Orzegow Oznowicz


Begrippen, lg=laatselijk gehuwd, S=Sobibor, O=Oswiecim (Auschwitz). † = Tijdstip en plaats van overlijden

OS Samuel van, 23 Mei 1913, Oss, Won. Oss. † 9 Juli 1943, S.

OS, Salomon van, 18 Sept, 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S.

OS, Abraham Hartog van, 26 Nov. 1882, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O.

OS, Abraham, 14 Nov. 1916, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OS, Adolf, 6 Sept. 1916, den Ham. Won. Almelo, † 31 Oct. 1941, Mauthausen (O.).

OS, Albert Alex van, 24 Dec. 1920, Oss. Won. Oss, † 31 Jan. 1943, O.

OS, Alexander Levie van, 12 Sept. 1874, Oss. Won. Amsterdam. † 5 Febr. 1943, de omgeving van O.

OS, Alexander van, 29 Maart 1879, Amsterdam. Won. Arnhem. † 5 Maart 1943, Sobibor (Polen).

OS, Andreas, 30 Oct. 1891, Lingen (Duitsland). Won. Enschede. † 31 Jan. 1945, Midden-Europa.

OS, Andreas, 9 Maart 1919, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 28 Febr. 1943, O.

OS, Andries van, 4 April 1917, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Juni 1944, de omgeving van O.

OS, Anna, 13 Nov. 1920, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 26 Maart 1943, S.

OS, Barend van, 21 Mei 1866, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 April 1943, S.

OS, Barend van, 30 Maart 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OS, Bernard Justus van, 24 Juli 1922, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 14 April 1945, Mauthausen (O.).

OS, Bernard, 1 Aug. 1893, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 26 Maart 1943, S.

OS, Bernard, 11 Juli 1913, Maastricht. Won. Rotterdam. † 28 Febr. 1943, de omgeving van O.

OS, Bertha, 17 Febr. 1897, Maastricht. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O, lg Winter, A. de.

OS, Betje van, 9 April 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 29 Oct. 1942, de omgeving van O., lg Schavrien, A.

OS, Betty Rosa van, 12 Jan. 1938, Amersfoort. Won. Amersfoort, † 23 Aug. 1942, O.

OS, Clara Helena, 18 Aug. 1895, Enschede. Won. Zwolle. † 11 Juni 1943, S., lg Blein, J.

OS, Clara van, 31 Oct. 1901, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Mei 1943, S., lg Luza, B.

OS, Daniel Salomon van, 2 Jan. 1900, Haarlem. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

OS, David van, 24 Mei 1922, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1943, Midden-Europa.

OS, Dirk Jacobus den, 26 Sept. 1881, Leiden. Won. Leiden. † 28 Febr. 1945, Bergen-Belsen (D.).

OS, Duifje van, 10 Maart 1898, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Oct. 1944, de omgeving van O., lg Wolf, F.

OS, Duifje van, 25 Jan. 1937, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OS, Duifje, 12 Sept. 1860, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Meljado, J.

OS, Eduard Sigismund van, 18 Maart 1935, Utrecht. Won. Doorn. † 9 Juli 1943, S.

OS, Elie Max Henri, 17 Mei 1901, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, O.

OS, Elisabeth, 13 Oct. 1939, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OS, Elizabeth Anna van, 4 Juni 1891, Haarlem. Won. Rotterdam. † 6 Maart 1944, de omgeving van O., lg Frenkel, H.

OS, Elize Alexandra van, 29 Dec. 1914, Arnhem. Won. Arnhem. † 31 Jan. 1944, de omgeving van O.

OS, Elsken, 26 Jan. 1921, Enschede. Won. Amsterdam. † 1 Nov. 1942, de omgeving van O.

OS, Emanuel van, 27 Maart 1909, Rotterdam. Won. Vlagtwedde. † 28 Febr. 1943, de omgeving van O.

OS, Emilje van, 31 Jan. 1922, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 5 Oct. 1942, de omgeving van O.

OS, Essiena Sophie van, 6 Juni 1923, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 2 Juli 1943, S.

OS, Esther van, 10 Juli 1901, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1943, de omgeving van O., lg Stokvisch. M.

OS, Esther, 20 Mei 1917, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 2 Aug. 1942, O., lg Sitters, G.

OS, Esther, 28 Juli 1904, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 April 1943, S., lg Praag Sigaar, S. van.

OS, Gerard van, 19 Aug. 1912, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, O.

OS, Gerdina, 22 Nov. 1894, 's-Hertogenbosch. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O, lg Ossendrijver, L.

OS, Hartog Abraham van, 19 April 1893, IJsselstein. Won. Doorn, † 9 Juli 1943, S.

OS, Hartog Joseph, 29 Juli 1898, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 31 Aug. 1943, Midden Europa.

OS, Hartog van, 12 Juni 1899, Amsterdam, Won. Amsterdam. † 10 Sept. 1943, Bobrek.

OS, Hartog van, 13 Nov. 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Oct, 1941, Mauthausen (O.).

OS, Hartog van, 25 Dec. 1908, Arnhem. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, O.

OS, Hartog van, 7 Mei 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OS, Heintje, 1 April 1919, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1943, de omgeving van O., lg Cohen, B.

OS, Heintje, 15 Aug. 1910, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 8 Oct. 1942, O., lg Alter, Samuel.

OS, Heintje, 15 Juli 1900, Amsterdam. Won. 's-Gravenhage. † 19 Oct. 1942, de omgeving van O. lg Emden, M. van.

OS, Helena Carolina van, 12 Maart 1909, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Jan. 1944, de omgeving van O., lg Elion, S. J.

OS, Henri Emanuel van, 8 Mei 1904, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Mei 1943, S.

OS, Henri Marc van, 7 Maart 1912, Oss. Won. Oss. † 31 Jan. 1945, Blechhammer (Duitsland).

OS, Henriëtte Elisabeth, 3 Oct. 1892, Amsterdam. Won. Rijswijk (Z.-H.). † 11 Juni 1943, S.

OS, Isaac van, 15 Dec. 1895, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1943, Midden-Europa.

OS, Izak, 15 Febr. 1924, Enschede. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Polen.

OS, Izak, 27 Dec. 1870, Zwolle. Won. Zwolle. † 9 Juli 1943, S.

OS, Jetje Avro, 10 Nov. 1925, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, O.

OS, Jetje van, 4 Juli 1932, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OS, Jochem, 24 Aug. 1893, Zwolle. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Polen.

OS, Joseph van, 13 Dec. 1883, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

OS, Joseph van, 21 Oct. 1936, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Febr. 1944, de omgeving van O.

OS, Joseph van, 26 Febr. 1887, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

OS, Juda van, 14 Nov. 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1943, Bobrek (Duitsland).

OS, Juda van, 8 Aug. 1917, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

OS, Jules Nardus van, 10 Juli 1915, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OS, Julia, 14 Sept. 1877, Lingen (Duitsland). Won. Almelo. † 19 Nov. 1943, de omgeving van O.

OS, Juliette, 10 Oct. 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

OS, Kaatje van, 25 Dec. 1911, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Frank, M.

OS, Kiara Herta van, 20 Juni 1908 Oss. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S.

