Strona główna


Pierwsi pszczelarze przybyli do Jeleniej Góry wraz z pierwszymi falami osadników napływających po wojnie w te strony. Większość z nich przejmowała pasieki po niemieckich pszczelarzach, jedynie Stanisław Popławski, Roman Jędrasiewicz i Michał Kozak przywieźli ze sobą swoje pasieki.
 
Ule z rodzinami pszczelimi przywiezione w 1945 roku
przez Stanisława Popławskiego z Wołkowyska do Jeleniej Góry
 

Od pierwszych dni po osiedleniu pszczelarze czuli potrzebę wspólnych spotkań, pierwsze takie spotkanie odbyło się w lipcu 1945 roku. Ze względów politycznych nie mogła istnieć samodzielna organizacja związkowa i nadzór nad pszczelarzami posiadał pracownik Wydziału Rolnictwa przy Powiatowej Radzie Narodowej w Jeleniej Górze. Przez tenże wydział organizowane były sporadycznie szkolenia dla pszczelarzy.

Pogadanki prowadzone były przez profesora Stefana Górkę oraz doktora weterynarii Mieczysława Majewskiego. Już wtedy zauważono, że szkolenia i prelekcje organizowane przez Powiatowy Wydział Rolnictwa oraz lekarza weterynarii są niewystarczające. Gdy sytuacja polityczna pozwoliła, Walenty Jarosz, Witold Popławski, Gustaw Szczerba utworzyli Radę Pszczelarską zrzeszającą około 90 członków. Posiadali oni 1600 rodzin pszczelich.

 
Książeczka związkowa z 1959 roku

Kierownikiem Rady został Walenty Jarosz, pomagali mu między innymi Witold Popławski oraz Gustaw Szczerba. Rada Pszczelarska brała intensywny udział w organizacji wystawy osiągnięć rolnictwa na terenie Parku Zdrojowego w Cieplicach. W pracach tych wyróżnili się Albertyna Gajczewska, Stefania Rzepińska oraz pszczelarz Hnatów z Kromnowa. W roku 1957 Rada Pszczelarska przekształciła się w Powiatowy Związek Pszczelarski zrzeszający 120 członków, posiadających ponad 2500 rodzin pszczelich. Pierwszym prezesem wybrano Walentego Jarosza, członkami zarządu zostali Witold Popławski, Stanisław Chabasiński i Gustaw Szczerba.

 
Uczestnicy kursu pszczelarskiego w 1950 roku

Siły działaczy zostały skierowane na działalność szkoleniową i pomoc w prawidłowym prowadzeniu pasieki. Kierowano swoich członków na kursy mistrzowskie, pomagano w zaopatrzeniu w cukier oraz leki, organizowano spotkania z lekarzem weterynarii oraz przeprowadzano wizytację pasiek. Od samego początku pszczelarze prowadzili działalność ekologiczną oraz zagospodarowywali nieużytki nasadzając drzewa i krzewy miododajne.

Spotkanie pszczelarzy na pasiece w Barcinku

W tamtych czasach były olbrzymie trudności w kierowaniem związkiem na terenie powiatu, dlatego powstawać zaczęły koła terenowe. W Jeleniej Górze powstały dwa koła: Koło Miejskie Pszczelarzy, oraz Koło Pszczelarzy Kolejarz. W roku 1976 powstał Wojewódzki Związek Pszczelarski przy którego organizacji aktywnie uczestniczyli członkowie Koła Miejskiego. W 1978 roku powstała Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt. Organizację i kierowanie pasieką powierzono Kazimierze Górze, pomagała jej Elwira Frąszczal-Szajda. W tym okresie Koło posiadało własne trutowisko w Osiecznicy. Opiekował nim się pan Słonecki, specjalista z zakresu pszczelarstwa.

medal 'za zasługi dla pszczelarstwa'
Odznaczenie za wybitne zasługi dla pszczelarstwa

Od roku 1976 organizowane kursy mistrzowskie trwały cały okres zimowy w soboty i niedziele, zakończone były egzaminem państwowym po którego zdaniu przyznawany był dyplom Mistrza Pszczelarskiego. Równocześnie organizowane były szkolenia dla „Rzeczoznawców chorób i zatruć pszczół”. Początkowo Koło nie posiadało własnej siedziby, dopiero na początku lat 80 otrzymano pomieszczenia w budynku na ulicy Noskowskiego 4. Pod koniec lat 80 Wojewódzki Związek Pszczelarski otrzymał pomieszczenia na siedzibę władz Związku przy ulicy Wojska Polskiego 25, jednocześnie powstał tam sklep pszczelarski.

Ule z pasieki państwa Jarugów

W pomieszczeniu biurowym w okresie zimowym były organizowane pogadanki pszczelarskie prowadzone przez Stanisława Grzeszczuka. Można było na nich dzielić się doświadczeniem z kolegami i koleżankami. W tym czasie zakupiono telewizor i magnetowid do wyświetlania filmów na spotkaniach pszczelarskich. Sklep pszczelarski prowadziła Maria Grzeszczuk-Sienkowska.

