Disclaimer

Algemeen

PhysSuppliess een werkmaatschappij van Center GAZO BV, gevestigd Hoptille 465, 1102 PJ  Amsterdam, Nederland . KVK 63770822, Vestigingsnummer 000044415400

PhysSupplies besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

PhysSupplies  verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan PhysSupplies op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Enraf-Nonius B.V.,RECK, SONON  en PhysSupplies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Enraf-Nonius B.V., RECK en SONON aanvaarden  evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
 Auteursrecht
Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde werken en informatie berust bij Enraf-Nonius B.V., RECK en SONON. Niets van deze site mag op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gekopieerd, of op microfilm worden gekopieerd, gereproduceerd, opgenomen in een database, ge-upload, tentoongesteld, verzonden, gepubliceerd of verspreid, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Enraf-Nonius B.V. , RECK of SONON. Uitzondering is het eenmalig downloaden van de site op een enkele computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De op de Internetsite afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van Enraf-Nonius B.V, RECK, SONON en PhysSupplies. . Deze worden door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht beschermd.
 Gelinkte informatie
Enraf-Nonius B.V., RECK, SONON en PhysSuppies staan niet in voor de juistheid van de informatie van derden of content van gelinkte sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van deze informatie van derden.
 2020 Enraf-Nonius B.V., RECK, SONON en PhysSupplies