แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี

ผู้แต่ง : สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ภาษา: ไทย

ปีที่พิมพ์: 2560

ISBN : -

Publisher : National Research Council of Thailand (NRCT)

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

ผู้แต่ง : สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ภาษา: ไทย

ปีที่พิมพ์: 2560

ISBN : -

Publisher : National Research Council of Thailand (NRCT)

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ดัชนีการวิจัย: บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2560 ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภาษา: ไทย

ปีที่พิมพ์: 2560

ISBN : 978-974-326-654-6

Publisher : National Research Council of Thailand (NRCT)

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2559

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภาษา: ไทย

ปีที่พิมพ์: 2560

Publication Number : -

Publisher : National Research Council of Thailand (NRCT)

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

สุขภาพคนไทย 2560 เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาษา: ไทย

ปีที่พิมพ์: 2560

Publication Number : 462

Publisher : Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428

แรงงานข้ามชาติที่ไม่อาจละทิ้ง: ทรรศนะทางเศรษฐศาสตร์ของการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน

จรัมพร โห้ลำยอง*

The Indispensable Migrant Workers: Economics Viewpoints of Discrimination in the Labor Market

Charamporn Holumyong*

Download: บทความฉบับเต็ม

รูปแบบการบูรณาการทางสังคม ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, สุรีย์พร พันพึ่ง, จรัมพร โห้ลำยอง, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กัญญา อภิพรชัยสกุล และ สิรินทร์ญา ไข่เขียว

The Typology of Social Integration of Cross border Migrant Workers in Thailand

Aphichat Chamratrithirong, Sureeporn Punpuing, Charamporn Holumyong, Chalermpol Chamchan, Kanya Apipornchaisakul and Sirinya Kaikeaw

Download: บทความฉบับเต็ม

"เหวี่ยง" และ "วีน" ออนไลน์...ความขัดแย้งและการวิวาทในสื่อสังคมของวัยรุ่น

ภูเบศร์ สมุทรจักร* กุลทิพย์ ศาสตระรุจี**

Conflict and Quarreling in Social Media during Adolessence

Bhubate Samutachak*, Kullatip Satararuji**

Download: บทความฉบับเต็ม

ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา*, ศุทธิดา ชวนวัน*

Who are Who in Social Network?: The Diversity of Characteristics and Behaviors

Piyawat Katewongsa*, Sutthida Chuanwan*

Download: บทความฉบับเต็ม

วัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์*

How Teens Use Social Media to Find Sexual Partners

Niphon Darawuttimaprakorn*

Download: บทความฉบับเต็ม

ต่างวัยต่างทัศนะ ต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

พิมลพรรณ อิศรภักดี*

Different Generations, Different Attitudes toward Sexual Diversity in Thai Society

Pimonpan Isarabhakdi*

Download: บทความฉบับเต็ม

ความแตกต่างหลากหลายในอาเซียน: ข้อเสนอห้าแนวคิดสำคัญในการพัฒนาประชาคมอาเซียน

ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ*

Pluralism and Diversity of ASEAN Countries: Five Prominent Concepts for the Development of the Community

Chanhathai (Orathai) Ard-am*

Download: บทความฉบับเต็ม

ความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย: จะป้องกันและแก้ไขปัญหากันอย่างไร?

กมลชนก ขำสุวรรณ* บุรเทพ โชคธนานุกูล*

Child Labor Diversity in Thailand: How to Prevent and Solve the Problems?

Kamolchanok Khumsuwan*, Burathep Chookthananukoon*

Download: บทความฉบับเต็ม

พนักงานบริการหญิงที่มีความเสี่ยงสูง กับการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวี: โจทย์สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์

ดุสิตา พึ่งสำราญ*

Higher-risk Female Sex Workers and Access to HIV Prevention Services: Key Factors to Ending AIDS in Thailand

Dusita Phuengsamran*

Download: บทความฉบับเต็ม

ความหลากหลายในการย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ : ใครไปมาเลเซีย และใครไปที่อื่น

อารี จำปากลาย*

Diversity of Migration among Muslims in the Three Southernmost Provinces: Who Moves to Malaysia and Who Moves to Other

Destinations

Aree Jampaklay*

Download: บทความฉบับเต็ม

งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

112 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ 0 7561 1012-3 ต่อ 221 โทรสาร 0 7561 2971

© Copyright 2015 All Rights Reserved

E-mail: vichakarn_krabi@hotmail.com