Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma

Tutustu toiminimi Kaija Pantken omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelma on avoin dokumentti, joka pitää sisällään kirjallisen kuvauksen yrityksen arvoista sekä yrityksen toiminnasta käytännössä.

Omavalvonta käytännössä

Omavalvonnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kirjaamisesta vastaa yrittäjä.

Sijaisille ja työntekijöille esitetään omavalvontasuunnitelma ja perehdytyskansio työohjeineen, sekä huolehditaan riittävästä perehdytysjaksosta kentällä, mikäli mahdollista.

Asiakaspalautteen hankkiminen

Asiakkaita ja heidän omaisiaan rohkaistaan palautteen antamiseen luomalla luottamuksellinen ja ystävällinen ilmapiiri, jossa asiakas tuntee, että hänen mielipidettään kunnioitetaan.

Asiakkaat voivat antaa palautetta suullisesti, kirjallisesti ja sähköpostin kautta.

Asiakaspalautteisiin ja reklamaatioihin vastataan heti ja mahdolliset korjaukset ja korvaukset hoidetaan viivyttelemättä.

Riskit, epäkohdat

Kotityöpalvelussa suurimmat vaaratilanteet syntyvät asiakkaan kotona.

Kodin tilojen soveltumattomuus asiakkaan elämäntilanteeseen ja esim. Lisääntyneeseen apuvälineiden tarpeeseen on otettava huomioon ja kiinitettävä myös asiakkaan ja omaisten huomio näihin seikkoihin.

Työntekijällä on oltava asianmukaiset työvaatteet, jalkineet, ja suojavarusteet eri työtehtäviin.

Liikuttaessa asiakkaalta toiselle työvaatteiden ja –välineiden puhtaudesta huolehditaan, samoin kuin käsihygieniasta (käsidesi aina autossa!).

Ulkoiltaessa ja asiakkaan kanssa asioidessa huomioidaan turvallisuus eri keliolosuhteissa. (kengät, liukuesteet!)

riskienhallinnassa tärkeää on opetella tunnistamaan vaaratilanteet; sen vuoksi ammattitaitoa ylläpidetään osallistumalla koulutuksiin ja käyttämällä apuna eri tahojen turvallisuutta käsitteleviä oppaita.

Ensiaputaidot pidetään ajan tasalla

Tapahtuneista vahinko- ja vaaratilanteista informoidaan asiakasta ja/tai omaisia välittömästi.

Kun tapahtuma on selvitetty (vahingon suuruus, korvaukset, ym.), se kirjataan ja analysoidaan ja päätetään mahdollisista korjaavista toimenpiteistä.

Henkilöstö

Koska olen yksinyrittäjä, minulle on tärkeää verkostoitua ja löytää sopiva sijainen/sijaiset ajoissa.

Sijaisella tulee olla alan koulutus tai vankka työkokemus alalta. Myös motivoituneisuus on erittäin tärkeää. Sijaisen soveltuvuus yrityksen toimintatapoihin ja arvoihin varmistetaan riittävän pitkällä perehdytysjaksolla kentällä.

Perehdytyskansiosta löytyvät yleiset työohjeet.

Yrittäjä osallistuu mahdollisuuksien mukaan täydennyskoulutukseen ja liittyy työterveyshuoltoon.

Asiakasturvallisuus

Asiakkaan kotona

Asiakkaan kotona kiinnitetään huomiota kodin turvallisuuteen ja toimivuuteen ottaen huomioon asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky.

Yhdessä asiakkaan ja/tai omaisten kanssa tehdään asumisturvallisuuden tarkistuslomake, joka liitetään asiakaskansioon ja keskustellaan muutenkin asiakkaan kanssa turvallisuudesta ja jaetaan esitteitä.

Asiakasta autetaan apu- ja turvavälineiden hankinnassa.

Palovaroittimet tarkistetaan kerran kuussa.

Työ tehdään aina huomioiden myös turvallisuus, asiakkaalle ei esimerkiksi saa aiheutua kompastumis- tai liukastumisvaaraa. (esim. Imurin johto, tavaroiden siirtely siivotessa, lumen kulkeutuminen sisälle, ym.)

Avustamistyössä ja varsinkin kylvetyksissä käytetään asianmukaisia suojavaatteita (jalkineet!).

Avustamistilanteista tehdään rauhallisia!

Turvapuhelimet voidaan tarkistaa, jos asiakas niin toivoo.

