ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΕ

Ημερομηνία δημοσίευσης: Apr 03, 2014 6:54:36 PM

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΕ

Συνάδελφοι - συναδέλφισσες

Με βάση έγγραφο του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (1-4-2014) σε σχέση με τις ενέργειες των συλλόγων διδασκόντων για την ΑΕΕ, για τα νηπιαγωγεία ισχύουν ό,τι αναφέρεται και για τους διευθυντές και συγκεκριμένα:

  • Οι Προϊσταμένες/οι αναγράφουν στο Βιβλίο Πράξεων της Προϊσταμένης ότι «Έπειτα από την υπ' αριθ. 4379/1-4-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής, συντάσσω την παρούσα πράξη με την οποία προχωρώ στη σύσταση ομάδων εργασίας στα πλαίσια της Α.Ε.Ε. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου ότι το άρθρο 39 παρ.5 του Καθηκοντολογίου , η οποία αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στο Σύλλογο Διδασκόντων την αρμοδιότητα διενέργειας της διαδικασίας αυτοαξιολόγηση, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη ρητή διάταξη του περιφερειακού Δ/ντή. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφορετικές από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ενώ παράλληλα ο Σύλλογος έχει ήδη λάβει απόφαση επί του θέματος, πράγμα, που βεβαίως σημαίνει, ότι δεν γεννάται ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης για οποιονδήποτε λόγο.».

Είναι πολύ σημαντικό οι Προϊσταμένες/οι των Νηπιαγωγείων να διατυπώσουν οπωσδήποτε την παραπάνω άποψη ώστε οι όποιες ευθύνες να βαρύνουν μόνο το Υπουργείο Παιδείας και όχι τους ίδιους.

  • Μετά την πράξη ανάθεσης της/του Προϊσταμένης/ου οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αφού πάρουν αντίγραφο της πράξης, θα πρέπει να συντάξουν έγγραφο, συνολικά ή ο καθένας χωριστά, το οποίο θα καταθέσουν στην Προϊσταμένη/ο του σχολείου και θα αναφέρει, «Κυρία/ε Προϊσταμένη/ε, έλαβα αντίγραφο της υπ' αριθμόν ........... απόφασής σας με την οποία με ορίζετε μέλος ομάδας εργασίας της Α.Ε.Ε., παρά το γεγονός, ότι η παραπάνω αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει ήδη αποφασίσει επί του θέματος. Με το παρόν έγγραφο σας δηλώνω ότι θεωρώ την εντολή σας παράνομη, ελλείψει αρμοδιότητας και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου».

Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συντάξουν το κείμενο σε δύο αντίτυπα ώστε στο ένα από αυτά να προστεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του σχολείου.

Η άσκηση του δικαιώματος της αναφοράς σε περίπτωση που ο υπάλληλος θεωρεί ότι η εντολή που έχει λάβει είναι παράνομη, αποτελεί δικαίωμα και παράλληλα υποχρέωση του υπαλλήλου (σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα) και έτσι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.

Υπενθυμίζουμε ότι η Δ.Ο.Ε. έχει ήδη δώσει εντολή στη Νομική της Σύμβουλο για κατάθεση αίτησης ακύρωσης της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και θα προχωρήσει σε επιλεγμένες νομικού χαρακτήρα κινήσεις. Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι καμία κίνηση μεμονωμένη δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί παρά μόνο έπειτα από συνεννόηση με τη Δ.Ο.Ε.

Σχετικά με το τι θα πρέπει να πράξουν οι συνάδελφοι Νηπιαγωγοί καθώς και οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια σχολεία, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι, προφανώς σκόπιμα, υπάρχει διάχυτη εκ μέρους της διοίκησης ασάφεια και απουσία συγκεκριμένων οδηγιών με αποτέλεσμα πολλοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι με «υπερβάλλοντα ζήλο» να πιέζουν τους εκπαιδευτικούς στην κατεύθυνση της συγκρότησης ομάδων εργασίας.

Σας ενημερώνουμε ότι:

· Οι Σύλλογοι διδασκόντων των Νηπιαγωγείων ολοκληρώνουν τη σύνταξη πρακτικών με τα οποία δηλώνουν άρνηση για για συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση συγκρότηση και στη συγκρότηση ομάδων εργασίας

· Η επιβεβλημένη ανάθεση καταγράφεται στο βιβλίο πράξεων Προϊσταμένης/ου (Π.Δ 200/98)

· Όποιες/οι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν πρόθεση παραίτησης στους συλλόγους ή στη ΔΟΕ

Συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία Παρασκευή 4/4 και στη συγκέντρωση ακύρωσης των σεμιναρίων, 12.00, Υπουργείο Παιδείας (ΗΣΑΠ Νερατζιώτισσα)