ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
email CŠPP: cspp.zehrianska@gmail.com

                 

OZNAMY

                           Začiatok školského roka:

Nástup žiakov a zákonných zástupcov pred budovou školy dňa 2.9.2021 o 7,45 hod. Po úvodnom slove o 8,00 hod. pôjdu žiaci s triednymi učiteľmi do tried, kde získajú informácie o priebehu šk. roka. Následne odchádzajú domov.

ŠKD a strava pre žiakov 
bude zabezpečená od 3.9.2021.

 Termíny prázdnin:

jesenné:          28.10. - 29.10. 2021  
vianočné:        23.12.2021 - 7.1.2022
polročné:        4.2.2022   
jarné:               28.2. - 4.3.2022  
veľkonočné:   14.4. - 19.4.2022
letné:               1.7. - 2.9.2022
                                                 
                                Voľné pracovné miesta
Riaditeľstvo školy prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1.9.2021:
  • logopéd/ka                                                                         
Záujemca musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch.
Plat je určený podľa platových taríf PZ a OZ  a započítanej praxe.

Oznam
Z dôvodu čerpania dovoleniek v období od 12.07.2021 do 20.08.2021 bude  CŠPP zatvorené.