OS, Lazarus, 14 April 1873, Ambt Almelo. Won. 's-Gravenhage. † 26 Febr. 1943, de omgeving van O.

OS, Lea Klara, 27 Nov. 1918, Zwolle. Won. Amsterdam. † 7 Mei 1943, S.

OS, Lea van, 16 April 1857, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Roet, S.

OS, Leentje, 26 Sept. 1889, 's-Hertogenbosch. Won. Utrecht. † 22 Oct. 1942, O., lg Lever, B. H.

OS, Leo van, 16 Juni 1911, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Nov. 1943, Dorohusk (P.),

OS, Levie van, 11 Nov. 1883, Groningen. Won. Rotterdam. † 3 Sept. 1943, de omgeving van O.

OS, Levie van, 9 Juni 1938, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 14 Mei 1943, S.

OS, Levij, 2 Juni 1866, Bleibuir (F.). Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

OS, Maria Anna, 17 Juli 1886, 's-Hertogenbosch. Won. Utrecht. † 13 Nov. 1942, O., lg Danielson, N.

OS, Maria Catharina, 23 Jan. 1903, 's-Hertogenbosch. Won. Rotterdam. † 14 Mei 1943, S., lg Winter, L. de.

OS, Maria, 6 Nov. 1925, Maastricht. Won. Maastricht. † 31 Aug. 1942, O.

OS, Maurits, 6 Febr. 1886, Amsterdam. Won. 's-Gravenhage. † 14 Jan. 1943, O.

OS, Max, 22 Maart 1922, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 30 Nov. 1943, Lublin (P.).

OS, Merlina, 18 Juli 1884, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Vleeskruijer, B.

OS, Mietje, 25 Aug. 1928, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 23 Aug. 1942, O.

OS, Mina van, 18 Oct. 1935, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Oct. 1942, O.

OS, Nathan van, 15 Oct. 1924, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OS, Nathan van, 5 Juli 1907, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Jan. 1943, O.

OS, Nathan van, 8 Nov. 1929, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

OS, Neddy Martijn van, 11 Juli 1914, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

OS, Neftalie van, 6 Sept. 1911, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Jan. 1944, de omgeving van O.

OS, Philip Simon van, 31 Oct. 1873, Middelburg. Won. Amsterdam. † 5 Febr. 1943, de omgeving van O.

OS, Rachel van, 10 Aug. 1934, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OS, Rachel van, 24 Mei 1899, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 14 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Elsas, I.

OS, Regina Rosina van, 1 Febr. 1911, Oss. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S.

OS, Regina, 18 Juli 1861, Hurth (D.). Won. 's-Gravenhage. † 16 Juli 1941, S., lg Cohen, S.

OS, Regina, 9 Aug. 1893, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Cohen, J.

OS, Rika, 19 Dec. 1897, Zwolle. Won. Zwolle. † 11 Juni 1943, S., lg Passmann, E. W.

OS, Robert van, 6 Juni 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

OS, Rosa Anna van, 8 Oct. 1914, Oss. Won. Oss, † 12 Oct. 1942, O.

OS, Rosa Nora van, 31 Juli 1925, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 3 Sept. 1942, O.

OS, Rosa van. 7 Aug. 1904, Oss. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S.

OS, Salli van, 8 Dec. 1905, Oss, Won. Amersfoort. † 30 Sept. 1942, O,

OS, Salomon van, 30 Juli 1922, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Jan. 1944, de omgeving van O.

OS, Sara, 14 Mei 1901, Maastricht. Won. Amsterdam. † 31 Aug. 1944, de omgeving van O.

OS, Sara, 9 Juli 1891, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 27 Aug. 1943, de omgeving van O., lg Wolff, A. de.

OS, Schoontje van, 10 Jan. 1873, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Oct. 1942, O., lg Magtige, L, de.

OS, Sientje van, 29 Maart 1858, IJsselstein. Won. Arnhem. † 5 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Sterner, W.

OS, Sientje, 30 Juli 1915, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Querido, I.

OS, Simon Paul van, 1 Sept. 1902, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Maart 1943, Sobibor (Polen).

OS, Simon van, 30 Mei 1881, Oss. Won. Oss, † 14 Mei 1943, S.

OS, Simon van, 4 Juni 1931, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OS, Simon, 25 Febr. 1869, Amsterdam. Won. 's-Gravenhage. † 5 Maart 1943, Sobibor (Polen).

OS, Simon, 9 Aug. 1919, Maastricht. Won. Maastricht. † 30 April 1943, Midden Europa.

OS, Sophia, 27 Dec. 1858, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Maart 1943, Sobibor (Polen).

OS, Truida van. 23 Sept. 1937, Rotterdam. Won. Vlagtwedde. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O.

OS, Truitje van, 11 April 1915, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Aug. 1942, O., lg Wans, M.

OS, Victor Karel Leendert van, 11 Dec. 1864, Oost en West-Souburg. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

OS, Vogelina van, 21 Juli 1941, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Febr. 1944, de omgeving van O.

OS, Vogeline van, 7 Sept. 1931, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Febr. 1944, de omgeving van O.

OS, Vrouwtje, 17 Juli 1870, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 20 Maart 1943, Sobibor (Polen).

OS. Sonja van, 30 Mei 1923, Oss. Won. Oss. † 12 Oct. 1942, O.

OSAAC, Renee Anna, 14 Mei 1927, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 21 Sept. 1942, O.

OSER, Erich, 18 Febr. 1906, Keulen (D.). Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSKAM, Abraham Adrianus, 9 Jan. 1887, Leiden. Won. 's-Gravenhage. † 16 Jan. 1945, Mauthausen (O.).

OSS, Anna Beolina van, 5 Nov. 1878, Vierlingsbeek. Won. Amsterdam. † 22 Mei 1944, de omgeving van O., lg Polak, J. A.

OSS, Betsij van, 10 Febr. 1874, Vierlingsbeek. Won. Amsterdam. † 12 Febr. 1943, de omgeving van O.

OSS, Francisca Jacobina van, 19 Juli 1872, Vierlingsbeek. Won. 's-Gravenhage. † 21 Jan. 1943, de omgeving van O., lg Kolthoff, E.

OSS, Lodewijk van, 15 Maart 1915, Hengelo (Overijssel). Won. Amsterdam. † 8 Jan. 1944, de omgeving van O.

OSS, Regina Mathilda van, 17 Sept. 1873, Werkendam. Won. Zwolle. † 23 Juli 1943, Sobibor (P.), lg Frank, A.

OSS, Rosa Henriëtte Carolina van, 5 Dec. 1882, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Dec. 1942, de omgeving van O.

OSS, Rosine Pauline van, 19 Aug. 1875, Vierlingsbeek. Won. Amsterdam. † 14 Sept. 1942, de omgeving van O.

OSSEDRIJVER, Aaltje, 3 Juli 1874, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Kool, M.

OSSEDRIJVER, Abraham, 14 Dec. 1875, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Dec. 1942, de omgeving van O.

OSSEDRIJVER, Abraham, 7 Jan. 1932, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 5 Aug. 1942, O.

OSSEDRIJVER, Beletje, 9 Febr. 1869, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Maart 1943, Sobibor (Polen).

