Dan Grade


SHO DAN

                                                    1.     NITISH BANSAL                  (SSKI-UK)

                                                    2.     JATIN MONGA                     (SSKI-UK)
                                                    3.     Mr. Muzaffar Ali                (SSKI-UK)
                                                    4.    Mridul Ganesh
                    (SSKI-UK)                   
                                                    5.    Jai Chaturvedi                     (SSKI-UK)
                                                    6.    Vikas Chaturvedi               (SSKI-UK)
                                                     7.   SHIVANSH KAPOOR          (SSKI-UK)
                                                    8.   ANNE HAMMERSTAD        (SSKI-UK)
                                                           9.    KAMAL  SIDHU                             (SSKI-UK)                                   
                                                           10.  SCOTT   DUNNING                     SSKI-UK)
                                                          11.  NITANT   AGGARWAL                 (SSKI-UK)
                                                          12.   DIL BAHADUR BUDHATHOKI  (SSKI-UK)
                                                          13.   VAIVHAV  GAUTAM                   (SSKI-UK)   


NI DAN


                                                          1.    UMESH KR SHARMA            (SSKI-UK)
                                                    2.    SANDEEP KUMAR                (SKIF-JAPAN)
                                                    3.    RAJ KISHAN                          (SSKI-UK)
                                                            4.     VISHAL CHAUDHRY                    (SSKI-UK)
                                                             5.      MIR  KADIR                                  (SSKI-UK)
                                                           6.    MUZAFFAR ALI                   (SSKI-UK)                            
                                                              7.    MIRA  ALI                                      (SSKI-UK)
                                                         8.   ASHIM SAMANTA               (SSKI-UK)                  


                                                                                      SAN DAN

                                                     1.    DEVENDER AGGARWAL         (SSKI-UK)
                                                    2.    RAVINDRA KUMAR                (SSKI-UK)
                                                    3.    MAHENDER SINGH                (SSKI-UK)
                                                     4.   ANIRBAN BHATTACHARYA  (SSKI-UK)

GO DAN 
                                                     
                                                      1.
    RAM BABU SINGH                (SSKI-UK)      
    
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Comments