Home

Lecturer, Tohoku Gakuin University
Research Fellow, The Canon Institute for Global Studies


Contact Information

shirai.daichi [at] mail [dot] tohoku-gakuin  [dot] ac  [dot] jp

Link