OSSEDRIJVER, Debora, 18 Aug. 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OSSEDRIJVER, Debora, 4 Nov. 1900, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S., lg Schaap, D. L.

OSSEDRIJVER, Dora, 9 Dec. 1934, Eindhoven. Won. Eindhoven. † 9 April 1943, Sobibor (Polen).

OSSEDRIJVER, Duifje, 29 Sept. 1876, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Nov. 1942, O., lg Roet, W

OSSEDRIJVER, Eduard, 13 Aug. 1879, Sittard. Won. Amsterdam. † 7 Dec. 1942, de omgeving van O.

OSSEDRIJVER, Elisabeth, 16 Juni 1883, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S.

OSSEDRIJVER, Eva, 3 Maart 1867, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943, S.

OSSEDRIJVER, Georg, 21 Nov. 1906, Berlijn (D.). Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSEDRIJVER, Godert, 16 Oct. 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam, † 31 Maart 1944, Polen.

OSSEDRIJVER, Harry Jacob, 23 Jan. 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

OSSEDRIJVER, Harry, 13 Dec. 1926, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OSSEDRIJVER, Hartog Levie, 15 Jan. 1933, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 5 Aug. 1942, O.

OSSEDRIJVER, Hartog, 7 Dec. 1926, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, de omgeving van O.

OSSEDRIJVER, Henrica, 15 Febr. 1879, Antwerpen (België). Won. Amsterdam. † 8 April 1944, de omgeving van O., lg Drukker, J.

OSSEDRIJVER, Ida, 29 Nov. 1873, Sittard. Won. Tilburg. † 6 Sept. 1944, de omgeving van O., lg Rhijn, V. van.

OSSEDRIJVER, Irene, 9 Mei 1906, Sittard. Won. Amersfoort. † 9 Juli 1943, S.

OSSEDRIJVER, Isaac, 16 Jan. 1892, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

OSSEDRIJVER, Jacob, 25 Maart 1890, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Sept. 1942, O.

OSSEDRIJVER, Jacques, 3 Juni 1911, 's-Gravenhage. Won. Eindhoven. † 9 April 1943, Sobibor (Polen).

OSSEDRIJVER, Jansje, 2 Nov. 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 April 1943, S.

OSSEDRIJVER, Jetje, 2 Sept. 1875, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 15 Oct. 1942, O., lg Korte, S. S. te.

OSSEDRIJVER, Jonas, 29 April 1885, Amsterdam. Won. 's-Gravenhage. † 19 Oct. 1942, de omgeving van O.

OSSEDRIJVER, Kaatje, 29 Aug. 1895, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Kleerekoper, G.

OSSEDRIJVER, Lea, 18 Juli 1873, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 15 Oct. 1942, O., lg Bosman, V.

OSSEDRIJVER, Leentje, 23 Nov. 1878, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S., lg Delden, J.

OSSEDRIJVER, Leentje, 6 Mei 1881, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Halmans, A.

OSSEDRIJVER, Levie, 10 Aug. 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OSSEDRIJVER, Machiel, 21 Oct. 1914, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 26 Maart 1943, S.

OSSEDRIJVER, Manus, 2 Sept. 1899, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSEDRIJVER, Marcus, 27 Nov. 1897, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OSSEDRIJVER, Meijer, 18 Maart 1880, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

OSSEDRIJVER, Mietje, 17 April 1872, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 15 Oct. 1942, O., lg Winter, L. de.

OSSEDRIJVER, Mina, 2 Mei 1900, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S., lg Koe, H.

OSSEDRIJVER, Mozes, 30 Mei 1872, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Febr. 1943, de omgeving van O.

OSSEDRIJVER, Pinehas, 7 Maart 1865, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Maart 1943, Sobibor (Polen).

OSSEDRIJVER, Rachel, 20 Jan. 1897, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Oct. 1942, de omgeving van O., lg Biet, M.

OSSEDRIJVER, Sara, 15 April 1877, Parijs (Frankrijk). Won. Amsterdam. † 2 April 1943, S.

OSSEDRIJVER, Sara, 15 April 1886, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 2 Juli 1943, S.

OSSEDRIJVER, Sara, 21 Dec. 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S., lg Koopman, J.

OSSEDRIJVER, Sara, 3 Oct. 1856, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 25 Jan. 1943, de omgeving van O., lg Kar, J. van de.

OSSEDRIJVER, Sientje, 22 Jan. 1868, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 17 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Cohen, A.

OSSEDRLJVER, Abraham, 27 Dec. 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, de omgeving van O.

OSSEDRYVER, David, 22 Nov. 1873, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 15 Oct. 1942, O.

OSSEDRYVER, Isaac, 17 Juni 1884, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 25 Jan. 1943, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Aaltje, 30 Nov. 1920, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 27 Aug. 1943, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Abraham, 10 Juli 1929, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 31 Jan. 1944, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Abraham, 11 Maart 1884, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Dec. 1942, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Abraham, 17 Sept. 1910, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Abraham, 18 Dec. 1918, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Abraham, 24 Nov. 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 15 Dec. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Abraham, 8 Mei 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 April 1943, S.

OSSENDRIJVER, Alexander, 3 Oct. 1889, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Andre Herman, 9 April 1941, Hilversum. Won. Hilversum. † 24 Sept. 1943, Polen.

OSSENDRIJVER, Andries, 4 Juni 1912, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Maart 1945, Weimar-Buchenwald (Duitsland).

OSSENDRIJVER, Andries, 6 Oct. 1918, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 10 Juli 1942, Mauthausen (O.).

OSSENDRIJVER, Andries. 12 Mei 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 29 Febr. 1944, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Anna, 27 Jan. 1925, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Anna, 29 Nov. 1866, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O., lg Walvis, J.

OSSENDRIJVER, Anna, 5 Maart 1871, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 15 Oct. 1942, O., lg Leeuwen, A. van.

OSSENDRIJVER, Antje, 7 Juni 1916, Loosduinen. Won. Rotterdam. † 21 Mei 1943, S., lg Frank, L. S.

OSSENDRIJVER, Benjamin, 23 Maart 1892, Amsterdam. Won. 's-Gravenhage. † 6 Maart 1944, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Bernard, 18 Maart 1932, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OSSENDRIJVER, Betje, 30 Juli 1932, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 April 1943, S.

OSSENDRIJVER, Cato, 10 Aug. 1888, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Frank, H.

OSSENDRIJVER, Cato, 14 April 1904, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Dec. 1942, de omgeving van O., lg Nebig, M.

OSSENDRIJVER, Cato, 19 Febr. 1905, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Loonstijn, L.

OSSENDRIJVER, Clara, 6 Aug. 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Nov. 1943, de omgeving van O., lg Cleef, M. van.

OSSENDRIJVER, David, 27 Oct. 1874, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 11 Dec. 1942, O.

OSSENDRIJVER, David, 5 Sept. 1932, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 8 April 1944, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Debora, 8 April 1926, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Duifje, 11 Juni 1876, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 15 Oct. 1942, O., lg Koster, M.

OSSENDRIJVER, Edward Jonas, 8 Nov. 1941, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Febr. 1944, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Elias, 4 Febr. 1880, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Eliazar, 24 Nov. 1912, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

OSSENDRIJVER, Eliazer, 24 Nov. 1912, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 Juni 1943, Bobrek (Duitsland).

