Executive Body

 President
 Father Anil George Teacher Incharge
 Mrs. Gurpreet Kaur
 Vice President
 Aditya Vij Secretary
 Saurabh Chopra
 Joint Secretary
 Anshika Bansal Treasurer
 Tarandeep
 Web Administrator
 Sudhir Setiya  


Executive Members & Working Group Members

 
 Ashish Goel 
 Sameer Sabharwal
 
 Rohit Mahajan 
 Ankur Aggarwal
 
 Shubhra Mathur 
 Abhishek Nair
 
 Rajat Bagchi 
Pankaj Gupta
 
 Sudhir Sehrawat 
 Tanushree Sharma
 
  Sarabjit Singh 
 Amit Khurana

  Sanjeev Chopra
  Manish Lal
 
 Binny Lamba  
Comments