การฝึกงาน

ประกาศรายชื่อนิเทศการฝึกงาน

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศนิเทศ61.pdf

ปฏิทินการฝึกงาน

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา

ออกฝึกงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2560

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาการเลขานุการ และการตลาด ออกฝึกงานในวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 20 กรกฏาคม 2561


เอกสารสารการฝึกงาน

เอกสารประกอบการจัดทำรายงาน แบบฟอร์มรับรองการฝึกงาน หนังสือขอความอนุเคราะห์การฝึกงาน หนังสือส่งตัวการเข้าฝึกงาน ทะเบียนการฝึกงาน

เอกสารหลักสูตรทวิภาคี

เอกสารการบันทึกประกอบการจัดทำการฝึกวิชาชีพระหว่างการฝึกระบบทวิภาคี

ตัวอย่างการรายงานการฝึกงาน-เช้า.docx

ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน

รายงานการฝึกงาน1

การใช้ปกรายงานฝึกงาน

ปวช. รอบเช้า ปกรายงาน สีเหลือง

ปวช. รอบบ่าย ปกรายงาน สีฟ้า

ปวส. ปกรายงาน สีชมพู

รีเกรด ปกรายงาน สีเขียว

ตัวอย่างใบรับรองการฝึกงาน