Ule z pasieki braci Gibesów

Lata 80 to okres reglamentacji żywności na kartki, a w tym i cukier do podkarmiania pszczół. Przydział cukru zmuszał poszczególnych pszczelarzy mających 1-3 rodziny do wstępowania do Koła Pszczelarzy. Władze Koła musiały zadbać o uzyskanie przydziału oraz rozprowadzenie cukru. Nie mając zaplecza cukier wydawany był z samochodu na ulicy. Rozprowadzeniem tego cukru zajmowali się członkowie Koła ochotniczo.

W roku 1996 powstał Regionalny Związek Pszczelarski, którego prezesem został członek naszego Koła Stanisław Gibadło i który pełni tą zaszczytną funkcję do dziś.

Członkowie pocztu sztandarowego na dożynkach w Mysłakowicach

Nasi pszczelarze Rudolf Kaszubski, Leon Gaca, Roman Skiba, Ryszard Kostrzewa stanowią poczet sztandarowy RZP. Członkowie naszego Koła uczestniczą czynnie w organizowaniu i obsłudze Międzynarodowych Warsztatów Pszczelarskich organizowanych już dziesiąty raz. Odbywają się one corocznie na początku września. Regionalny Związek Pszczelarski w Jeleniej Górze organizował również dwa razy Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w roku 2000 i 2009.


Obchody Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w roku 2009

W organizacji brali czynny udział członkowie naszego Koła: Stanisław Gibadło, Celina i Adam Jarugowie, Jan Dąbrowski, Franciszek Cel, Leon Gaca, Tadeusz Gniewek, Kazimiera Góra, Rudolf Kaszubski, Antoni Popadiuk, Witold Popławski, Roman Skiba, Zuzanna i Czesław Turwaniccy, Jan Wójcik, Edward Piegsa, Ryszard Sobótka, Stanisław Skrobiński, Krzysztof Baran, Janusz Ulewski, Jan Puchalski, Andrzej Bira oraz wielu innych pszczelarzy. Oni to reprezentowali nasz region, przyjmowali na swoich pasiekach, byli przewodnikami po terenie i gościli pszczelarzy z całego kraju. 


Pokaz miodobrania prowadzony przez państwa Dawidowiczów

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Eugeniusz Dawidowicz wraz z rodziną za coroczne organizowanie miodobrania. Przez członka naszego Koła, Kazimierę Górę, prowadzona jest pasieka szkoleniowa RZP, na której to terenie odbywają się spotkania pszczelarskie i przyjmowani są goście.

Warsztaty pszczelarskie w pasiece Kazimiery Góry w 2007 roku

Do naszego koła należy szereg wyróżniających się pszczelarzy. Najstarszym pszczelarzem nie prowadzącym już pasieki jest Witold Popławski. Tytułem Wzorowej Pasieki mogą się poszczycić Celina i Adam Jarugowie oraz Zuzanna i Czesław Turwaniccy, którzy przez kilka kolejnych lat zdobywali tytuł Wzorowej Pasieki Dolnego Śląska. Tym samym tytułem uhonorowane zostały pasieki Jana Wójcika i Jana Kucego. Na szczególne wyróżnienie za aktywną pracę na rzecz związku zasługują Jan Dąbrowski, Eugeniusz Dawidowicz, Tadeusz Gniewek, Kazimiera Góra, Stanisław Konieczny, Marek Lorek, Zenon Mieczkowski, Grzegorz Mendaluk, Andrzej Paniczak, Jan Puchalski, Kazimierz Pietrzak, Stanisław Skrobiński, Franciszek Cel, Roman Skiba, Antoni Popadiuk, Janusz Ulewski, Leon Gaca, Rudolf Kaszubski oraz Stanisław Grzeszczuk wraz z żoną Marią Sienkowską Grzeszczuk oraz wielu innych pszczelarzy.
 
Dary ołtarza w podzięce za udane zbiory składa prezes Koła Adam Jaruga

Dopiero w roku 2008, od objęcia stanowiska prezesa przez Zuzannę Turwanicką, Zarząd Koła zaczął organizować samodzielnie imprezy propagujące pszczelarstwo oraz umożliwiające zakup miodu i wyrobów pszczelich dla mieszkańców miasta. Festyny Pszczelarskie organizowane były na placu kościelnym parafii św. Wojciecha. W tym samym czasie zaczęto organizować spotkania opłatkowe dla pszczelarzy. Dzięki dobrej współpracy z proboszczem parafii ks.Tadeuszem Dańko mogliśmy korzystać z pomieszczeń parafialnych gdzie organizowane były zebrania członków naszego Koła. Szczególnym wyzwaniem dla Zarządu oraz pszczelarzy z naszego Koła było zorganizowanie Jubileuszu 65-lecia Powiatowego Koła Pszczelarzy w Jeleniej Górze. Uroczystość odbyła się w Starej Kamienicy 30 maja 2010 roku. Było to potężne wyzwanie logistyczne, które dzięki pracy członków Koła, przeszło do historii jako doskonale zorganizowana impreza. Uroczystość naszą uświetniły władze powiatowe włącznie ze Starostą, Wójtowie, Burmistrzowie z powiatu jeleniogórskiego. wiceprezydent PZP Czesław Korpysa oraz poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych Kół Pszczelarzy.

