Predmet ENERGIA

Žijeme v dobe, keď rok čo rok aj našu krajinu sužujú rozsiahle prívalové dažde s následnými povodňami, zosuvmi pôdy, alebo naopak dlhodobé suchá a iné extrémy počasia. Jedná sa o prejavy globálneho otepľovania zapríčineného zvýšenou koncentráciou skleníkových plynov. Dokedy dokážeme čeliť nástrahám extrémneho počasia? Chceme dobre žiť, mať veľké domy, teplo, dostatok vody, autá, veľa cestovať, obliekať sa, jesť... Na Zemi nás každým dňom pribúda, máme čoraz väčšie energetické nároky. Dokedy môžeme takto drancovať Zem? My sme sa prizerali, nastupujúce generácie budú musieť KONAŤ, aby na Zemi mohli žiť aj ich deti.

Jednou z osobitostí našej školy je zavedenie nového predmetu ENERGIA, ktorý vyučujeme od r. 2009. Energiu učíme 1 hodinu týždenne v 2. ročníku štvorročného gymnázia v delenej triede, od školského roka 2021/22 v 1. ročníku.

Cieľom predmetu je vytvoriť u žiakov postoj k racionálnemu nakladaniu s energiou a hľadanie riešení v záujme zachovania únosných podmienok pre život na Zemi. Poslanie predmetu má z tohto hľadiska doslova existenčný a kľúčový význam pre jednotlivca a následne pre spoločnosť.

Časová dotácia jednotlivých tematických celkov predmetu energia

  1. Úvod do predmetu energia

  2. Klimatické zmeny

  3. Likvidácia odpadov

  4. Energia v potravinách

  5. Súvislosť práce a energie (základné pojmy)

  6. Zdroje energie v prírode (neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje)

  7. Nanotechnológie

  8. Tvorba projektov, exkurzie

Predmet energia poskytuje široký priestor pre motiváciu, rozvoj všetkých druhov kompetencií, uplatnenie rôznych metód aktivizácie poznania žiakov, na sebapoznávanie. Vyučovanie prebieha formou aktivít, ako sú napr. pracovné listy, práca s textom, tvorba pojmovej mapy, vyhľadávanie informácií, prezentovanie formou prezentácií, posterov, informačných panelov, modelov, meraní a pod. Žiak si tvorí vlastné portfólio - zbierku svojich prác, aktivít. Nutnou podmienkou moderného vyučovania predmetu energia je prístup na internet a možnosť projekcie.

Počas školského roka organizujeme konferenciu alebo tematické podujatie formou rovesníckeho vzdelávania.