ITA สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูล ITA ปี 2562

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัดสุรินทร์

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัดสุรินทร์


O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัดสุรินทร์

มาตรการป้องกันการรับสินบน


O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัดสุรินทร์


O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัดสุรินทร์