ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 

(Learning Resource Center of Nursing : LRCN) 

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล  ยินดีต้อนรับค่ะ

                ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Learning Resource Center of Nursing : LRCN) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนในการฝึกทักษะทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาโดยมีการดำเนินการจัดหาวัสดุทางการศึกษาที่ได้มาตราฐาน มีความทันสมัย     เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร  งานสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูล และให้บริการเสริมสำหรับนักศึกษาคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัย ทั้งยังรวมไปถึงเครือข่ายความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย.

(23 มกราคม 2567) คณะพยาบาลศาสตร์ โดยท่านคณบดี ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม มอบหมายให้ อาจารย์ ร.อ.หญิง เบญจวรรณ คล้ายทับทิม และ ผศ. นวรัตน์ โกมลวิภาต ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแก่ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพ จำนวน 28 ท่าน ..อ่านต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณบดี ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม มอบหมายให้ ผศ.ดร.แสงรวี มณีศรี, อาจารย์ ร.อ.หญิง เบญจวรรณ คล้ายทับทิม, อาจารย์ อาภัสรา กล้าณรงค์ และ ผศ. นวรัตน์ โกมลวิภาต ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมศึกษา ดูงานแบบสาธิตพร้อมให้ความรู้แก่ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตร Medicine Plus ชั้น ม.4-5 ห้อง B  ในด้านความรู้พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)..อ่านต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ โดยท่านคณบดี, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ Ms. Chantell Myburg, Head of Secondary School at Kiettisack International School (KIS), LAOS และคณะผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อเยี่ยมชมดูงานด้านการเรียนการสอนของคณะฯ โดยคณะผู้ดูงานได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งกับอุปกรณ์การเรียนการสอนอันทันสมัยที่ใช้ในห้อง Lab ของเรา ....อ่านต่อ

เบื้องหลังการถ่ายทำวีดิทัศน์เรื่อง Proud to be Nurse ของสภาการพยาบาล ที่ให้เกียรติมาถ่ายทำที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ท่านสามารถชมวีดิทัศน์เรื่อง Proud to be Nurse ได้ตาม Link นี้ 

บรรยากาศการเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะผู้เยี่ยมชมจากจาก โรงเรียนประเทืองทิพษ์วิทยา กรุงเทพฯ เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียน   การสอนทางการพยาบาล และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาของน้องๆต่อไป 

ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมดูงาน

ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมดูงาน

สาธิตการใช้ Simulator

สาธิตการใช้ Simulator

Self-study

ทำโครงการงานกลุ่มย่อย

Self-study

เตรียมสอบ LAB

Self-study

ทำโครงการงานกลุ่ม สื่อการสอน