OSSENDRIJVER, Elisabeth, 23 Mei 1910, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S., lg Thijn, L. van.

OSSENDRIJVER, Elisabeth, 26 Juni 1927, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Elisabeth, 4 Aug. 1925, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Emanuel, 28 Juni 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Polen.

OSSENDRIJVER, Engeltje, 10 Maart 1906, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 5 Aug. 1942, O., lg Jong, J. de.

OSSENDRIJVER, Engeltje, 24 Juli 1896, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OSSENDRIJVER, Estella, 8 Oct. 1909, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 5 Aug. 1942, O., lg Cohen, D.

OSSENDRIJVER, Esther, 25 Nov. 1920, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Esther, 6 Jan. 1901, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 2 Nov. 1942, de omgeving van O., lg Danser, Alexander.

OSSENDRIJVER, Eva, 5 Dec. 1921, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 17 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Broeks, M.

OSSENDRIJVER, Femmina, 20 Jan. 1909, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, O, lg Arend, A. F. den.

OSSENDRIJVER, Gretha Lisette, 15 Dec. 1935, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Oct. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Grietje, 22 Aug. 1918, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, O, lg Tijn, J. A. van.

OSSENDRIJVER, Hanna, 5 Oct. 1918, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Cardozo, A.

OSSENDRIJVER, Heintje, 15 Sept. 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S., lg Thijn, H. van.

OSSENDRIJVER, Henny, 4 April 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Henriëtte, 22 Nov. 1879, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943, S., lg Lelie, A.

OSSENDRIJVER, Henriette, 28 Maart 1908, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Hesje, 26 Maart 1865, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 22 Mei 1944, de omgeving van O., lg Knap, L.

OSSENDRIJVER, Isaak, 26 Oct. 1894, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 20 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Isidore, 22 Jan. 1905, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Dec. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Jacob, 12 Aug. 1900, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Febr. 1943, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Jacob, 13 Oct. 1888, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Jacob, 21 Maart 1911, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 12 Maart 1943, Bobrek (Polen).

OSSENDRIJVER, Jacob, 23 Febr. 1911, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Jacob, 29 April 1909, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Jansje, 14 Aug. 1910, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Aug. 1942, O., lg Roeper, H. S.

OSSENDRIJVER, Jonas, 23 Mei 1910, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OSSENDRIJVER, Judik, 8 Sept. 1896, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Fransman, W.

OSSENDRIJVER, Judith, 1 Sept. 1923, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Judith, 29 Maart 1872, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Klijnkramer, S.

OSSENDRIJVER, Klara, 5 Nov. 1867, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Mot, L.

OSSENDRIJVER, Lea, 25 April 1907, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 17 Sept. 1943, O., lg Speijer, B.

OSSENDRIJVER, Leendert, 25 Juli 1886, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O

OSSENDRIJVER, Leo Benjamin Aaron, 22 Maart 1937, Leiden. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

OSSENDRIJVER, Levie, 13 Oct. 1882, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Levie, 17 Oct. 1896, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 31 Jan. 1944, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Levie, 18 Oct. 1922, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 15 Maar 1945, O.

OSSENDRIJVER, Levie, 29 Sept. 1934, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 5 Aug. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Levie, 6 Maart 1935, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 April 1943, S.

OSSENDRIJVER, Marcus, 25 Maart 1869, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 15 Oct. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Marcus, 28 Jan. 1903, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Max, 19 Aug. 1917, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Mietje, 1 Oct. 1873, Rotterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S., lg Haagman, L.

OSSENDRIJVER, Mietje, 25 Jan. 1885, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 17 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Buijs, S.

OSSENDRIJVER, Mores, 12 Jan. 1918, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 7 Mei 1943, Sobibor (Polen).

OSSENDRIJVER, Moses Eliazar, 3 Dec. 1921, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 8 Oct. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Moses Eliazer, 22 April 1921, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Moses, 23 Aug, 1876, Amsterdam. Won.. Amsterdam. † 23 April 1943, S.

OSSENDRIJVER, Moses, 5 Juli 1931, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 29 Juli 1942, O.

OSSENDRIJVER, Mozes Eliazer, 12 Jan. 1918, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 7 Mei 1943, S.

OSSENDRIJVER, Mozes, 4 Nov. 1877, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 19 Oct. 1942, 0

OSSENDRIJVER, Naatje, 26 Nov. 1884, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 23 April 1943, S., lg Rooij, H. de.

OSSENDRIJVER, Rachel, 17 Jan. 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 17 Sept. 1943, de omgeving van O., lg Cohen, M. à.

OSSENDRIJVER, Rachel, 7 April 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Rebecca, 16 April 1903, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 17 Sept. 1942, de omgeving van O. ,lg Vleeschdrager, B. I.

OSSENDRIJVER, Roosje, 1 April 1926, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Roosje, 19 Febr. 1902, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 12 Oct. 1942. O., lg, Koning, J. de.

OSSENDRIJVER, Rosette, 1 April 1878, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Mei 1943, S., lg Zeldenrust, G.

OSSENDRIJVER, Rozetta Soelamith, 23 Mei 1940, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 26 Aug. 1942, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Salomon, 26 Maart 1914, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 30 Sept. 1942, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Salomon, 8 Juni 1896, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Febr. 1944, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Samuel Siegmund, 22 Juni 1902, Rotterdam. Won. 's-Gravenhage. † 31 Maart 1944, Midden Europa.

OSSENDRIJVER, Samuel, 24 Juni 1878. Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Jan. 1943, de omgeving van O.

OSSENDRIJVER, Samuel, 25 Jan. 1894, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

OSSENDRIJVER, Sara, 19 Oct. 1912, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OSSENDRIJVER, Sara, 19 Sept. 1904. Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O, lg Swaluw, H.

OSSENDRIJVER, Sara, 25 Aug. 1902, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 30 Sept. 1942, O., lg Cantor, S.

OSSENDRIJVER, Sarina, 16 Nov. 1936, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

OSSENDRIJVER, Saul, 12 Aug. 1881, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943, S.

OSSENDRIJVER, Schoontje, 2 Sept. 1897, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Broekhuijsen, J.

OSSENDRIJVER, Simon, 10 Febr. 1908, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 18 Jan. 1945, de omgeving van Gleiwitz (Polen).

OSSENDRIJVER, Susanna, 27 Maart 1903, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 2 Nov. 1942, de omgeving van O., lg Brave, M. de.

OSSENDRIJVER. Rebecca, 13 Febr. 1876, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O., lg Cohen, J.

OSTER, Albert, 30 Oct. 1905, Sonsbeck (Duitsland). Won. Gorssel. † 31 Jan. 1943, O.

OSTER, Benjamin, 15 Maart 1937, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 19 Nov. 1942, O.

OSTER, Else, 22 Febr. 1915, Lof (Duitsland). Won. Zwammerdam. † 5 Nov. 1942, de omgeving van O., lg Beer, H. de.

OSTER, Helga, 20 Aug. 1935, Utrecht. Won. Amsterdam. † 19 Nov. 1942, O.

OSTER, Lieselotte, 1 Mei 1910, Obernkirchen. Won. Venlo. † 31 Aug. 1942, O., lg Levis, M. I.

