ข่าวประชาสัมพันธ์

    พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเซ็นทรัลทำสานฝันการศึกษาปีที่ 2
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 (16/11/62)    การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ณ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (06/11/62)    การเยี่ยมบ้าน นักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดกรองขั้นสุดท้าย โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 
ปีการศึกษา 2562 (21/03/62)    การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารเพื่อประกอบการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ.
รุ่นที่ 11 (25/02/62)    การประชุมคณะทำงานกำหนดปฏิทินการดำเนินการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 1/2562 (12/02/62)    การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ด้านการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (29/01/62)    ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561    การประชุมคณะกรรมการประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30/05/61)    การติดตามเยี่ยมนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 (กรณีเร่งด่วน) (17/05/61)    การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2560 (03/04/61)    การประชุมชี้แจงแนวทาง การขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 10 ปี 2561 (27/03/61)    กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบผ้าห่มคลายหนาวให้น้อง (07/02/61)    การประชุมการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริในจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2561 (23/01/61)    การมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 (14/12/60)    การประชุมคณะทำงานร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ (15/11/60)    การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 (8/11/60)   

    การประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การออกเยี่ยม ติดตาม ดูแล นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปีการศึกษา 2562 และเรื่องนโยบายรับนักเรียน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 (15/11/62)
       


    การประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 (05/08/62)

    

    การประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 (02/08/62)    การประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 (30/07/62)    การประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (26/07/62)    การประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (24/07/62)

  

    การประชุม Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562 (30/01/62)    พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (01/06/61)    การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล นิเทศ และติดตาม (สถานศึกษาในโครงการพระราชดำริ) ครั้งที่ 2/2561 (21/05/61)    ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการพระราชดำริ (28/03/61)    การประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 (13/02/61)    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์รับมอบผ้าห่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ในช่วงอากาศหนาวเย็น (7/02/61)

    

    การประชุมการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริในจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (15/12/60)