ITA สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัดสุรินทร์

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัดสุรินทร์


O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัดสุรินทร์

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัดสุรินทร์


O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัดสุรินทร์

มาตรการป้องกันการรับสินบน


O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัดสุรินทร์


O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัดสุรินทร์