Curriculum Vitae‎ > ‎

MyCVinBulgarian

Проф. дтн. Стойчо Димитров Стойчев, stoi@tu-sofia.bg

(Технически университет-София, катедра ‘Компютърни системи’)

1.Научни степени и звания:

 а) доктор-1965 г.(Сант-Петербургски  електротехнически  университет), (б) доктор на техническите науки-1991 г.( Технически университет-София), (в) доцент-1971 г.(Технически университет-София, катедра ‘Компютърни системи’), (г) професор-1992 г. (Технически университет-София, катедра ‘Компютърни системи’);

2.Участие в управлението на висшето образование:  член на ФС на Факултета по компютърни системи и управление, ТУ-София - 4 мандата, член на Академичния Съвет, ТУ-София - 1 мандат, председател на комисия по акредитация на факултет в Русенския университет ‘Ангел Кънчев’ и на специалност в Университета по хранителни технологии-Пловдив.

 3.Заемани ръководни длъжности: декан на Факултета по компютърни системи и управление, ТУ-София (1991-1995 г.), основател и първи директор на Учебния изчислителен център, ТУ-София (1969-1972 г.); ръководител секция в Научния институт по енергетика към ‘Енергопроект’;

4. Научни интереси:

·      Синтез и анализ на алгоритми и програми;

·      Алгоритми и програми за задачи от теория на графите (определяне на автоморфизмите и изоморфизмите на графи, изоморфното влагане и пресичане на графи и приложението им при проектирането на големи интегрални схеми и в комбинаторните дизайни, определяне на юнитали в графи на равнини от ред 16, 25 и др.);

·      Изкуствен интелект ( автоматично генериране на алгоритми, синтактичен анализ на изречения на естествен език и др,);

·      Алгоритми за задачи от биоинформатиката (подобие на формата на протеини, мрежа на активностите на гени и др.).

5. Преподавани дисциплини: (1) Синтез и анализ на алгоритми; (2) Комбинаторни алгоритми; (3) Алгоритми в биоинформатиката; (4)Програмиране; (5)Основи на компютърната техника; (6)Контрол и диагностика на Компютърни системи; (7)Числени методи; (8)ЕИМ и програмиране; Освен в ТУ-София и Филиала му в Пловдив лекции са водени и в Свободния университет в Бургас, ТУ-Габрово, Университета по хранителни технологии-Пловдив;

6. Научни публикации ( в списания и трудове на научни конференции)– над 140;

7. Учебници и учебни пособия – 14;

8. Членство в международни научни институции: (а) IEEE, Computer Society - основател на Българския клон и председател 2 мандата; (б) Международна академия на науките – Сан Марино;

9. Членство на научни съвети: СНС по електронна и компютърна техника – няколко мандата , НС на ФКСУ, ТУ-София - няколко мандата; СНС към Военна академия 'Г. С. Раковски' – 1 мандат, СНС по математика и информатика – 2 мандата;

10. Ръководител на докторанти – 5, защитили – 12;

11. Изнесени лекции в чужбина в: Международна академия на науките – Сан Марино (научна конференция, 1987 г.); Мичиганския технологичен университет (научен семинар на катедра 'Математически науки', САЩ, 1999 г.), Университета в Векхьо (пред студенти магистри по Компютърни науки и на катедрен научен семинар, Швеция, 2004 г.) ;

12. Участие в международни научни форуми: Academy International of Sciences (San Marino, 1987), First Pitagorian Conference (Spetses, Greece, 1995), International Conference and Exhibition on High Performance Computing and Networking (Member of Advisory Board, Munchen, Milano, Brussels,1994-96), International Conference on Digital Signal Processing DSP95 (Cyprus, 1996), delegate of IEEE Section Congress(1999), lecture on seminar in MTU(1999), etc.

 

Comments