Supachai Sasikanok

คุณศุภชัย ศศิกนก

Google for Education Certified Trainer

วิทยากรจัดอบรมด้านการนำเทคโนโลยี Google Apps (G Suite)  ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ การจัดการเรียนรู้


ประวัติวิทยากร


คุณศุภชัย ศศิกนก ควบคุมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีให้กับภาคการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย มัธยมศึกษา และ ประถมศึกษา และ เป็นผู้จัดการโครงการการนำเทคโนโลยี Google Apps for Education (G Suite for Education)  ไปใช้ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2557


และเป็นวิทยากรหลักในการอบรมการนำเทคโนโลยี Google Apps ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ การจัดการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์ ครู และ บุคลากรที่สนใจใช้เทคโนโลยีและสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้ การอบรมการสร้าง ePortfolio ให้กับอาจารย์ และ นักศึกษา ด้วย Google Sites และการสร้างสื่อการเรียนในหลักสูตร Flipped Classroom ด้วย Youtube


ประสบการณ์การเป็นวิทยากรให้ก้บหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชนต่าง ๆ เช่น

 1. Train the Trainer : Google Apps for Education และ Youtube : โครงการ DLIT

 2. Google Apps for Education :โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม

 3. Google Apps for Education :โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น

 4. Google Apps for Education : โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด

 5. Google Apps for Education :โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์

 6. Google Apps for Education : โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์

 7. Google Apps for Education :โรงเรียนในสังกัด สพป ระนอง

 8. Google Apps for Education :โรงเรียนในสังกัด สพป กระบี่

 9. Google Apps for Education : สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 10. Google Apps for Education :วิทยาลัยในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 11. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 12. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 13. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 14. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยมหิดล

 15. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 16. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยรังสิต

 17. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยศิลปากร

 18. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยบูรพา

 19. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 20. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 21. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 22. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 23. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 24. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 25. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 26. Google Apps for Education : มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์

 27. Google Apps for Education : วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 28. Google Apps for Education : วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

 29. Google Apps for Education : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

 30. Google Apps for Education : วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

 31. Google Apps for Education : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

 32. Google Apps for Education :โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช อุบลราชธานี

 33. Google Apps for Education :โรงเรียนสารวิทยา

 34. การจัดแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่นักศึกษาระบบทวิภาคี Online


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ www.bit.ly/supachaisasikanokComments