УЧИЛИШНИ НОВОСТИ

  • У Ч И Л И Ш Н А З А Е Д Н И Ц А Во рамките на планираните активности на Ученичката заедница во февруари 2019 се реализираше состанок на кој се реализираа неколку активности. Повеќе...
    Posted Feb 15, 2019, 5:57 AM by Nikola Stankovic
  • „Winter football joys - ЗИМСКИ ФУДБАЛСКИ РАДОСТИ“ На 13.02.2019 год. среда, учениците од  II и III одделение од нашето училиште беа поканети во ООУ„Круме Кепески“ од Кисела Вода каде што под водство на наставникот ...
    Posted Feb 15, 2019, 2:39 AM by Nikola Stankovic
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВНИОТ КАДАР Со цел постигнување повисоки цели во воспитно-образовниот процес секоја учебна година  се планираат и реализираат обуки согласно акциониот план за професионален развој.Повеќе... 
    Posted Feb 5, 2019, 5:21 AM by Nikola Stankovic
Showing posts 1 - 3 of 97. View more »

ДОБРЕДОЈДОВТЕ  на веб сајтот на ООУ „Рајко Жинзифов“, Кисела Вода, Скопје

Изработка на веб сајтот:  Маја Лошанска Тодоровска - наставник по Информатика во ООУ Рајко ”Жинзифов, К.Вода, Скопје
copyright © ООУ Рајко Жинзифов, Кисела Вода, Скопје