Archiv‎ > ‎

Rok 2016

Důležité!!! Deratizace švábů dne 30.11. 2016

přidáno: 28. 11. 2016 7:07, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 4. 11. 2018 13:28 uživatelem Radek Matyasek ]

Ve středu 30.11. 2016 od 15 hod. do 19 hod. probíhá II. vlna deratizace proti švábům!!!

Výskyt je hromadný a musí se ošetřit všechny byty ve 2, 3, 4, 5, 6 a 7 patře.

Pokud nájemník / vlastník neumožní přístup do zmíněných bytů a deratizace nebude ani v II. vlně účinná, hrozí vlastníkům / nájemníkům v případě dalšího výskytu penalizace a to uhrazením všech nákladů s tím spojených. Vlastníci, kteří si preventivně přejí ošetřit byt insekticidem, nechť nahlásí číslo bytové jednotky s telefonním číslem na recepci a v daný den umožnili přístup do bytů.

Výskyt švábů je ve 4. a 5. patře.

Za Vaši spolupráci děkuje

Výbor SVJ

Mytí oken - 14.7. 2016

přidáno: 11. 7. 2016 2:11, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 11. 2. 2017 7:55 uživatelem Radek Matyasek ]

Vážení vlastníci / nájemníci,

ve čtvrtek 14. 7. 2016 započne mytí vnějších oken horolezeckou firmou. 

Mýt se budou neotevíratelná okna ve větším pokoji (velké střední a malé boční). Žádáme všechny, co mají něco umístěno na parapetu pod těmito okny, aby na dobu mytí parapet vyklidili. 

Mytí oken by mělo trvat cca 3 dny. Vzhledem k vývoji počasí může být mytí oken o nějaký den posunuto.

Za spolupráci děkuje,

VSVJ

Zápis a usnesení ze shromáždění společenství vlastníků jednotek ze dne 28.4. 2016

přidáno: 13. 5. 2016 7:00, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 11. 2. 2017 7:55 uživatelem Radek Matyasek ]


Pozvánka na schůzi shromáždění konané v KD Krakov ve čtvrtek 28.4. 2016 v 19 hod.

přidáno: 13. 4. 2016 3:04, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 11. 2. 2017 7:54 uživatelem Radek Matyasek ]

Vážení vlastníci jednotek,

zveme Vás na shromáždění Společenství, které se koná ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 19 hodin v Kulturním domě Krakov – sál v přízemí, Těšínská 600, Praha 8. (autobus 102, 177 zastávka Krakov)

Registrace účastníků bude probíhat od 18:30 h. Sál přístupný a přítomnost výboru od 18:00 h.

Pořad jednání schůze shromáždění:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů shromáždění, kontrola usnesení shromáždění 2015

3. Projednání a hlasování o přijetí nových stanov společenství vlastníků jednotek *

4. Zpráva výboru SVJ a KK o činnosti od předchozího shromáždění vlastníků

5. Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015, rozpočet na rok 2016 a 2017 *

6. Schválení nové firmy pro vedení mzdového účetnictví, úklid, četnosti mytí oken firmou

7. Návrh plánu oprav na roky 2016 a 2017, schválení *

8. Volba členů výboru a KK společenství vlastníků jednotek

9. Schválení koeficientů pro vyúčtování dle nových stanov, výše příspěvků do fondu dlouhodobých oprav, odměn orgánů SVJ

10. Usnesení, schválení roční uzávěrky za rok 2015, rozpočtu na rok 2016 a 2017 11. Rozprava – dotazy zaslané předem na e-mail SVJ svjsol@email.cz nebo předané na recepci do

24. 4. 2016 budou zodpovězeny přednostně

Na schůzi shromáždění bude projednáváno především přijetí nových stanov společenství zpracovaných dle požadavků právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 vyžadující jejich přijetí nejpozději do konce roku 2016

Aby bylo shromáždění usnášeníschopné, je potřebná účast nadpoloviční většiny podílů vlastníků. Považujte, proto prosím svoji účast za velmi důležitou!

Pokud se nemůžete dostavit sami, pověřte osobu, která Vás bude zastupovat na základě plné moci. Vyplněnou a podepsanou plnou moc zašlete prosím na adresu SVJ či pošlete barevně kvalitně naskenovanou na e-mailovou adresu SVJ - svjsol@email.cz, nebo předejte do recepce do 27. 4. 2016. Případně se plnou mocí může prokázat zmocněná osoba přímo na shromáždění. Podpisy zmocnitele a zmocněnce na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Podrobné informace ke shromáždění naleznete v příloze 1a Pozvánka na shromáždění 2016. Plné moci v přílohách 1b, 1c, 1d - prosím vyberte plnou moc dle vaší konkrétní situace v zastupování!

Těší se na Vás!

Výbor SVJ


Návrh Stanov SVJ

přidáno: 18. 2. 2016 2:10, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 11. 2. 2017 7:54 uživatelem Radek Matyasek ]

Vážení vlastníci,

na shromáždění vlastníků, které je plánováno na druhou polovinu dubna, výbor SVJ ve spolupráci s advokátkou připravuje nové Stanovy SVJ v souladu s platným zněním občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ).

Návrh Stanov naleznete v příloze a těm na které má výbor SVJ mailový kontakt bude návrh zaslán. Dále bude k dispozici v papírové formě v recepci domu.

Prosíme vlastníky, aby se s návrhem seznámili. Případné připomínky, návrhy na změnu ve Stanovách zašlete k rukám výboru SVJ mailem, prostřednictvím recepce či poštou v termínu do 8. 3. 2016. K pozdějším připomínkám / návrhům nemůže být z časových a procesních důvodů již přihlédnuto.

Děkujeme za pochopení a spolupráci 

Výbor SVJ

Odečty vody 12. - 14. ledna 2016 od 16 do 20 hodin

přidáno: 7. 1. 2016 2:40, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 11. 2. 2017 7:53 uživatelem Radek Matyasek ]

Ve dnech 12.1. a 13.1. 2016 od 16 do 20 hod. bude probíhat odečet vody a zároveň výměna vodoměrů v patrech 11. až 20.

14.1. 2016 opět od 16 do 20 hod. bude probíhat odečet vody v patrech 1. až 10. bez výměny vodoměrů.

Výměna vodoměrů probíhá průběžně, v patrech 1. až 10. bude provedena při příštích odečtech.

Výměna vodoměrů probíhá dle termínů a je hrazena z fondu dlouhodobých oprav = žádnému vlastníku nevzniká tímto žádný závazek.
V bytě stačí přítomnost dospělé osoby bez ohledu na vlastnictví.

Odečty tepla - radiátory již budou prováděny dálkově firmou Ista bez potřeby přítomnosti.

Pokud nemůžete být v uvedených časech přítomni, kontaktujte údržbáře pana Herbsta tel.č. 603 413 644 a domluvte náhradní termín!

Děkujeme za pochopení i spolupráci.

VSVJ


Městská část Praha 8 - Kolaudační souhlas 3 výtahů

přidáno: 7. 1. 2016 2:27, autor: VSVJ Olstynska   [ Aktualizováno 11. 2. 2017 7:52 uživatelem Radek Matyasek ]

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby zaslal kolaudační souhlas k užívání 3 ks výtahů.

1-8 of 8