Yritetään kehittyä näkemään asiat myös turvallisuuden kannalta ja kokonaisuuksina.

Asiakasta autetaan ja kannustetaan fyysisen kunnon ylläpitoon osana tapaturmien ehkäisyä.

Asiakkaalla oleviin terveydenhuollon laitteisiin perehdytään tarvittaessa.

Asiakkaan asema ja oikeudet

Asiakkaalle annetaan kaikki tarpeellinen tieto palvelun sisällöstä, kustannuksista ym. Seikoista ennen sopimuksen tekoa. Esittelykansio pidetään ajantasalla (hinnastot, vakuutustodistukset, ym.) Sopimukset ja palvelusuunnitelmat tehdään aina kirjallisena.

Palvelun sisällön ja määrän määrittelee asiakas!

Mikäli asiakas kokee sopimuksen teon hankalaksi, pyydetään omainen tai muu asiakkaan ”luottohenkilö” mukaan sopimuksen tekoon.

Jos henkilöllä on edunvalvoja, sopimus tehdään hänen kanssaan, silloinkin asiakas otetaan mukaan sopimuksen tekoon niin pitkälle, kuin se on mahdollista.

Sopimuksesta tehdään joustava ja sen sisältö tarkistetaan asiakkaan kanssa vähintään kerran vuodessa ja aina asiakkaan palveluntarpeen muuttuessa. Muutokset kirjataan molempiin sopimuskappaleisiin.

Asiakkaan sopimuskappale laitetaan asiakaskansioon, jonne voidaan kerätä myös muuta hyödyllistä tietoa, esim. viranomaisten puhelinnumeroita, Palvelusantran yhteystiedot ynnä muuta.

Asiakkaan kanssa käydään huolellisesti läpi sopimuksen sisältö, varsinkin, kuinka menetellä ongelmatapauksissa.

Mikäli kyseessä on kunnan kanssa tehtävä ostopalvelusopimus, annetaan palvelunkäyttäjälle tiedoksi häntä koskevan sopimuksen sisältö.

Palvelun laadun varmistaminen

Noudatetaan aina ja kaikessa toiminnassa hyvää hygieniaa, kädet pestään aina ensimmäiseksi asiakkaan luo tultaessa, siivousvälineet pidetään puhtaissa kasseissa, likapyykille omat pussit, sisäjalkineet ja varavaatteet puhtaissa pusseissa. Päivittäisessä siivouksessa käytetään kertakäyttökäsineitä, saunan pesussa voi käyttää kestävämpiä suojakäsineitä jotka pestään hyvin käytön jälkeen. Välinevarret pyyhitään hyvin ennen seuravalle asiakkaalle siirtymistä, samoin imuri.

Kuunnellaan asiakasta ja tehdään palvelutapahtumasta kiireetön, mikäli mahdollista. Kannustetaan asiakasta tekemään myös itse se mikä on mahdollista ja autetaan tarvittaessa, koskipa asia sitten siivousta, asioiden hoitoa, ruoanlaittoa tms. Tarkkaillaan asiakkaan kokonaistilannetta; ravitsemus, sosiaaliset verkostot, ulkoilu, terveys, ym.

Hankitaan asiakkaalle tietoa kunnan palveluista ja etuisuuksista ja varmistetaan, että hänellä on ajantasalla olevat puhelinnumerot kunnan terveyspalveluhin.

Asiakastietojen käsittely

Asiakastietoja käsitellään ja säilytetään huolellisesti, niin, etteivät ne joudu ulkopuolisiin käsiin.

Uusi tietoturvalaki ei tuo suuria muutoksia käytäntöihin.

Alihankintana tuotetut palvelut

Alinhankkijoina käytetään vain tunnettuja, luotettavia palveluntuottajia, tiedot varmistetaan ytj:stä. Asiakkaalta varmistetaan, että palvelu oli sovitun mukainen ja vastasi asiakkaan odotuksia ja tarpeita.

Alihankkijat:

Tällä hetkellä ei vakituisia yhteistyökumppaneita.

Omavalvonnan toteutumisen seuranta

Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti itse ja asiakaspalautteen perusteella. Omavalvontasuunnitelmaan tehdään muutoksia, kun toimintatavoissa tai työohjeissa tapahtuu muutoksia ja muutenkin tarvittaessa.

Hämeenkoskella 9.12.2012 Kaija Pantke

Omavalvontasuunnitelma tarkastettu 16.6.2018 ja uudestaan 21.1.2020, 23.11.2023