OSTER, Max, 8 Juli 1907, Nordhorn (Duitsland). Won. Amsterdam. † 8 Maart 1945, Buchenwald (Duitsland).

OSTER, Paul, 26 Juni 1900, Alphen (Duitsland). Won. Boxmeer. † 31 Maart 1944, Polen.

OSTER, Raphael, 10 April 1856, Alpen (Duitsland). Won. Boxmeer. † 14 Mei 1943, S.

OSTER, Selma Sara, 24 Juli 1892, Alphen. Won. Boxmeer. † 3 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Frank, M.

OSTER, Selma, 22 Juni 1873, Hattingen (Duitsland). Won. Doetinchem. † 27 Nov. 1942, de omgeving van O., lg Groenheim, Henri.

OSTERFELD, Beila Beatrice, 6 April 1897, Balt (Roemenië), Won. 's-Gravenhage. † 16 Juli 1943,.S., lg Franken, L.

OSTERLOH, Jacobus, 23 Juli 1904, Amsterdam. Won. Eindhoven. † 11 Maart 1945, Leitmeritz (Duitsland).

OSTERMANN, Elise Auguste, 20 Aug. 1872, Berlijn (Duitsland). Won. Ede. † 23 April 1943, S., lg Halberstaedter, B.

OSTERMANN, Laura Wilhelmine, 13 Maart 1874, Berlijn (Duitsland). Won. Ede. † 21 Mei 1943, S., lg Loewenthal, R.

OSTHEIMER, Fritz, 11 Juni 1897, Lippstadt (D.). Won. Amsterdam. † 31 Jan. 1943, O.

OSTHEIMER, Julius, 3 Oct. 1889, Lippstadt (D.). Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

OSTHEIMER, Lieselotte, 9 Nov. 1927, Westernkotten (D.). Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1942, O.

OSTROWSKI, Isaac, 20 Dec. 1870, Mirgorod (Rusland). Won. Rotterdam. † 15 Oct. 1942, O.

OSWALD, Rosa, 19 Juni 1871, Siegburg (Duitsland). Won. Amsterdam. † 25 Jan. 1943, de omgeving van O., lg Meiler, Ph. M.

OSWALD, Sjirk, 15 April 1901, Hemelum. † 25 Sept 1944, Oosterbeek.

OTTE, Maria, 4 Jan. 1917, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 17 Oct. 1943, Ravensbrück (Duitsland).

OTTEMA, Klaas, 17 Nov. 1904, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 18 Febr. 1944, Dachau (D.).

OTTEN, Ludovicus Franciscus Maria, 7 aug. 1918, Tilburg. Won. Wijk bij Duurstede. † 29 juni 1943, Keulen (Dld), lg Brug, Maria Johanna.

OTTEN, Pieter van, 10 Aug. 1908, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 31 Mei 1945, Bergen-Belsen (D.)

OTTENHEIMER, Bertha, 24 Oct. 1873, Ludwigsburg (Duitsland). Won. Amsterdam. † 19 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Löbenberg, L.

OTTENHEIMER, Mina, 21 Juli 1909, Eberbach (Duitsland). Won. Amsterdam. † 11 Febr. 1944, de omgeving van O., lg Rolef, A.

OTTENS, Jan, 14 maart 1887, Groningen. Won. Groningen. † 26 april. 1945, Duitsland.

OTTER, Cornelis Franciscus den, 8 Febr. 1914, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 16 April 1945, Weimar-Buchenwald (Duitsland).

OTTER, Jan, 28 Maart 1920, Meppel. Won. Meppel. † 23 April 1945, de omgeving van Cham (D.).

OTTER, Jan, 4 Maart 1919, Leeuwarden. † 31 Mei 1944, Narwa (Estland).

OTTER, Johannes, 12 April 1924, Avereest. Won. Avereest. † 31 Mei 1945, de omgeving van Malchow (Dultsland).

OTTES, Jan, 7 Dec. 1919, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Febr. 1945, Dresden (Duitsland).

OTTEVANGER, Johanna Wilhelmina, 23 Juli 1882, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 2 Dec. 1944, Ravensbrück (Duitsland).

OUBORG, Marius Johannes, 23 Sept. 1921, 's-Gravenhage. Won. Eindhoven. † 17 Febr. 1945, Gusen (O).

OUDEKERK, Sibrand Koert, 7 april 1920, Midwolda. Won. Beerta. † 15 febr. 1945, Dld.

OUDEN, Albertus Nicolaas den, 18 Aug. 1916, Amersfoort. Won. Amersfoort. † 10 Febr. 1945, de omgeving van Nordhausen (Duitsland).

OUDEN, Petrus Johannes Wilhelmus den, 6 Maart 1924, Oisterwijk. Won. Tilburg. † 16 Maart 1945, Eitorf (Duitsland).

OUDENAARDEN, Aart van, 10 Aug. 1922, Vlaardingen. Won. Vlaardingen. † 6 Maart 1945, de omgeving van Köslin (Duitsland).

OUDENHOVEN, Henricus Antonius, 11 Febr. 1924, Venray. Won. Venray. † 3 Mei 1945, Duitsland.

OUDEWEETERING, Theunis van de. 29 Juni 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Sept. 1940, de Atlantische Oceaan.

OUDEWEETERING. Herman van de, 19 Oct. 1911, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Febr. 1945, Dachau (D.).

OUDGENOEG, Aaltje, 8 Mei 1920, Midwolda. Won. Winschoten. † 8 Okt. 1942, de omgeving van O.

OUDGENOEG, Arent, 13 Nov. 1909, Delfzijl. Won. Termunten. † 30 Sept. 1943, Polen.

OUDGENOEG, Benjamin, 12 Dec. 1897, Roden. Won. Roden, † 10 Aug. 1942, O.

OUDGENOEG, Elsina, 20 Dec. 1905, Leek. Won. Winsum. † 23 Nov. 1942, O., lg Vries, I. de.

OUDGENOEG, Elzina, 1 Maart 1928, Peize. Won. Leek, † 11 Dec. 1942, O.

OUDGENOEG, Evaline, 9 Sept. 1922, Delfzijl. Won. Rotterdam. † 19 Oct. 1942, O., lg Hartog, E. den.

OUDGENOEG, Frouke, 20 Mei 1908, Delfzijl. Won. Groningen. † 12 Oct. 1942, O., lg Coevorden, A. van.

OUDGENOEG, Frouke, 29 Sept. 1921, Midwolda. Won. Winschoten. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O.

OUDGENOEG, Frouktje, 15 Sept. 1940, Termunten, Won. Termunten. † 2 Nov. 1942, O.

OUDGENOEG, Frouwke, 21 Febr. 1931, Leek. Won. Leek, † 11 Dec. 1942, O.

OUDGENOEG, Henderika, 8 Juli 1936, Delfzijl, Won. Termunten. † 2 Nov. 1942, O.

OUDGENOEG, Hester, 15 Nov. 1902, Leek. Won. Groningen. † 20 Maart 1943, Sobibor (Polen).

OUDGENOEG, Hester, 26 Sept. 1867, Leek. Won. Leek. † 20 Maart 1943, Sobibor (Polen), lg Dam, I. van.

