- หน้าแรก


หนังสืออนุสรณ์ นักเรียนพยาบาล พร.

รุ่นที่ 55 พ.ศ. 2506

(ด้วยความอนุเคราะห์จาก ไพรัช ภู่ภูษิต ให้ยืมหนังสือมาทำ)


Start => 12 สิงหาคม 2552


หมอพร

พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

องค์พระบิดาของกองทัพเรือ

(ภาพนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสืออนุสรณ์ นำภาพมาจากเว็บไซต์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จอมทัพไทย

พลเรือเอก นายแพทย์ไพบูลย์ ศรีเทพ อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้เกียรติถ่ายภาพกับอดีตผู้ใต้บังคับบัญชา
ปกหนังสือ 

"อนุสรณ์ นักเรียนพยาบาล พร. รุ่นที่ 55 พ.ศ. 2506"

ฯพณฯ จอมพลเรือ ถนอม กิตติขจร

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด


พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร

ผู้บัญชาการทหารเรือ


พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ

รองผู้บัญชาการทหารเรือ


พลเรือโท เปลี่ยน นิ่มเนื้อ

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

การออกรับราชการเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติในขั้นต่อไป จึงใคร่ขอเตือนว่า การรับราชการนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและรับผิดชอบควรคู่กันไป ซึ่งจะต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต, ความขยันหมั่นเพียร, ความรู้ความสามารถและความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนประกอบกัน เพื่อมิให้เกิดการผิดพลาดหรือบกพร่องขึ้นได้ การปกครองบังคับบัญชาก็ขอให้เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัย และปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม เห็นอกเห็นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้านความประพฤติก็ขอให้ทำตนเป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมอันดีงาม พึงประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติ ทำตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและประเทศชาติด้วย เพื่อความเจริญก้าวหน้าอันเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายพึงปรารถนาและเป็นผลดีแก่ราชนาวีของเราสืบไปในภายหน้า
พลเรือโท เปลี่ยน นิ่มเนื้อ
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ


พลเรือตรี สนิท โษะกฤษณะ

นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ

ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจ ที่ท่านทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาสมดังความมุ่งมาดปรารถนา และนับแต่นี้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรือรับราชการก็ตาม ท่านจะต้องมีความรับผิดชอมมากขึ้น ฉะนั้นจึงขอให้ท่านจงหลีกเลี่ยงจากอบายมุขทั้งปวง และจงยึดมั่นประกอบแต่คุณงามความดี มีความขยันหมั่นเพียร แสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันกับเหตุการณ์อยู่เสมอ เพื่อความเจริญก้าวหน้าชีวิตในอนาคตสืบไป
พลเรือตรี สนิท โปษกฤษณะ
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือนาวาเอก อรุณ รัตตะรังสี

รองนายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ

    ขอแสดงความยินดีในการสำเร็จการศึกษาของท่าน ซึ่งนับว่าเป็นบันไดขั้นแรกไปสู่อาชีพของท่าน ที่ท่านได้ปรารถนาและรอคอยมานานปี
    หากท่านหมั่นศึกษา และหาความชำนาญอยู่เสมอ ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบคำปฏิญาณของท่านโดยสุจริต และไม่ประมาท อีกทั้งประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม อนาคตของท่านก็จะรุ่งเรืองแจ่มใส และจะนำเกียรติมาสู่ตน วงศ์ตระกูล และหมู่คณะ
    ขอให้ท่านจงประสพแต่ความสุข และก้าวหน้าในทางราชการและทางครอบครัวตลอดไป
นาวาเอก อรุณ รัตตะรังสี
รองนายแพทย์ใหญ่ทหารเรือนาวาเอก พิริยะ โหตระภวานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ


นาวาเอก ปรีชา เสรีบุตร

หัวหน้ากองศึกษา

รักษาราชการ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ


นาวาตรี ฟู ภู่ประกร

รักษาราชการ หัวหน้าแผนกพยาบาล โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ


นาวาตรี ขจร เขียวสมบูรณ์

ประจำโรงเรียนพยาบาล กองศึกษา พร.


ธวัช วิสารทนันท์

แชมเปี้ยนมวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท ของ 4 เหล่าทัพ ปี พ.ศ. 2508 (ปีแรก)

แชมเปี้ยนมวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท ของกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. 2507 - 2508

แชมเปี้ยนมวยทหารโลก พ.ศ.2508

Start => 12 สิงหาคม 2552