หน้าแรก

Facebook Twitter More...


ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสงขลา
 • ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระนอง 
 • ม.3 ร.ร. หัวไทรบำรุงราษฎร์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
 • ป.6 ร.ร. บ้านศาลาแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
 • ป.4 ร.ร. บ้านบางโหนด อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
 • 2527 - 2540 ช่างไฟฟ้า งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง รพ. สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 2540 - ปัจจุบัน อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ความเชี่ยวชาญและสิ่งที่สนใจ
 • ระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม ลิฟต์ ไฟฟ้าภายในบ้าน-อาคาร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
 • อิเล็กโทรนิกส์ เครื่องมือแพทย์ งานควบคุมด้วย Single board
 • รถยนต์ เครื่องยนต์ กลไกทุกชนิด
 • พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล, GIS, Smartphone, Mobile App
 • Open Source, Linux, FreeBSD, CentOS, etc
 • Computer Network
 • Software Development improvement 
ภาษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • Assemble
 • Pascal, C
 • PHP, HTML, ASP, JSP
 • Java
 • C#
 • JavaScript, JQuery
 • Python
 • SQL
วิชาที่สอน
 • ดิจิทัล
 • สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 • การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • ระบบฐานข้อมูล
 • คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 • ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 • การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
 • การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 • การโปรแกรมขั้นสูง
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 • การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
หนังสือและตำรา
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
 • การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
 • การโปรแกรมขั้นสูงด้วยภาษาจาวา

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 • สร้างโปรแกรมควบคุมเครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคอมพิวเตอร์ CPU Intel 8088 ด้วยภาษา Pascal
 • ดัดแปลงการทำงานเครื่อง Suction ด้วย Single board Chip-set MSC8031
 • เขียนโปรแกรมภาษา Assemble เพื่อควบคุมเครื่องล้างขวดแก้ว
 • พัฒนาโปรแกรมและดัดแปลงเครื่องล้างถุงมือทางการแพทย์ด้วยคอมพิวเตอร์
 • ออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมการรดน้ำในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ด้วย MSC8031
 • ดัดแปลงเครื่องนับเม็ดยาจากระบบอนาล็อกเป็นระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบ MIS มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • ระบบ EIS On cloud Computing
 • ระบบสินค้าคงคลัง on handheld and smartphone
 • ระบบ TUS Incentive
 • ระบบ TUS Raw materials


งานอดิเรก
 • ทำนา

  ทำนา

 • ทำสวนผลไม้
 • ทำสวน


 • ก๊าซชีวภาพ
 • โซล่าเซลล์
 • ทำสวนยาง
 • เลี้ยงปลา ดักไซ จมลัน วิดลูกคลัก
 • เผาถ่าน
กีฬา
 • เล่นเทนนิส

 • จักรยานเสือภูเขา เสือหมอบ ทัวริ่ง