OUDGENOEG, Jakob, 17 Juli 1927, Leek. Won. Leek. † 28 Febr. 1943, O.

OUDGENOEG, Jakob, 18 Dec. 1883, Midwolda. Won. Midwolda. † 29 Oct. 1942, de omgeving van O.

OUDGENOEG, Jakob, 9 Juni 1921, Roden. Won. Roden. † 30 Sept. 1942, O

OUDGENOEG, Johan, 21 Juli 1894, Roden. Won. Leek. † SO Sept. 1942, O.

OUDGENOEG, Johanna, 8 Juni 1898, Leek. Won. Leek. † 20 Maart 1943, Sobibor (Polen).

OUDGENOEG, Lena, 4 Juli 1924, Midwolda. Won. Midwolda. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O.

OUDGENOEG, Markus, 16 Dec. 1892, Roden. Won. Roden. † 30 Sept. 1942, O.

OUDGENOEG, Markus, 2 April 1934, Delfzijl. Won. Termunten. † 2 Nov. 1942, O.

OUDGENOEG, Markus, 7 Juli 1901, Leek. Won. Leek. † 28 Febr. 1945, Midden Europa.

OUDGENOEG, Mietje, 24 Juni 1912, Delfzijl. Won. 's-Gravenhage. † 2 Juli 1943, S., lg Alter, M.

OUDGENOEG, Reina, 13 Aug. 1908, Leek. Won. Emmen. † 7 Juli 1944, de omgeving van O., lg Valk, J.

OUDGENOEG, Reina, 24 Oct. 1891, Midwolda. Won. Uithuizen. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O., lg Gans, M.

OUDGENOEG, Reina, 25 Juni 1928, Midwolda. Won. Midwolda. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O.

OUDGENOEG, Reina, 26 April 1898, Leek. Won. Groningen. † 17 Sept. 1943, de omgeving van O.

OUDGENOEG, Rika, 29 Juni 1922, Eelde. Won. Groningen. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O., lg Lange, S. de.

OUDGENOEG, Rika, 8 Aug. 1940, Leek. Won. Leek. † 11 Dec. 1942, O.

OUDGENOEG, Samuël, 29 Mei 1900, Leek. Won. Leek, † 30 Sept. 1942, O.

OUDGENOEG, Samuel, 31 Aug. 1889, Midwolda. Won. Midwolda. † 23 Nov. 1942, de omgeving van O.

OUDGENOEG, Simon, 29 Mei 1899, Leek. Won. Leek, † 30 Sept. 1942, O.

OUDGENOEG, Sophie, 9 Maart 1924, Leek. Won. Leek. † 11 Dec. 1942, O.

OUDGENOEG. Saartje, 18 Mei 1930, Roden. Won. Roden. † 19 Nov. 1942, de omgeving van O.

OUDKERK, Adrianus, 11 Jan. 1888, Landsmeer. Won. Epe. † 25 Maart 1945, Neuengamme (D.).

OUDKERK, David, 10 Jan. 1889, Den Helder. Won. Amsterdam. † 18 Nov. 1942, de omgeving van O.

OUDKERK, Elsje, 20 Maart 1883, Den Helder. Won. Amsterdam. † 23 April 1943, S., lg, Praag, H van.

OUDKERK, Elsje, 7 Maart 1882, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Dec. 1942, de omgeving van O.

OUDKERK, Emanuel Herman, 1 Jan. 1918, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 18 Oct. 1941, Mauthausen (O.).

OUDKERK, Esther, 3 Maart 1903, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S., lg Salomons, A.

OUDKERK, Eva Sara, 23 Dec. 1925, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1943, de omgeving van O.

OUDKERK, Eva, 27 Juni 1884, Den Helder. Won. Amsterdam. † 13 Maart 1943, S.

OUDKERK, Frederika Jegeva, 15 Nov. 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Sept. 1943, de omgeving van O., lg Blijdenstein, M. van.

OUDKERK, Gerard Jacques, 16 Jan. 1918, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, de omgeving van O.

OUDKERK, Gerard, 11 Oct. 1913, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Jan. 1944, de omgeving van O., lg Oudkerk, H. C.

OUDKERK, Gerrit, 13 Juni 1897, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Jan. 1944, de omgeving van O.

OUDKERK, Heiman, 30 Nov. 1877, Den Helder, Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

OUDKERK, Henriette Cato, 28 Sept. 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 18 Jan. 1945, de omgeving van O., lg Oudkerk, G.

OUDKERK, Henriëtte, 2 Aug. 1877, Den Helder. Won. Amsterdam. † 14 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Appelboom, A.

OUDKERK, Hermanus Ludovicus, 23 April 1907, Borgerhout (België). Won. Rotterdam. † 31 Jan. 1943, O.

OUDKERK, Isaäc, 7 Aug. 1878, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 10 Sept. 1943, de omgeving van O.

OUDKERK, Izaak, 12 Nov. 1878, Den Helder. Won. Amsterdam., † 22 Oct. 1943, de omgeving van O.

OUDKERK, Jacob, 13 apr. 1917, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 15 mrt. 1945, Midden-Europa.

OUDKERK, Jacomina, 7 Nov. 1881, Den Helder. Won. Amsterdam. † 5 Maart 1943, S., lg Kannewasser, A. S.

OUDKERK, Jogeva, 30 Juni 1932, Den Helder. Won. Amsterdam. † 7 Mei 1943, S.

OUDKERK, Klara Freia, 13 April 1904, Antwerpen (B.). Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1942, O., lg Vorst, S.

OUDKERK, Meijer, 2 Mei 1909, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O

OUDKERK, Mietje, 22 Sept. 1885, Den Helder. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Praag, D. van.

OUDKERK, Mietje, 5 Dec. 1879, Den Helder. Won. Amsterdam. † 5 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Beek, L. S.

OUDKERK, Reintje, 21 Juni 1891, Den Helder. Won. Amsterdam. † 13 Maart 1943, S.

OUDKERK, Vrouwtje, 2 Sept. 1885, Den Helder. Won. Amsterdam. † 13 Maart 1943, S.

OUDS Jacob, 3 April 1878, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S.

OUDS, Catharina, 21 Juli 1877, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 April 1943, S., lg Cohen, R.

OUDS, Eva, 13 Juni 1873, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Dec. 1942, de omgeving van O., lg Bosman, J.

OUDS, Henriëtte, 19 Febr. 1907, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

OUDS, Jansje, 30 Mei 1874, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Sept. 1942, O., lg Mouwes, H.

OUDS, Jansje, 31 Mei 1881, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S., lg Ouds, J.

OUDS. Mietje, 27 April 1884, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Oct. 1942, de omgeving van O., lg Wesel, S. van.

OURHAAN, Elisabeth, 2 Mei 1901, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 6 Maart 1944, de omgeving van O., lg Vleeschhouwer, S.

OURHAAN, Israel, 23 Maart 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 14 Sept. 1942, de omgeving van O. lg. met Visser, Elisabeth.

OURHAAN, Jeannette, 1 Nov. 1888, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Meents, S.

OURHAAN, Juda, 13 febr. 1919, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 febr. 1943, de omgeving van O.

OURHAAN, Juda, 16 April 1899, Amsterdam, Won. Haarlem. † 28 febr. 1943, de omgeving van O. lg. met Sluis, Schoontje van der.

