เพลงกราวกีฬา.docเพลงกราวกีฬา  VOL.2

Intro

1.      ด ฟ ซ ล  ลลลลล

melody

2.      ดํ ล ซ ล ล ซ ดํ

3.      ดํ ล ซ ล ล ซ ล

4.      ดํ ล ซ ล ดํ ล ซ ล ดํ ล ซ ฟ ซ ล ฟ ซ

5.      ซ ซซ ฟ ซ

6.      ซซ ซซ ฟฟ รร

7.      ลซล ลซล

8.      ซซ ซซ ฟฟ รร

9.      ดํ ล ซ ฟ ซ ล ฟ ซ

10. ดํ ล ซ ฟ ซ

11. ร ฟ ซ ล ซ ลลล ลลลลลComments