GDPR

GDPR & Privacy

De Europese Commissie heeft in 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de GDPR (General data Protection regulation) goedgekeurd. Deze verordening werd in het leven geroepen ter bescherming van persoonlijke gegevens in een groeiende digitale wereld en trad effectief in voege op 25 mei 2018.

Onze vereniging neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij beheren zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd worden.

De GDPR regelgeving is dus ook van toepassing op de VZW Wallestekkers, en vereist een verantwoord beheer van persoonsgegevens, met inbegrip van afdoende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen.

1. Algemeen

De organisatie VZW WALLESTEKKERS  hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met gegevens van

onze leden. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Onze vereniging houdt zich aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij:

 persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

 verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke nodig zijn voor de

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 vragen om de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen als wij deze nodig hebben voor

de verwerking van persoonsgegevens;

 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van de persoonsgegevens gewaarborgd is;

 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 op de hoogte zijn van de rechten als betrokken persoon omtrent de persoonsgegevens en we

willen deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de leden.

Indien men, na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft of contact met ons wenst op

te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

 * Voorzitter Peter DEMEY                            

   Hogedijkenstraat 33/b, 8490 JABBEKE

   GSM: 0498/433203

         

Ondervoorzitter Joris LIEVENS

  snellegemstraat 17a, 8490 ZERKEGEN

  Tf: 050/812652

  GSM: 0472/520638

      

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de

volgende doeleinden en rechtsgronden:

 om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, wedstrijden,

 het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen

 het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering

overeenkomst);

 

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van een lid vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;

 persoonlijkheidskenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;

 financiële bijzonderheden (betalingen, rekeningnummer,…)

 beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames,…)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben

verkregen.

 

1.3 Wie werkt de gegevens?

 de bestuursleden van de vereniging;

 de webdesigner van de vereniging;

 

1.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)

 het verzorgen van de administratie

 het verzekeren van onze leden, vrijwilligers en deelnemers

Wij delen personeelsgegevens met de volgende externe partijen:

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht of

toegestaan is, zoals bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien men ons hier toestemming voor

geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de

rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Dit omvat publicaties van verslagen,

berichten en foto’s op de site die door onze correspondenten van lokale

kranten en Internetgazet kunnen worden overgenomen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

1.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

1.6 Bewaartermijn

Onze vereniging  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

1.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens

te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 alle personen die namens onze vereiging kennisnemen van de gegevens, zijn gehouden aan

geheimhouding daarvan;

 onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

 

1.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die wij bijhouden.

Via het hogervermeld adres kan men ons contacteren. Tevens kan men bezwaar indienen tegen de

verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze

verwerkers.

Ook heeft men het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in

jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij

gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

1.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover

direct contact met ons op te nemen.

 

1.10 WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Onze organsatie kan de privacyverklaring steeds wijzigen. We hebben deze opgesteld naar goed

vermogen. Aanvullingen of suggesties ter vervolmaking blijven welkom!wallestekkers

 

De laatste wijziging gebeurde op 20/05/2019.

Comments