การฝึกงาน

ข่าวสารการฝึกงาน

- ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ฝึกระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึง 16 กรกฏาคม 2564

- นักศึกษา ระดับ ปวส.ออกฝึกงาน

ปฐมนิเทศวันที่ 11 มีนาคม 2564

ฝึกระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2564

- นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการบัญชี-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.3 พบอาจารย์นิเทศ

พบอาจารย์นิเทศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น

- นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการเลขานุการ-การตลาด ระดับ ปวช.3 พบอาจารย์นิเทศ

พบอาจารย์นิเทศวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.


ประกาศรายชื่อนิเทศการฝึกงาน

เข้ากลุ่ม Facebook รายงานรูปภาพประกอบการฝึกงาน

ระดับ ปวช.

ระดับปวส.

เอกสารการฝึกงาน

ปีการศึกษา 2564

ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด

เริ่มฝึกงานวันที่ 6 พฤษภาคม - 16 กรกฎาคม 2564

รอบเช้า เลขที่จดหมายขอความอนุเคราะห์ พตพ. 022.01/2564 (หมายเลขห้อง)

รอบบ่าย เลขที่จดหมายขอความอนุเคราะห์ พตพ.บ. 016.01/2564 (หมายเลขห้อง)


ปีการศึกษา 2563

ปวส.

เริ่มฝึกงานวันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

เลขที่จดหมายขอความอนุเคราะห์ พตพ.บ. 001.01/2564 (หมายเลขห้อง)

ปวช.3 สาขาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เริ่มฝึกงานวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 1 มกราคม 2564

รอบเช้า เลขที่จดหมายขอความอนุเคราะห์ พตพ. 056.01/2563 (หมายเลขห้อง)

รอบบ่าย เลขที่จดหมายขอความอนุเคราะห์ พตพ.บ. 051.01/2563 (หมายเลขห้อง)

ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการและการตลาด

เริ่มฝึกงานวันที่ 21 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2563

รอบเช้า เลขที่จดหมายขอความอนุเคราะห์ พตพ. 047.01/2563 (หมายเลขห้อง)

รอบบ่าย เลขที่จดหมายขอความอนุเคราะห์ พตพ.บ. 047.01/2563 (หมายเลขห้อง)


จดหมายส่งตัวการฝึกงานยื่นหน่วยงาน วันแรกของการฝึกงาน


ปีการศึกษา 2564

ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด

รอบเช้า เลขที่จดหมายส่งตัว พตพ. 023.01/2564 (หมายเลขห้อง)

รอบบ่าย เลขที่จดหมายส่งตัว พตพ.บ. 017.01/2564 (หมายเลขห้อง)ปีการศึกษา 2563

ปวส.

เริ่มฝึกงานวันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

เลขที่จดหมายส่งตัว พตพ.บ. 002.04/2564 (หมายเลขห้อง)

ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รอบเช้า เลขที่จดหมายส่งตัว พตพ. 057.01/2563 (หมายเลขห้อง)

รอบบ่าย เลขที่จดหมายส่งตัว พตพ.บ. 052.01/2563 (หมายเลขห้อง)

ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ และการตลาด

รอบเช้า เลขที่จดหมายส่งตัว พตพ. 047.01/2563 (หมายเลขห้อง)

รอบบ่าย เลขที่จดหมายส่งตัว พตพ.บ. 048.01/2563 (หมายเลขห้อง)


ตัวอย่างการรายงานการฝึกงาน-เช้า.docx

ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน

การใช้ปกรายงานฝึกงาน

ปวช. รอบเช้า ปกรายงาน สีเหลือง

ปวช. รอบบ่าย ปกรายงาน สีฟ้า

ปวส. ปกรายงาน สีชมพู

รีเกรด ปกรายงาน สีเขียว

ตัวอย่างใบรับรองการฝึกงาน

เอกสารฝึกงาน

ใบรับรองการฝึกงาน

Click ตรวจสอบใบรับรองการฝึกงาน

ลงทะเบียนฝึกงานนักศึกษา ปวช (การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)