Slovak

PRE PRÍPADNÉHO ČITATEĽA 

NOVÉHO ZJAVENIA PÁNA JEŽIŠA KRISTA

 


Pán Ježiš Kristus si vybral Petra D. Francucha za prenášateľa Jeho/Jej Slova – Nového Zjavenia, v nasledovných knihách: Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista, Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 1. a 2. Diel. (Autorské práva - Copyright© - patria Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo prenesené cez Petra D. Francucha, Ph.D.)

Čítanie týchto kníh si vyžaduje, aby každý ich prípadný čitateľ spĺňal určité rozhodujúce, životne dôležité a významné podmienky. Tieto podmienky sú v každom jednotlivom “Úvode” tých kníh detailne uvedené.
Predošlé knihy, napísané Petrom D. Francuchom, Ph.D, (ktoré sú tu uvedené na konci) sú základom pre vlastné Nové Zjavenie. Obsahujú dôležité pojmy pre lepšie chápanie Nového Zjavenia, ako aj cenné historické informácie. (Autorské práva - Copyright© - patria Petrovi D. Francuchovi, Ph.D.)
Knihy Nového Zjavenia sú určené na osobné účely a na individuálne štúdium a rozjímanie, založené na túžbe s otvorenou mysľou a srdcom hľadať duchovnú pravdu. Čítanie a praktizovanie princípov Nového Zjavenia je osobnou vecou, ktorá je medzi Pánom Ježišom Kristom a prípadným čitateľom.
Ako vyšli najavo nové informácie, všetky všeobecné metódy a praktiky pre „vchádzanie dovnútra“ boli doplnené, modifikované a zosobnené. Vysvetlenie tohto možno nájsť na konci 5. kapitoly Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, str. 103 - 104, a tiež v kapitolách 3, 3A, 15 a 18 Korolárií..., str. 173 – 176.
Okrem toho, postupy pre „vchádzanie dovnútra“ pomocou duchovnej hypnózy a autohypnózy, opísané v knihách Nového Zjavenia, boli úplne prevzaté negatívnym stavom a nie sú už viac funkčné alebo nie je bezpečné praktizovať ich, čo je vysvetlené v Dialógu 43, strany 324 – 325. Dbajte, prosím, na toto upozornenie.
Žiadna z týchto kníh sa nemá predávať, alebo ponúkať k predaju. Všetky musia byť dostupné bezplatne. Pán Ježiš Kristus jasne uvádza vo Svojom 56. Dialógu, v 1. Diele, na strane 419: „Moje Nové Zjavenie obsahuje Moje Slovo. Moje Slovo nie je na predaj. Musí byť k dispozícii každému bez nejakej cenovky. ... Nezabúdajte, prosím, že predávanie Môjho Nového Zjavenia by sa rovnalo tomu, keď Ma Môj takzvaný učeník Judáš Iškariotský predal za 30 strieborných.“

Ako bolo v Jeho/Jej knihách uvedené mnohokrát, a ako je uvedené v Jeho/Jej 56. Dialógu na strane 419; Koroláriách v Doplnku 3, na strane 19; alebo v Oznámení na strane 226 – 227 „ ... je jasné, že ani teraz, ani nikdy v budúcnosti Pán Ježiš Kristus nedá oprávnenie založiť akékoľvek hnutie, organizáciu, náboženstvo, cirkev, ustanovizeň, inštitúciu, formálnu skupinu, či čokoľvek tohto charakteru, založené na Novom Zjavení Pána Ježiša Krista. Pamätajte si to!...“

Všetky preložené knihy Nového Zjavenia si môžete v e-formáte „pdf“ prezrieť alebo stiahnuť z nižšie uvedeného zoznamu a na vlastné náklady si ich vytlačiť. Akékoľvek prípadné otázky či postrehy môžete zasielať na newrevelation2001@gmail.com.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompletný zoznam kníh Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista:
(Jednotlivé knihy si môžete prezrieť alebo stiahnuť zadarmo kliknutím na ich tituly.)

 • Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, preložené do slovenčiny v roku 2019 podľa anglického druhého vydania; 646 strán;
  • knižne publikované, k dispozícii je v tlačenej aj v elektronickej forme.
  • Autorské práva - Copyright© - patria Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo prenesené cez Petra D. Francucha, Ph.D.
 
 • Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista, 269 strán; tretie - redigované vydanie prekladu v roku 2019; 
  • knižne publikované; k dispozícii sú v tlačenej aj v elektronickej forme.
  • iba pre tých čitateľov, ktorí si prečítali Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista a ktorí zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby prijímajú jeho obsah a idey ako pravé Slovo Pána Ježiša Krista, a ktorí učinili rozhodnutie žiť v zhode s poučkami Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista.
  • Autorské práva - Copyright© - patria Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo prenesené cez Petra D. Francucha, Ph.D.
 
 • Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 1. Diel, 811 strán; tretie - redigované vydanie prekladu v roku 2018; a
 • Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 2. Diel, 623 strán; tretie - redigované vydanie prekladu v roku 2018;
  • knižne publikované; k dispozícii sú v tlačenej aj v elektronickej forme.
  • Tieto Dialógy možno považovať za sériu a pokračovanie Nového Zjavenia Pána Ježiša KristaKorolárií k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista.
  • Autorské práva - Copyright© - patria Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo prenesené cez Petra D. Francucha, Ph.D. 
 
-------------------------