Predmet ENERGIA

   Žijeme v dobe, keď rok čo rok aj našu krajinu sužujú rozsiahle prívalové dažde s následnými povodňami, zosuvmi pôdy, alebo naopak dlhodobé suchá a iné extrémy počasia. Jedná sa o prejavy globálneho otepľovania zapríčineného znečisteným ovzduším. Dokedy dokážeme čeliť nástrahám extrémneho počasia? Chceme dobre žiť, mať veľké domy, teplo, dostatok vody, autá, veľa cestovať, obliekať sa, jesť... Na Zemi nás každým dňom pribúda, máme čoraz väčšie energetické nároky. Dokedy môžeme takto drancovať Zem? My sme sa prizerali, nastupujúce generácie budú musieť KONAŤ, aby na Zemi mohli žiť aj ich deti. 

   Jednou z osobitostí našej školy je zavedenie nového predmetu ENERGIA, ktorý vyučujeme od r. 2009. Energiu učíme 1 hodinu týždenne v 2. ročníku štvorročného gymnázia v delenej triede.
Cieľom predmetu je vytvoriť u žiakov postoj k racionálnemu nakladaniu s energiou a hľadanie riešení v záujme zachovania únosných podmienok pre život na Zemi. Poslanie predmetu má z tohto hľadiska doslova existenčný a kľúčový význam pre jednotlivca a následne pre spoločnosť.

Časová dotácia jednotlivých tematických celkov predmetu energia

  1. Úvod do predmetu energia - 1 h
  2. Klimatické zmeny - 4 h
  3. Súvislosť práce a energie (základné pojmy, energia potravín- 6 h
  4. Zdroje energie v prírode (neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje) - 10 h
  5. Človek a energia - 5 h
  6. Spotreba energie v domácnosti - 2 h
  7. Tvorba projektov, exkurzie - 4 h
   Predmet energia poskytuje široký priestor pre motiváciu, rozvoj všetkých druhov kompetencií, uplatnenie rôznych metód aktivizácie poznania žiakov, na sebapoznávanie. Vyučovanie prebieha formou aktivít, ako sú napr. pracovné listy, práca s textom, tvorba pojmovej mapy, vyhľadávanie informácií, prezentovanie formou prezentácií, posterov, informačných panelov, modelov a pod. Žiak si tvorí vlastné portfólio - zbierku svojich prác, aktivít. Nutnou podmienkou moderného vyučovania predmetu energia je prístup na internet a možnosť projekcie.

   Na konci školského roka každoročne organizujeme konferenciu 
predmetu energia . Na tomto podujatí za účasti všetkých žiakov druhého ročníka sa prezentujú svojimi prácami tí najlepší a zároveň je prizvaný odborník.

   V rámci vyučovania predmetu energia je možnosť využiť projektové vyučovanie. Príkladom takejto formy vyučovania je organizovanie kampane zameranej na šetrenie energie v rámci súťaže U4 energy. 
Exkurzia v čistiarni odpadových vôd


Fľaše každej farby sa separujú zvlášť. Prepracovaný granulát je vzácnym artikelom a putuje najmä do Číny.
Exkurzia v areáli Brantner Fatra - likvidácia odpadu


Možno budúca inžinierka

Exkurzia v teplárni


Comments