ดัชนีการวิจัย: บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2560
  ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  ภาษา: ไทย 
  ปีที่พิมพ์: 2560 
  ISBN : 978-974-326-654-6    

  Publisher : National Research Council of Thailand (NRCT)

  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

   


  
รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2559
  ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  ภาษา: ไทย 
  ปีที่พิมพ์: 2560 
  Publication Number :  -    

  Publisher : National Research Council of Thailand (NRCT)

  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

   

 

  
สุขภาพคนไทย 2560 เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
  ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาษา: ไทย 
  ปีที่พิมพ์: 2560 
  Publication Number : 462    

  Publisher : Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University

  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

   
    
   Situation of The Thai Elderly 2015
    ผู้แต่ง : Pramote Prasartkul & et.al.
    Language : Thai
    Public Year : 2016
    ISBN : 978-616-279-919-8
     Publisher : Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University

 

 
  
   Thai Health 2016: A Good Death: Alternative Option 
    ผู้แต่ง : ปราโมทย์  ประสาทกุล
    ภาษา: English 
    ปีที่พิมพ์: 2016 
    Publisher : Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University
    ISBN : 978-616-279-894-8

   ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหารต่อรูปแบบการบริโภคและสุขภาพของคนทำงานในโรงงาน

   ผู้แต่ง: มนสิการ กาญจนะจิตรา, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, กัญญาพัชร สุทธิเกษม
   ภาษา: ไทย 
   ปีที่พิมพ์: 2558
   Publication Number : 446
   Publisher : Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University
   ISBN : 978-616-29-6777

   คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
   การสูงวัยของประชากรไทย พ.ศ. 2557

   ผู้แต่ง: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
   ภาษา: ไทย 
   ปีที่พิมพ์: 2557
   Publication Number : 446
   Publisher : Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University


                                            http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428

  

แรงงานข้ามชาติที่ไม่อาจละทิ้ง: ทรรศนะทางเศรษฐศาสตร์ของการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน
จรัมพร โห้ลำยอง*
The Indispensable Migrant Workers: Economics Viewpoints of Discrimination in the Labor Market
Charamporn Holumyong*
 

รูปแบบการบูรณาการทางสังคม ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, สุรีย์พร พันพึ่ง, จรัมพร โห้ลำยอง, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กัญญา อภิพรชัยสกุล และ สิรินทร์ญา ไข่เขียว
The Typology of Social Integration of Cross border Migrant Workers in Thailand
Aphichat Chamratrithirong, Sureeporn Punpuing, Charamporn Holumyong, Chalermpol Chamchan, Kanya Apipornchaisakul and Sirinya Kaikeaw "เหวี่ยง" และ "วีน" ออนไลน์...ความขัดแย้งและการวิวาทในสื่อสังคมของวัยรุ่น
ภูเบศร์ สมุทรจักร* กุลทิพย์ ศาสตระรุจี**
Conflict and Quarreling in Social Media during Adolessence
Bhubate Samutachak*, Kullatip Satararuji**


ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม
ปิยวัฒน์ เกตุวงศา*, ศุทธิดา ชวนวัน*
Who are Who in Social Network?: The Diversity of Characteristics and Behaviors
Piyawat Katewongsa*, Sutthida Chuanwan*
 
Download: บทความฉบับเต็มวัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่
นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์*
How Teens Use Social Media to Find Sexual Partners
Niphon Darawuttimaprakorn*


ต่างวัยต่างทัศนะ ต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
พิมลพรรณ อิศรภักดี*
Different Generations, Different Attitudes toward Sexual Diversity in Thai Society
Pimonpan Isarabhakdi*
 
Download: บทความฉบับเต็มความแตกต่างหลากหลายในอาเซียน: ข้อเสนอห้าแนวคิดสำคัญในการพัฒนาประชาคมอาเซียน
ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ*
Pluralism and Diversity of ASEAN Countries: Five Prominent Concepts for the Development of the Community
Chanhathai (Orathai) Ard-am*


ความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย: จะป้องกันและแก้ไขปัญหากันอย่างไร?
กมลชนก ขำสุวรรณ* บุรเทพ โชคธนานุกูล*
Child Labor Diversity in Thailand: How to Prevent and Solve the Problems?
Kamolchanok Khumsuwan*, Burathep Chookthananukoon*


พนักงานบริการหญิงที่มีความเสี่ยงสูง กับการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวี: โจทย์สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์
ดุสิตา พึ่งสำราญ*
Higher-risk Female Sex Workers and Access to HIV Prevention Services: Key Factors to Ending AIDS in Thailand
Dusita Phuengsamran*


ความหลากหลายในการย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ : ใครไปมาเลเซีย และใครไปที่อื่น
อารี จำปากลาย*
Diversity of Migration among Muslims in the Three Southernmost Provinces: Who Moves to Malaysia and Who Moves to Other
Destinations
Aree Jampaklay*


http://www.doh.go.th:88/intranet/bressing/
https://www.soc.go.th/process_mati.htm
จำขึ้นใจ
http://www.chulabook.com/
http://www.nrct.go.th/
http://www.thai-explore.net/
http://www.tnrr.in.th/2558/
http://www.e-journal.nrct.go.th/
http://irdc.nrct.go.th/irdc/index.php
http://doi.nrct.go.th/
http://rir.nrct.go.th/rir/
https://www.facebook.com/RESEARCH.NRCT
http://ridcnrct.blogspot.com/
http://www.vijai.net/search.jsp
http://nctc.oncb.go.th/new/
http://www.hsri.or.th/researcher
http://www.airpano.ru/files/Shanghai-China/m-2?from=singlemessage&isappinstalled=0
http://virtual.mediaobec.com/
http://www.airpano.com/List-Aerial-Panoramas.php
thaitrick
เทียบเวลา
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=th&mesd=AB9YKzKX8B4qmCO9b4vyp35LddeQxGrfR103rclkHi46Pr0JxSMK-t1GXbzSwrgXSYOZqEspygv4XPELntHvKaFN5YOM7foDpUq7hPswBXIsadmmW_JzU1jOTj_7WM5_yvDB62WOPeeI
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/en/About.aspx?CategoryId=176
https://www.info.go.th/
http://www.rdh.psu.ac.th/
http://www.sac.or.th/main/index.php
http://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/index
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428
https://www.info.go.th/#/th/search///