LA PUBLICITAT

Webquest per a alumnes de primer cicle d'ESO.
Àrea de Llengua catalana/ Informàica/ Visual i plàstica.
Creada per Jaume Basela.
Contacte: Jbasela2@xtec.cat
Darrera actualització: febrer  de 2010
.