การฝึกงาน

ข่าวสารการฝึกงาน

- นักศึกษาฝึกงาน ทุกสาขาวิชา ระดับ ปวส.1

ปฐมนิเทศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ออกฝึกระหว่างวันที่ 2 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

พบอาจารย์นิเทศวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.30 น.

- นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.3 พบอาจารย์นิเทศ

พบอาจารย์นิเทศวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00-15.00 น.

- นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.3

ปฐมนิเทศวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ออกฝึกระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

- นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการเลขานุการ-การตลาด ระดับ ปวช.3 พบอาจารย์นิเทศ

พบอาจารย์นิเทศวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.

- ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน สาขาวิชาการเลขานุการ-การตลาด ระดับ ปวช.3

ปฐมนิเทศวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ฝึกระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 19 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อนิเทศการฝึกงาน

ประกาศนิเทศฝึกงานสาขา การบัญชี-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แล้ว

เอกสารการฝึกงาน

ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา

เริ่มฝึกงานวันที่ 2 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

เลขที่จดหมายขอความอนุเคราะห์ พตพ.บ.101.01/2562 (หมายเลขห้อง)


ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการและการตลาด

เริ่มฝึกงานวันที่ 11 พฤษภาคม - 17 กรกฎาคม 2563

รอบเช้า เลขที่จดหมายขอความอนุเคราะห์ พตพ. 148.01/2562 (หมายเลขห้อง)

รอบบ่าย เลขที่จดหมายขอความอนุเคราะห์ พตพ.บ. 099.01/2562 (หมายเลขห้อง)


จดหมายส่งตัวการฝึกงานยื่นหน่วยงาน วันแรกของการฝึกงาน

ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา

เริ่มฝึกงานวันที่ 2 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

เลขที่จดหมายขอความอนุเคราะห์ พตพ.บ. 102.01/2562 (หมายเลขห้อง)


ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ และการตลาด

เริ่มฝึกงานวันที่ 11 พฤษภาคม - 17 กรกฎาคม 2563

รอบเช้า เลขที่จดหมายส่งตัว พตพ. 149.01/2562 (หมายเลขห้อง)

รอบบ่าย เลขที่จดหมายส่งตัว พตพ.บ. 100.01/2562 (หมายเลขห้อง)


ตัวอย่างการรายงานการฝึกงาน-เช้า.docx

ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน

การใช้ปกรายงานฝึกงาน

ปวช. รอบเช้า ปกรายงาน สีเหลือง

ปวช. รอบบ่าย ปกรายงาน สีฟ้า

ปวส. ปกรายงาน สีชมพู

รีเกรด ปกรายงาน สีเขียว

ตัวอย่างใบรับรองการฝึกงาน

เอกสารฝึกงาน

ใบรับรองการฝึกงาน

Click ตรวจสอบใบรับรองการฝึกงาน

ลงทะเบียนฝึกงานนักศึกษา ปวส. (Responses)