opširnije o nama

Osnovna delatnost ORL klinike KBC Zvezdara

1. Odeljenje stacionara se bavi dijagnostikom i terapijom otorinolaringoloških oboljenja za operaciju, sprovodi postoperativni tretman i konzervativno lečenje.

a) Operativni blok sa intenzivnom i poluintenzivnom negom – sprovodi operativni tretman bolesnika i intenzivnu negu operisanih bolesnika

b) Odsek za opštu ORL patologiju – preoperativna priprema i konzervativno lečenje oboljenja iz domena otorinolaringologije

c) Odsek za maksilofacijalnu patologiju – zbrinjavanje povreda lica i vilica, onkološko lečenje bolesnika sa tumorima maksilofacijalne regije, plastična i rekonstruktivna hirurgija deformiteta skeleta lica.

2. Odeljenje za polikliničku delatnost – obavljanje konzilijarnih, konsultativnih i ambulantnih pregleda otorinolaringoloških slučajeva u specijalističkoj poliklinici ustanove. Po potrebi sprovodi se ambulantna terapija. Vrše se pregledi i prijem bolesnika u okviru gradskog hitnog prijema otorinolaringoloških slučajeva.

a) Odsek Dečija kuća – vrši ispitivanje sluha i procenu oštećenja sluha, daje indikacije za operativno lečenje i rehabilitaciju dece posle ugradnje kohlearnih implantata.

b) Odsek za audiovestibularnu patologiju i fonijatriju

c) Odsek za specijalističke preglede i konsultacije

d) Odsek za jednodnevnu hirurgiju

II Nastavna i naučna delatnost

ORL Klinika KBC Zvezdara je baza Stomatološkog fakulteta i baza Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivši Defektološki fakultet).

Nastavnici Klinike koji učestvuju u izvodjenju praktične i teoretske nastave za predmet Otorinolaringologija za studente Stomatološkog fakulteta:

1. Prof. dr Rade Kosanović

2. Doc. dr Snežana Sanković Babić

Nastavnik Klinike Prof. dr Mirjana Petrović Lazić, defektolog, radi na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. U Klinici izvodi se nastava za predmete Poremećaj glasa, Vokalna rehabilitacija laringektomisanih bolesnika i Instrumentalne metode i tehnike kliničkog ispitivanja glasa.

Procedure – usluge

1. Sve usluge vezane za ORL pregled u ambulantnim uslovima i fonoaudiološku dijagnostiku (Tonalna liminarna audiometrija, govorna audiometrija, Impedancmetrija (timpanometrija, ispitivanje funkcije eustahijeve tube, kohleostapedijalni refleks: ipsi, kontra, test zamora refleksa, prag refleksa), Otoakustičke emisije (TEOAE, DPOAE), Auditivni evocirani potencijali moždanog stabla (AEPMS), Video-nistagmografija (VNG),terapija oboljenja auditivnog i vestibularnog sistema, rehabilitacija pacijenata sa nagluvošću, zujanjem u uvu i vrtoglavicama). Poremećaji glasa i rehabilitacija glasa (videostroboskopska dijagnostika i kompjuterska analiza glasa, ugradnja vokalnih proteza).

Operativno lečenje svih formi hroničnog otitisa (timpanoplastike, ugradnja aeracionih cevčica, stapedektomije), plastične operacije kongenitalnih malformacija uva (otapostaze). Operativno lečenje sekrecionog otitisa dece. Ugradnja kohlearnih implantata kod dece i odraslih sa teškim oštećenjem sluha. Mikroinvazivno lečenje vrtoglavica i naglog gubitka sluha metodom intratimpanične instilacije. Otoendoskopija.

U okviru tima za kohlearnu implantaciju radi i dečija ustanova za ranu dijagnostiku i lečenje poremećaja sluha “Dečija kuća” u sklopu pedijatrijske klinike “Dr Olga Dedijer”, ul.Mije Kovačevića br.13. U toj ustanovi se obavlja kompletna dijagnostika nagluvosti kod dece svih uzrasta, sprovodi rehabilitacija pomoću slušnih aparata, sprovodi kompletni logopedski tretman i rad sa dečijim psihologom.

2. Operacija krajnika kod dece i odraslih (tonzilektomija, tonziloadenoidektomija, adenoidektomija). Operacija tumora orofaringealne duplje.

3. Endoskopska dijagnostika i endoskopske operacije nosa i paranazalnih šupljina (funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa – FESS) u lečenju nosno sinusne polipoze i hroničnih recidivantnih sinuzitisa. Operativno lečenje malformacija nosne piramide i nosne pregrade (septorinoplastika i septoplastika). Fiberoptička nazofaringoskopija.

4. Operacije tumora larinksa (hordektomije, sve vrste laringektomija). Laringomikroskopsko lečenje benignih promena glasnica laserom (polipi, edemi, noduli). Operacije benignih tumora vrata i larinksa. Ugradnja vokalnih proteza.

