Tanayus.com

เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

(วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 3)

ตัวแปรตัวดำเนิการ

(วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 3)

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

(วิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ 3)

การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

(วิทยาการคำนวณ ม.4 บทที่ 2 )

การทำซ้ำ

(วิทยาการคำนวณ ม.4 บทที่ 2)

นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 1

(วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2)

นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 2

(วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2)

สอน AI ตอนที่ 1

(วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2)

สอน AI ตอนที่ 2

(วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2)

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ออาชีพ

(วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 4 )

คู่มือในไฟล์ PDF

* ขอบคุณคู่มือการใช้งานจากทีมงานจัดทำคู่มือ กระทรวงศึกษาธิการ *

คู่มือการใช้ (Basic)

แนะนำตัวกันหน่อย
อาจารย์ธนายุส พิจยานนท์

ชื่อเล่น (ต่อ)

วันเกิด 30 มกราคม 2522

e-Mail : tanayus@hotmail.com, tanayus@gmail.com

Tel : 06139787xx

ประสบการณ์สอน

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา (2544 - 2548)

  • ครูผู้ช่วยโรงเรียนกะเปอร์วิทยา (2548-2550)

  • ครู คศ.1 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา (2550-2553)

  • ครู คศ.1 โรงเรียนสตรีระนอง (2553 - 2556)

  • ครู คศ.2 โรงเรียนสตรีระนอง (2556 - ปัจจุบัน)

การเรียน

  • โรงเรียนอนุบาลระนอง (อนุบาล - ประถมศึกษา)

  • โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร (มัธยมศึกษาตอนต้น)

  • วิทยาลัยเทคนิคระนอง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์)

  • โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกเทคนิคคอมพิวเตอร์)

  • สถาบันราชภัฏภูเก็ต (ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา)

  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา)

ผลงาน

  • ได้รับรางวัล Master Teacher (ระดับภาคใต้) สาขา คอมพิวเตอร์และสอบผ่านระดับดีมาก (93 %)

  • เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์ สสวท. ระดับประเทศ

  • ได้รับรางวัล Master Teacher (ระดับประเทศ) สาขา คอมพิวเตอร์ และสอบผ่านระดับดีมาก (82 %)

  • วิทยากร สสวท.