheds betroede personer, som har et sagligt formål, der får adgang til dine personoplysninger. Dette sker i forbindelse med et køb eller en tilmelding, administration, fakturering og kommunikation.Derudover har undervisere begrænset adgang til dine person-oplysninger, herunder kun oplysninger som har relevans til kursusafvikling, vegetarisk kost etc. (se også pkt. 6).Vores personale vejledes og instrueres løbende om datasikkerhed, herunder hvordan de behandler og beskytter op-lysningerne. Vi fører også fortegnelsen over vores data-behandlingsaktiviteter, som er underlagt Datatilsynets kontrol.De tekniske sikkerhedsforanstaltninger relateres til vores brug af IT-systemer til registrering og administration af kunde- og deltagerdata.Dine data er krypteret på serveren, og al kommunikation (f. eks. ved en tilmelding og betaling) via vores hjemmeside er beskyttet med godkendte sikkerhedscertifikater. Der udføres jævnligt backup af dine data.Vores interne IT-systemer (PC’er mm.) er yderligere beskyttet med adgangskoder, opdateret antivirusprogram og firewall og evt. fysisk materiale opbevares aflåst. Ved destruering eller reparation af IT-udstyr, sørges der for, at oplysninger ikke kan komme til uvedkommendes kendskab.
13. Klager og kontaktinfoKlager over vor behandling af personoplysninger, indsigelser samt spørgsmål vedr. vor persondatapolitik rettes til den fælles data-ansvarlige:Tommy P.  Christensen, ECM-MediaRugagervej 12, 2300 København S.Tlf. 61 71 5864Mail: tommypers@gmail.comCVR (DK): 3260 2479Org.nr. (SE): 969 744-85219