5. Operacije povreda i tumora maksilofacijalne regije. Radikalne i funkcionalne disekcije vrata. Operativno lečenje tumora pljuvačnih žlezda.

Vodič za pacijenta prilikom prijema

Pacijenti se za prijem javljaju u ORL ambulantu sa overenim uputom za prijem na stacionarno lečenje i pripremljenom svom neophodnom dokumentacijom. Ako ne poseduju overen uput i zdravstvenu legitimaciju mogu da budu i pregledani i primljeni u bolnicu snoseći troškove pregleda i lečenja po važećem cenovniku ustanove. Prilikom zakazivanja operacije koje nisu hitne bolesnici dobijaju štampano uputstvo za preoperativnu pripremu.

U sastavu ambulantno-polikliničke službe čiji je šef dr Petar Vasiljević nalazi se i Odsek za audiovestibulologiju čiji je šef dr Snežana Babac.

Rad Odseka obuhvata dijagnostikovanje različitih oboljenja i lečenje pacijenata sa poremećajima čula sluha i ravnoteže. Značajan segment rada ovog odseka je i u domenu skrininga sluha kod novorođenčadi i dece primenom otoakustičkih emisija.

Audiološko-vestibulološki odsek svojim kadrom, opremom, organizacijom i repertoarom rada zauzima vodeće mesto u našoj zemlji, što je dokazano celokupnom organizacijom i formiranjem tima za kohlearnu implantaciju.

Repertoar rada audiološko-vestibulološkog odseka

1. Dijagnostičke procedure:

- Akumetrija-zvučne viljuške

- Tonalna liminarna audiometrija

- Govorna audiometrija

- Impedancmetrija (timpanometrija, ispitivanje funkcije eustahijeve tube kod intaktne i perforirane bubne opne, kohleostapedijalni refleks: ipsi, kontra, test zamora refleksa, prag refleksa)

- Otoakustičke emisije (TEOAE, DPOAE)

- Auditivni evocirani potencijali moždanog stabla (AEPMS)

- Video-nistagmografija (VNG): registrovanje spontanog nistagmusa, fiksacionog nistagmusa, pozicionog nistagmusa, bitermalni kalorički test- Fitzgerald- Hallpike.

2. Terapija oboljenja auditivnog i vestibularnog sistema.

3. Rehabilitacija pacijenata sa nagluvošću, zujanjem u uvu i vrtoglavicama.

4. Uniformisanje dijagnostičkih i terapijskih protokola u skladu sa postojećim svetskim protokolima.

5. Uvodjenje novih dijagnostičkih i terapijskih metoda.

Lekari:

1. Direktor klinike dr Vladimir Šaranović

2. Prof. dr Rade Kosanović

3. Prim. dr Milan Vasić

4. Doc. dr Snežana Sanković Babić

5. Prim. dr Dejan Stefanović, maksilofacijalni hirurg

6. Prim.dr Branka Mihailović Kokić

7. Prim. dr Dušanka Milošević

8. dr Vojislav Jovanović

9. dr Sandra Stojanović

10. dr Snežana Babac

11. dr Petar Vasiljević

12. dr Milica Tatović

13. dr Vladan Milutinović

14. Prof. dr Mirjana Petrović Lazić, defektolog

Direktor ORL Klinike dr Vladimir Šaranović

Glavna sestra ORL Klinike Milena Stošić

Šef odeljenja Stacionar ORL Klinike Prim. dr Milan Vasić

Glavna sestra odeljenja stacionara Slavica Filipović

Glavni tehničar odseka operacioni blok Miro Kutlača

Šef Specijalističko polikliničke ambulante dr Petar Vasiljević

Šef odseka za maksilofacijalnu hirurgiju Prim.dr Dejan Stefanović

Šef odseka „Dečija kuća“ Dr Sandra Stojanović

Zaposleni u “Dečijoj kući”:

1. Marica Radulović, surdolog

2. Anica Jezdić, surdolog

3. Olga Borovnica, psiholog

4. Pašalić Jelena, logoped

5. Vlastimir Dabović,surdolog

6. Milan Vračar, psiholog

7. Renata Dinić, logoped

8. Olivera Korićanac, vaspitač

9. Miljana Perović, vaspitač

Kadrovska struktura zaposlenih

Ukupno 60

Lekari 14

Sestre-tehičari 25

Zdravstveni saradnici 12

Ostali 9

Radno vreme:

ORL ambulanta 07 – 19h

Fono audiološki centar 07 – 15h

Ambulanta Dečije kuće 9 – 16h

Telefoni:

Stacionar 3810-653

Ambulanta – ORL ambulanta 3810-622

Fonoaudiološki centar 3810-668

Ambulanta Dečija kuća 2089 -176