OURHAAN, Leman, 20 Febr. 1925, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OURHAAN, Leman, 27 Nov. 1926, Amsterdam. Won. Haarlem. † 28 Febr. 1943, de omgeving van O.

OURHAAN, Maurits, 10 Jan. 1897, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O

OURHAAN, Max, 23 Aug. 1932, Amsterdam. Won. Haarlem. † 29 Oct. 1942, . de omgeving van O.

OURHAAN, Rosa, 5 Mei 1900, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 27 Aug. 1943, de omgeving van O., lg Smit, L.

OURHAAN, Rosette, 12 Oct. 1880, Groningen. Won. Haarlem. † 28 Sept. 1942, O., lg Hakker, D.

OURHAAN, Theresia, 27 Juli 1902, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O, lg Bokkie, S.

OURHAAN, Treesje, 15 Juni 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 17 Sept. 1942, de omgeving van O. lg. met Meents, Jesaia.

OUTHUIS, Hermanus Cornelis Maria Josephus. 15 Jan. 1883, Amsterdam. Won. Haarlem. † 13 Febr. 1945, Weimar-Buchenwald (D.).

OUT, Roorda Hermanus, 6 April 1911, Dongjum, † 6 Juli 1940, Vernon (Fr)

OUTS, Jacob, 6 Juli 1907, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Jan. 1944, de omgeving van O.

OUTS, Joanna, 19 April 1911, Borgerhout (België). Won. 's-Gravenhage. † 30 Nov. 1944, de omgeving van O., lg Salomons, L.

OUTS, Levi Jozef, 12 Aug. 1912, Borgerhout (B.). Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

OUTS, Mina, 29 Nov. 1872, Groningen. Won. Groningen. † 11 Dec. 1942, O.

OUTS, Rebekka, 14 Juni 1871, Groningen. Won. Groningen. † 11 Dec. 1942, O.

OUTS, Rita, 17 April 1941, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S.

OUTS. Johanna, 2 Dec. 1902, Amsterdam. Won. Breda. † 7 Mei 1943, S., lg Roodveldt, N.

OUWEHAND, Cornelis, 17 Juli 1910, Leiden. Won. Meppel. † 14 April 1945, Graslitz (D.).

OVEN, Carolina van, 28 Sept. 1899, 's-Gravenhage. Won. Amsterdam. † 25 Jan. 1943, de omgeving van O.

OVEN, David Samuel Eduard van, 9 Sept. 1929, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 5 Oct. 1942, de omgeving van O.

OVEN, Emanuel van, 6 Sept. 1888, 's-Gravenhage. Won. ‘s-Gravenhage † 15 Juni 1943, Schöppenitz (Polen).

OVEN, Henriëtte Louise Delphine van, 7 Juni 1934, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 5 Oct. 1942, de omgeving van O.

OVEN, Sophie van, 17 Sept. 1894, 's-Gravenhage. Won. 's-Gravenhage. † 21 Mei 1943, S., lg Abrahams, E.

OVER DE VEST, Nicolaas, 30 Jan. 1924, Schiedam. Won. Schiedam. † 15 Febr. 1945, Dld.

OVERBEEK, Johannes Theodorus van, 10 Maart 1911, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 6 Dec. 1940, de Atlantische Oceaan.

OVERBEEKE, Johannes, 22 Juni 1919, Rilland Bath. Won. Krabbendijke. † 9 Nov. 1944, Neuengamme (Duitsland).

OVERDAM, Gerrit, 18 Juli 1918, Haarlem. Won. Haarlem. † 23 April 1945, de omgeving van Cham (D.).

OVEREIJNDER, Baldus, 12 Maart 1927, Rotterdam. Won. Putten. † 24 April 1945, Bevern (Duitsland).

OVERHAND LANDBERG, Franciscus Jacobus Herman, 4 Sept. 1889, Rotterdam. Won. Beilen. † 31 Mei 1945, Bergen-Belsen (Duitsland).

OVERKLEEFT, Marinus, 25 April 1907, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 20 Febr. 1945, Manheim (Duitsland).

OVERMEIRE, Franciscus van, 4 Dec. 1897, Mijdrecht. Won. Amsterdam. † 9 Aug. 1942, de Atlantische Oceaan.

OVERST, Cato, 30 Aug. 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 13 Nov. 1942, O., lg Haan, Ph. de.

OVERST, David, 1 Juni 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O

OVERST, David, 13 Juli 1916, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, de omgeving van O.

OVERST, Grietje, 11 Mei 1884, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 April 1943, S., lg. Fransman, J.

OVERST, Grietje, 29 Dec. 1881, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Dec. 1942, de omgeving van O.

OVERST, Hendrina, 11 Sept. 1890, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Dec. 1942, de omgeving van O.

OVERST, Hesther, 7 April 1921, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OVERST, Hijman Abraham, 14 Mei 1890, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O.

OVERST, Leendert, 7 Febr. 1928, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

OVERST, Margriet, 7 Sept. 1926, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Nov. 1943, S.

OVERST, Mietje, 25 April 1886, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Dec. 1942, de omgeving van O., lg Borstel, C.

OVERST, Rachel, 13 Mei 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S., lg Degen, S.

OVERST, Rebecca, 9 Jan. 1879, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Dec. 1942, de omgeving van O.

OVERST, Rosette, 29 Nov. 1930, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 Aug. 1942, O

OVERST, Saartje, 31 Mei 1893, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Dec. 1942, de omgeving van O.

OVERST, Sara Amanda, 7 Febr. 1928, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S.

OVERST, Sophie, 2 Oct. 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Sept. 1943, de omgeving van O.

OVERST, Vrouwtje, 6 Oct. 1887, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 22 Oct. 1943, de omgeving van O.

OVERST, Vrouwtje, 8 Sept, 1925, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S., lg Thijn, B. van.

OVERSTE, Aäron, 17 Febr. 1882, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 27 Aug. 1943, de omgeving van O.

OVERSTE, Abraham, 29 Mei 1917, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Blechhammer (Duitsland).

OVERSTE, Abraham, 3 April 1937, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1942, O.

OVERSTE, Alida, 22 Jan. 1899, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O ,lg Markus, S.

OVERSTE, Benjamin Scholoum, 7 Aug. 1942, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S.

OVERSTE, Benjamin, 13 Maart 1931, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Oct. 1942, O.

OVERSTE, Benjamin, 8 Juni 1874, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OVERSTE, Bernard, 16 Mei 1902, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 April 1945, Midden-Europa.

OVERSTE, Clara, 28 Mei 1883, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Nov. 1942, O., lg Groot, M. de.

OVERSTE, David, 15 Aug. 1881, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Nov. 1942, O.

OVERSTE, David, 19 April 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Mei 1943, S.

OVERSTE, David, 23 Juni 1874, Haarlem. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S.

OVERSTE, David, 23 Juni 1889, Amsterdam. Won. 's-Gravenhage. † 26 Febr. 1943, de omgeving van O.

OVERSTE, David, 26 April 1894, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OVERSTE, Duifje, 29 Oct. 1897, Amsterdam. Won. 's-Gravenhage. † 14 Jan. 1943, de omgeving van O., lg Hartog, M. A.

