ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561

การประชุมคณะกรรมการประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30/05/61)

การติดตามเยี่ยมนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 (กรณีเร่งด่วน) (17/05/61)

การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2560 (03/04/61)

การประชุมชี้แจงแนวทาง การขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 10 ปี 2561 (27/03/61)

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบผ้าห่มคลายหนาวให้น้อง (7/02/61)

การประชุมการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริในจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2561 (23/01/61)

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 (14/12/60)

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 (8/11/60)พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(01/06/61)

การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล นิเทศ และติดตาม (สถานศึกษาในโครงการพระราชดำริ) ครั้งที่ 2/2561 (21/05/61)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการพระราชดำริ(28/03/61)


การประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 (13/02/61)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์รับมอบผ้าห่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ในช่วงอากาศหนาวเย็น (7/02/61)

การประชุมการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริในจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (15/12/60)

การประชุมคณะทำงานร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ (15/11/60)