Ouderinitiatieven gaan mee voor hoge kwaliteit voor hun kinderen met een beperking!

posted Jun 8, 2016, 10:32 PM by Rene De Ridder

Open brief aan de secretarissen en leden van de bediendenvakbonden LBC en BBTK, sector gehandicaptenzorg

 

Beste vakbond,

 We stellen ons enkele serieuze vragen naar aanleiding van jullie syndicale opstelling in de gehandicaptensector. Wij vernemen immers dat jullie vandaag actie voeren en dat jullie hierbij opkomen tegen de beslissing van de overheid om “niet-vergunde zorgaanbieders” – in mensentaal de “ouderprojecten” - een rol te laten spelen in de sector. Zoals jullie weten moeten volgens de beslissing van de Vlaamse regering deze initiatieven aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur en een meerderheid van de Algemene Vergadering bestaan uit familieleden tot de 2e graad van de gebruikers, d.w.z. ouders en broers of zussen.

Als initiatiefnemers van zulke projecten hebben wij het Platform OuderProjecten opgestart. Als ouders gaan we voor kleinschalige, solidaire initiatieven waarin wij op een vraaggestuurde manier woon- en dagbestedingsbegeleiding kunnen bieden aan onze kinderen met een beperking. Dit doen wij in de overtuiging dat mensen met een beperking het recht hebben om zelf zin te geven aan hun leven en ook het recht hebben om te bepalen met wie ze samen willen wonen. Door het feit dat de mensen met een beperking of hun familie de initiatiefnemers zijn van deze organisaties en mee in de beleidsorganen zitten, hebben zij de kans om mee de regie van hun leven te bepalen en de kwaliteit ervan te bewaken.

Onze projecten kenmerken zich door enerzijds een doorgedreven solidariteit en anderzijds een vraaggestuurde inclusiviteit. Hierdoor maken we de vermaatschappelijking van de zorg haalbaar en brengen we de ambities van het Perspectiefplan 2020 in praktijk. Op deze manier garanderen wij een hoogstaande kwaliteit van leven voor onze kinderen.

Onbekend maakt onbemind. Wij nodigen jullie dan ook uit om kennis te maken met onze projecten.

Wij doen ons petje af voor al jullie leden die dag en nacht klaar staan om te zorgen voor het welzijn van personen met een beperking. Wees er echter van overtuigd dat we samen gaan voor hetzelfde : kwaliteit van leven en het recht op keuzes voor de zwakkeren in de maatschappij, in deze onze mensen met een beperking. Dit is toch waar we samen, ook met de werkgevers, moeten voor zorgen?

1-1 of 1