65-lecie Powiatowego Koła Pszczelarzy
Obchody 65-lecia Powiatowego Koła Pszczelarzy

Zarząd Koła w tym czasie stanowili: prezes Zuzanna Turwanicka, skarbnik Edward Piegsa, sekretarz Jolanta Łoniewska, członkowie zarządu Janusz Ulewski i Ryszard Sobótka. Dużym wkładem pracy w organizację jubileuszu szczycić się mogą: Zarząd Koła oraz: Jan Dąbrowski, Franciszek Cel, Czesław Turwanicki, Stanisław Skrobiński, Halina Franków, Stanisława Pawlak Ciesielska, Jan Puchalski, Stanisław Gibadło, Krzysztof Baran, Jan Kucy oraz Ryszard Grek - nasz honorowy członek Koła, który z ramienia powiatu udziela nam wszechstronnej pomocy.

65-lecie Powiatowego Koła Pszczelarzy
Obchody 65-lecia Powiatowego Koła Pszczelarzy

Inną imprezą propagującą pszczelarstwo było zorganizowane "Otwarcie Sezonu Pszczelarskiego" Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatu oraz zaangażowaniu Wójta Wojciecha Poczynka roku 2011 uroczystość odbyła się w Starej Kamienicy. Organizowane są jesienne pielgrzymki do Krzeszowa, gdzie brać pszczelarska dziękuje Bogu za udany rok jednocześnie prosząc o błogosławieństwo w roku przyszłym. W roku 2012 na Walnym Zebraniu doceniając zasługi dla Koła Zuzanna Turwanicka, Edward Piegsa, Jolanta Łoniewska zostali wybrani do Zarządu na  kolejną kadencję.

Otwarcie Sezonu Pszczelarskiego w Starej Kamienicy

W tym roku (2012) uroczystość Otwarcia Sezonu Pszczelarskiego odbyła się w Piechowicach. Na festynie obecny był wicemarszałek województwa Dolnośląskiego Jerzy Łużniak, władze powiatowe, Burmistrzowie i Wójtowie okolicznych gmin i miast. Czesawa Korpysa, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, wygłosił prelekcję na temat: "Matka pszczela, jako czynnik decydujący w rodzinie pszczelej".

Otwarcie Sezonu Pszczelarskiego w Piechowicach

Prezydent PZP Czesław Korpysa wyróżnił najwyższym odznaczeniem pszczelarskim - statuetką ks. Jana Dzierżona - Witolda Popławskiego. Ten 90-letni pszczelarz nadal opiekuje się pszczołami.

Witold Popławski i Czesław Korpysa

W roku 2013, dzięki staraniom Członków Koła, a w szczególności prezesa Zuzanny Turwanickiej, skarbnika Edwarda Piegsa oraz Jolanty Łoniewskiej, którzy poświęcili dużo czasu i energii pozyskując sponsorów, ufundowany został sztandar Jeleniogórskiego Koła Pszczelarzy.


Sztandar Koła

Uroczyste przekazanie Sztandaru miało miejsce podczas uroczystości Otwarcia Sezonu Pszczelarskiego 2013 w Kowarach. Nasi członkowie Zenon Mieczkowski, Andrzej Krala, Wiesław Rynkiewicz, Kazimierz Pietrzak oraz Kacper Pirus mają zaszczyt prezentować Sztandar Koła podczas związkowych uroczystości.

Uroczyste przekazanie Sztandaru
Zuzanna Turwanicka i Ryszard Grek

Od 1957 roku prezesami Powiatowego Koła Pszczelarzy byli:
 • Walenty Jarosz
 • Piotr Konarzewski
 • Michał Piotrowicz
 • Stanisław Rzepka
 • Stanisław Muszyński
 • Wacław Alberski
 • Edward Mordarski
 • Wojciech Staszkiewicz
 • Edward Rogala
 • Adam Bielecki
 • Leon Gaca
 • Stanisław Grzeszczuk
 • Eugeniusz Szulchan
 • Zdzisław Kowalski
 • Adam Jaruga
 • Zuzanna Turwanicka
 • Zuzanna Turwanicka  druga kadencja
 • Patryk Waloszczyk
Materiał opracował na podstawie wspomnień pszczelarzy oraz Kroniki Koła Jan Puchalski we współpracy z Franciszkiem Celem.


Zdjęcia ze strony: http://www.ace-clipart.com