OVERSTE, Elisabeth Evalina, 23 April 1900, Schiedam. Won. Amsterdam. † 7 Mei 1943, S., lg Wijnberg, N.

OVERSTE, Elisabeth, 14 Mei 1897, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Sept. 1942, O., lg Halberstadt, W.

OVERSTE, Elisabeth, 23 Aug. 1896, Gorinchem. Won. Amsterdam. † 8 Oct. 1942, O., lg Kromme, A. de.

OVERSTE, Elisabeth, 24 Juli 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S., lg Polak, H.

OVERSTE, Elizabeth, 15 Maart 1908, Haarlem. Won. Amsterdam. † 9 Juli 1943, S., lg Engelsman, A.

OVERSTE, Grietje, 20 Febr. 1873, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Febr. 1943, de omgeving van O.

OVERSTE, Grietje, 9 Aug. 1891, Amsterdam. Won. Hilversum. † 13 Maart 1943, Sobibor (Polen), lg Italiaander, N.

OVERSTE, Hartog, 2 Juli 1905, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Mei 1944, Blechhammer (Duitsland), lg Gobitz, R.

OVERSTE, Herman, 13 April 1912, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 9 April 1943, S.

OVERSTE, Herman, 28 Sept. 1903, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Aug. 1943, Midden Europa.

OVERSTE, Israël, 22 Juli 1883, Amsterdam. Won. 's-Gravenhage. † 22 Oct. 1942, O.

OVERSTE, Jacob, 8 Aug. 1869, Haarlem. Won. Haarlem. † 31 Aug. 1942, O.

OVERSTE, Jacques, 7 Oct. 1923, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Mei 1945, Midden Europa.

OVERSTE, Joseph, 28 Nov. 1906, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, de omgeving van O.

OVERSTE, Judith, 18 Febr. 1931, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 16 Juli 1943, S.

OVERSTE, Judith, 25 Febr. 1915, Alkmaar. Won. Amsterdam. † 11 Juni 1943, S., lg Kleef, M. van.

OVERSTE, Lea, 14 Dec. 1876, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 10 Sept. 1942, de omgeving van O.,, lg d'Ancona, M.

OVERSTE, Leendert, 13 Dec. 1895, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Aug. 1944, Midden-Europa.

OVERSTE, Leentje, 9 Aug. 1903, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 12 Febr. 1943, de omgeving van O., lg Duis, Barend.

OVERSTE, Leentje, 9 Maart 1894, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Nov. 1942, O., lg Krant, S.

OVERSTE, Leo Asser, 27 Nov. 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 April 1943, Blechhammer (Duitsland).

OVERSTE, Marcus Mozes, 22 Febr. 1871, Haarlem. Won. Arnhem. † 27 Nov. 1942, de omgeving van O.

OVERSTE, Marcus, 25 Juli 1912, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, Bismarckhütte (Duitsland).

OVERSTE, Marcus, 4 Mei 1873, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 7 Aug. 1942, O.

OVERSTE, Mietje, 20 Juni 1890, Amsterdam. Won. Arnhem. † 15 Oct. 1942, O., lg Dam, I. van.

OVERSTE, Mietje, 4 Juli 1908, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 27 Aug. 1943, de omgeving van O.

OVERSTE, Rachel, 10 Jan. 1895, Amsterdam. Won. Hilversum. † 28 Mei 1943, S., lg Canes, S.

OVERSTE, Rachel, 11 Mei 1889, Amsterdam. Won. 's-Gravenhage. † 6 Oct. 1944, de omgeving van O., lg Kisch, H.

OVERSTE, Reina, 3 Febr. 1891, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 14 Sept. 1942, de omgeving van O., lg Beer, H. de.

OVERSTE, Rika, 21 Oct. 1928, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OVERSTE, Rika, 22 Oct. 1933, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 8 Dec. 1942, de omgeving van O.

OVERSTE, Saartje, 15 Juni 1886, Amsterdam. Won. 's-Gravenhage. † 21 Jan. 1943, de omgeving van O.

OVERSTE, Salomon, 2 Nov. 1879, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 5 Oct. 1942, de omgeving van O.

OVERSTE, Salomon, 4 Aug. 1922, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Mei 1945, de omgeving van Gross-Rosen (Duitsland).

OVERSTE, Samson, 26 Maart 1900, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OVERSTE, Samuël, 2 Juli 1886, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OVERSTE, Samuel, 27 Jan. 1919, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 30 Sept. 1942, O.

OVERSTE, Samuel, 5 Sept. 1871, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 10 Sept. 1942, de omgeving van O.

OVERSTE, Sara, 16 Juni 1902, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S., lg Gobes, S.

OVERSTE, Sara, 3 Aug. 1925, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 23 Juli 1943, S.

OVERSTE, Sara, 3 Sept. 1902, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 24 Sept. 1942, O., lg Casseres, M. de.

OVERSTE, Sara, 6 Oct. 1920, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 3 Sept. 1943, de omgeving van O.

OVERSTE, Simcha, 2 April 1889, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 21 Jan. 1943, de omgeving van O., lg Meents, H.

OVERSTE, Simon, 11 Febr. 1898, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Febr. 1943, de omgeving van O.

OVERSTE, Simon, 22 Juli 1868, Abcoude Baambrugge. Won. Amsterdam. † 26 Maart 1943, S.

OVERSTE, Sophie, 25 Jan. 1901, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 2 Juli 1943, S., lg Pach, I.

OVERSTE. Meijer, 19 April 1927, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 31 Maart 1944, Polen.

OVERSTRIJD, Louis David, 13 Jan. 1892, Rotterdam. Won. Rotterdam. † 31 Maart 1944, Midden-Europa.

OVERWEG, Leonard, 11 Aug. 1897, Emmen. Won. Assen. † 1 Oct. 1944, de omgeving van O.

OVERWEG, Nathan, 25 Jan. 1856, Zwartsluis. Won. Assen. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O.

OVERWEG, Saartje, 26 Febr. 1861, Zwartsluis. Won. Zwartsluis. † 14 Mei 1943, S., lg Hammelburg, J.

OVERWEG, Theresia Henriëtte, 29 Dec. 1893, Emmen. Won. Assen. † 26 Oct. 1942, de omgeving van O.

OVERWEG, Wouter, 13 Aug. 1885, Vreeswijk. Won. Rotterdam. † 31 Mei 1945, Bergen-Belsen (Duitsland).

OVINGE, Arendina, 3 Febr. 1895, Diever. Won. Groningen. † 23 Febr. 1945, Ravensbrück (D.)., lg Steen, A.

OVINK, Sebus Paul Lambertus, 1 Augustus 1911, † 28 Februari 1942, Gorenka, (Duitse Krijgsdienst)

OZINGA, Wilhelm Roelof, 22 Juni 1903, Groningen. Won. 's-Gravenhage. † 2 Jan. 1944, Rusland.

OZNOWICZ, Femmetje, 6 Aug. 1890, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 28 Mei 1943, S., lg Morpurgo, M.

OZNOWICZ, Joseph, 7 Aug. 1895, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, S.

OZNOWICZ, Willem, 30 April 1899, Amsterdam. Won. Amsterdam. † 4 Juni 1943, 5,